Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

Petoro AS - Kontantstrømoppstilling

       
 

Alle tall i tusen kroner

2018

2017

       
 

Likvider tilført/brukt på virksomheten

   
 

Årets resultat

5 747

6 378

+

Avskrivning

3 472

3 082

+/-

Endring i kundefordringer

5 364

-4 956

+/-

Endring i leverandørgjeld

169

6 417

+/-

Endring tidsavgrensede poster

7 104

13 299

 

Netto likviditetsendring fra virksomheten

21 856

24 220

       
 

Likvider tilført/brukt på investeringer

   

-

Investert i varige driftsmidler

3 736

4 980

 

Netto likviditetsendring fra investeringer

3 736

4 980

       
 

Likvider tilført/brukt på finansiering

   

+

Innbetaling av egenkapital

0

0

 

Netto likviditetsendring fra finansiering

0

0

       
 

Netto endring i likvider gjennom året

18 120

19 241

+

Likviditetsbeholdning pr.01.01.

211 867

192 627

 

Likviditetsbeholdning pr.31.12.

229 988

211 867