Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018

Petoro AS - Balanse per 31. desember

       

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2018

2017

       

Eiendeler

     

Anleggsmidler

     

Varige driftsmidler

     

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l

4

6 360

6 097

Sum varige driftsmidler

 

6 360

6 097

       

Finansielle anleggsmidler

     

Aksjer i datterselskap

6

0

0

Sum finansielle eiendeler

 

0

0

Sum anleggsmidler

 

6 360

6 097

       

Omløpsmidler

     

Kundefordringer

 

6

5 369

Andre fordringer

7

13 159

11 525

Bankinnskudd

8

229 986

211 867

Sum omløpsmidler

 

243 150

228 760

Sum eiendeler

 

249 510

234 857

       

Egenkapital og gjeld

     

Egenkapital

     

Innskutt egenkapital

     

Aksjekapital (10 000 aksjer à  NOK 1 000)

9

10 000

10 000

Opptjent egenkapital

 

 

 

Annen egenkapital

10

12 998

7 251

Sum egenkapital

 

22 998

17 251

       

Gjeld

     

Avsetning for forpliktelser

     

Pensjonsforpliktelser

11

166 745

159 062

Utsatt inntektsføring offentlig tilskudd

2

6 360

6 097

Sum avsetning for forpliktelser

 

173 105

165 159

       

Kortsiktig gjeld

     

Leverandørgjeld

 

19 280

19 111

Skyldige offentlige avgifter

 

10 941

10 415

Annen kortsiktig gjeld

12

23 186

22 921

Sum kortsiktig gjeld

 

53 407

52 447

Sum gjeld

 

226 512

217 606

       

Sum egenkapital og gjeld

 

249 510

234 857

Signaturer-nor