Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

SDØE artskontorapportering i kontantstørrelser

     

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2018

   
 

2018

2017

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Salgs- og leieinntekter

165 261 085 854

132 997 435 409  

  Andre innbetalinger

10 431 743 093

12 881 184 463

Sum innbetalinger fra drift

175 692 828 947

145 878 619 872

     

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Avskrivninger

23 636 285 287

24 648 044 133

  Andre utbetalinger til drift

32 765 810 337

28 658 993 411

Sum utbetalinger til drift

56 402 095 625

53 307 037 544

Netto rapporterte driftsutgifter

-119 290 733 322

-92 571 582 328

     

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

  Innbetaling av finansinntekter

-230 094 872

-835 578 762

Sum investerings- og finansinntekter

-230 094 872

-835 578 762

     

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

   Utbetalt til investeringer

22 612 511 194

26 658 459 248

   Utbetaling til kjøp av aksjer

-62 040 944

 -90 945 423

   Utbetalinger av finansutgifter

4 555 477 706

5 112 470 175

Sum investerings- og finansutgifter

27 105 947 955

31 679 983 999

     

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

27 336 042 828

32 515 562 761

     

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

 

 

  Avskrivninger (ref.kap. 5440 inntekt)

-23 636 285 287

-24 648 044 133

  Renter av statens kapital og mellomværende med statskassen
  (ref.kap. 5440 inntekt)

-3 096 414 481

-3 567 970 153

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

-26 732 699 768

-28 216 014 285

     

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

-118 687 390 263

-88 272 033 852

     
 
 
Oversikt over mellomværende med statskassen

 

 

Eiendeler og gjeld*

2018

2017

O/U call

-520 145 318

-353 144 900

AP Nonop

-127 073 112

56 487 435

AR Nonop

-61 302 117

-1 133 674 872

Inventory Nonop

-92 977 768

-159 124 367

Prep Exp Nonop

-146 686 467

936 171 349

Working cap - Nonop

-39 167 375

1 752 400 542

Merverdiavgift

8 998 653

16 000 927

Sum mellomværende med statskassen

-978 353 504

1 115 116 115*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift

Kommentar endring mellomværende 2018:
Endring skyldes i hovedsak reduksjon i forskuddsbetalinger til operatørene samt redusert skyldig beløp i operatørenes avregning og lavere forhåndsbetalte utgifter til operatørene.