Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter


Årets bevilgning eksklusiv merverdiavgift er 280,3 millioner kroner. Beløpet er inntektsført som driftstilskudd fra den norske stat. Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til tjenester levert til Petoro Iceland AS. 

 

Note 2 - Utsatt inntekt


Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 3,7 millioner kroner i 2018, ref. note 4, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 3,5 millioner kroner.

 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

     

Lønnskostnad (Alle tall i NOK tusen)

2018

2017

Lønn

105 421

107 223

Styregodtgjørelse

1 841

1 787

Styreansvarsforsikring (gjelder hele styret)

105

108

Arbeidsgiveravgift

15 632

16 038

Pensjonskostnader (se note 11)

31 991

31 222

Andre ytelser

3 557

4 242

Sum

158 547

160 620

       

Antall ansatte pr 31.12.

64

65

Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt pr 31.12.

0

1

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt

64,2

64,4 
             

Ytelse til ledende personer
(Alle tall i tusen kroner)

Fast
lønn1

Lojalitets-
ordning2

Kontant-godgjørelse3

Andre skattepliktige ytelser4

Skattbar
lønn

Kostnadsført pensjon

             

Grethe K. Moen

3 369

0

212

190

3 771

2 431

Ledergruppen for øvrig:

           

Olav Boye Sivertsen5

1 921

58

483

158

2 621

345

Roy Ruså

2 300

67

145

166

2 678

806

Ole Njærheim

2 337

0

130

152

2 619

218

Jonny Mæland6

2 128

0

500

142

2 770

219

Kjell Morisbak Lund7

2 687

66

139

153

3 045

217

Hege Manskow

1 439

0

90

144

1 673

246

Ledergruppen for øvrig:

12 813

191

1 486

915

15 406

2 051 
  1. Fastlønn består av grunnlønn og feriepenger.
  2. Det ble utbetalt i januar 2018 fra selskapets lojalitetsordning til tre ledere som oppfylte vilkårene i ordningen. Utbetaling fra ordningen inngår ikke i pensjonsgrunnlaget. Denne ordningen ble avviklet i 2017.
  3. Kontantgodtgjørelse inkluderer variabel lønn og engangsutbetalinger. Inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.
  4. Andre administrative fastsatte godtgjørelser inkluderer bilgodtgjørelse, samt mindre godtgjørelser for nyhets- abonnement, telefon og bredbånd. 
  5. Kontantgodtgjørelse inkluderer kompensasjon (engangsutbetaling) for oppgivelse av rett til tidligpensjon. Inngår ikke i feriepenger eller pensjon.
  6. Kontantgodtgjørelse (engangsutbetaling) i forbindelse med ansettelse. Inngår ikke i feriepenger eller pensjon.
  7. Fastlønn inkluderer kontantgodtgjørelse som kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon beregnet basert på aktuarmessige forutsetninger og pensjonsgivende inntekt.

Grethe K. Moen, Olav Boye Sivertsen og Roy Ruså har en overgangsordning for pensjon som fortsatt er ytelses-basert, mens de øvrige ledende personer i selskapet har innskuddsordning.

Kostnadsført pensjon representerer årets beregnede kostnad for den samlede pensjonsforpliktelse for administrerende direktør og ledergruppen inkludert beregnet premie i innskuddsbasert ordning for ledere som omfattes av denne. Lojalitetsordningen ble avviklet i 2017. Andre av tre avviklingsavdrag ble utbetalt i januar 2018.

 

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. 

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og ett styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget.
Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. Administrerende direktørs kompensasjon fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjon for øvrige ledere innenfor vedtatte rammer.

Hovedprinsippene for godtgjørelse 
Petoros lønnspolitikk er å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende med hensyn til total kompensasjon inkludert selskapets pensjonsordninger. 

Kompensasjonspakken til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 

Hovedelementet i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger samt ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. 

Lønn i et referansemarked bestående av relevante selskap i oppstrømsindustrien innen olje og gass skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering. 

Petoro har ordning for variabel lønn. Prinsipp og rammer for variabel lønn er fastsatt av styret og forankret i “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. Ordningen gjelder alle ansatte inklusiv administrerende direktør med lik prosent av grunnlønn. Styret vurderer måloppnåelsen og fastsetter variabel lønn i henhold til vurdert måloppnåelse innenfor rammen av 10 prosent av grunnlønn.   

Styret besluttet 04.05.2017 å avvikle lojalitetsordning for ansatte. Administrerende direktør har ikke vært omfattet av denne ordningen som ble etablert i 2013 for å møte konkurransesituasjonen. Avviklingen er gjennomført ved siste utbetaling i januar 2019 til ansatte som var i ordningen ved dato for avvikling.

Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro.

Petoro AS innførte ny pensjonsordning for selskapet gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon.  Petoro AS har fra samme dato ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Petoro AS har en overgangsordning som fortsatt er ytelsesbasert også for lønn over 12 G. Denne er lik for ledende og andre ansatte med mindre enn 15 år til pensjonsopptjeningsalder (67 år) per 01.01.2016. For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for andre ansatte.

Pensjonsalder til administrerende direktør er 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Det er inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. En person i ledergruppen kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. Pensjonsavtalene ble opprettet før nye retningslinjer 13.02.2015 for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. 

Nye ledende ansatte etter ikrafttreden av de nye retningslinjene omfattes kun av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro AS verken vil ha nye ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av innskuddspensjon for disse (i henhold til lov om innskuddspensjon). 

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 1. juli. Styret behandlet lønnsvurdering for administrerende direktør i styremøte 20.09.2018. I 2018 ble vurderingen av øvrige ledere gjennomført i 3. kvartal.

 

Note 4 - Varige driftsmidler

         

Alle tall i tusen kroner

Fast inventar

Driftsløsøre

IKT

Sum

Anskaffelseskost 01.01.18

4 979

8 553

36 327

49 859

Tilgang driftsmidler

-

356

3 380

3 736

Avgang driftsmidler/utrangering

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.18

4 979

8 909

39 707

53 595

       

Akk. avskrivninger 01.01.18

4 372

8 372

31 018

43 762

Tilbakeført akkumulert avskrivning

-

-

-

-

Årets avskrivninger

142

179

3 151

3 472

Akk. avskrivninger 31.12.18

4 514

8 551

34 169

47 234

       

Bokført verdi 31.12.18

465

358

5 538

6 360


 
 
Økonomisk levetid

Til leiekontrakt
går ut i 2020

3/5 år

3 år

 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  


Operasjonelle leasingkontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år. 

 

Note 5 – Finansposter

     
Alle tall i tusen kroner

2018

2017

Finansinntekter

 

 

  Renteinntekter 2 786 860
  Valutagevinst agio 624 460

Finanskostnader

 

 

  Rentekostnader

-

-

  Valutatap disagio 215 110
  Annen finanskostnad

-

-

Netto finansresultat  3 195 1 210


 

Note 6 - Investering i datterselskap

Selskap (Alle tall i tusen kroner)

Anskaffelses-tidspunkt

Forretnings- kontor

Eierandel

Stemme- andel

Egenkapital 31.12.

Resultat 2018

Petoro Iceland AS

11.12.2012

Stavanger

100 %

100 %

2 272

-4


Petoro AS mottok i 2012 2 millioner kroner i tilskudd, som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0.

Selskapet får egne bevilgninger over statsbudsjettet for driften. Selskapet har også inngått en avtale om trekkrettighet med morselskapet, Petoro AS, på 3 millioner kroner. Avtalen er etablert etter armlengdes prinsipp og er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, slik det er vurdert å være i tråd med prisingen av tilsvarende finansieringstjenester i markedet. Det er ikke trukket på denne rettigheten per 31.12.2017.

 

Note 7 - Andre fordringer


Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og til gode merverdiavgift.

 

Note 8 - Bankinnskudd


Bankinnskudd er totalt 230 millioner kroner, herav bundne skattetrekksmidler 8 millioner kroner og midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser 172 millioner kroner. 
 
 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.18 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.

 

Note 10 - Egenkapital

       

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.2018

10 000

7 251

17 251

Årets resultat 2018

 

5 747 5 747
Egenkapital 31.12.2018

10 000

12 998 22 998


 

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser


Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Petoro AS innførte ny pensjonsordning for selskapet gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har en overgangsordning for ansatte med mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder per 01.01.2016. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende.
 

Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2018

2017

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

14 806

15 614

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

7 710

7 237

Avkastning på pensjonsmidler

-3 898

- 2 852

Resultatført estimatavvik

5 241

3 260

Arbeidsgiveravgift

1 918

2 045

Pensjonskostnad ytelse

25 777

25 304

Pensjonskostnad innskuddsordning

6 214

5 918

Sum pensjonskostnad

31 991

31 222

     

Balanseført pensjonsforpliktelse

2018

2017

Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12

335 004

313 665

Pensjonsmidler til markedsverdi

-101 827

-92 900

Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift

233 177

220 765

Ikke resultatført estimatavvik

-66 432

-61 703

Balanseført pensjonsforpliktelse

166 745

159 062Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Petoro AS har avsatt egne midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser, ref. note 8.

 

 

2018

2017

Diskonteringsrente

2,60 %

2,50 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,30 %

4,00 %

Forventet lønnsregulering

2,75 %

2,25 %

Forventet pensjonsøkning

0,80 %

0,40 %

Forventet G-regulering

2,50 %

2,25 %


De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.

 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn og feriepenger.

 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor


Selskapets valgte revisor er KPMG AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av finansregnskap utgjorde 0,4 millioner kroner i 2018. Det er ikke fakturert noe for tilleggstjenester i 2018. 

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. PricewaterCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å utføre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 0,6 millioner kroner for finansiell revisjon og 0,6 millioner kroner for intern revisjon i 2018. Videre er det kostnadsført tjenester fra PwC innenfor revisjon av interessentskap for til sammen 1,6 millioner kroner.

 

Note 14 - Leieavtaler


Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Den ordinære kontrakten gikk ut i 31.12.2014. Petoro AS valgte å utøve opsjonen på å forlenge leiekontrakten til 31.12.2020. Gjenstående varighet av leiekontrakt er nå 2 år med opsjon på ytterligere en periode på 5 år. Årets leiekostnad utgjør 11,1 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.

 

Note 15 - Vesentlige avtaler


Petoro AS har inngått en avtale med Upstream Accounting Excellence AS (UPAX) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2014 og har en varighet på 5 år med opsjon for Petoro på 1 års forlengelse. Petoro har utøvd opsjonen på 1 års forlengelse. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til UPAX i 2018 utgjorde 14,3 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 1,1 millioner kroner.

 

Note 16 - Nærstående parter


Petoro AS er morselskap for Petoro Iceland AS. Selskapet har ingen ansatte og har inngått forvalteravtale med morselskapet. Tjenestene som forvalter for Petoro Iceland AS er beregnet til markedspris basert på timeforbruk og statens satser for reiser. Det er ingen fordring i morselskap mot datterselskapet ved årets slutt. 

Equinor ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Petoro AS har i 2018 kjøpt tjenester knyttet til revisjon av interessentskap, samt andre mindre tjenester. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk.