Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

SDØE Balanse per 31. desember

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2018

2017

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

2

65

68
Varige driftsmidler

1, 2, 18,21

216 529

224 161
Finansielle anleggsmidler

2, 11

218

238
Anleggsmidler

 

216 811

224 467
 

 

 

 
Lager

6

3 608

2 534
Kundefordringer

9, 10

26 654

27 175
Bankinnskudd

 

61

176
Omløpsmidler

 

30 323

29 884

 

 

 

 
Sum eiendeler

 

247 134

254 352
  

 

 

 
Egenkapital per 1.1

 

168 063

156 302
Betalt fra/(til) Staten i året

 

-119 666

-87 157
Årets resultat

 

114 210

98 919
Egenkapitaljusteringer

 

0

0
Egenkapital

19

162 607

168 063
       
Langsiktige fjerningsforpliktelser

12, 18

65 190

67 647
Annen langsiktig gjeld

13

3 348

3 629
Langsiktig gjeld

 

68 538

71 276
       
Leverandørgjeld

 

2 315

1 987
Annen kortsiktig gjeld

9, 14, 15

13 674

13 026
Kortsiktig gjeld

 

15 989

15 013
 

 

 

 
Sum egenkapital og gjeld

 

247 134

254 352
 

 

 

 
Signaturer-nor