Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2018
Askepott Oseberg Vestflanken 2 - Februar 2018 Foto: Erlend Hatteberg / CHC Helikopter Service

Årets aktiviteter og resultater

Det viser til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2018”, samt plan for virksomheten til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene fra oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse.

Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med basis i porteføljen, og i samspill med øvrige aktører på norsk kontinentalsokkel, i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. Petoro skal bidra til effektiv og lønnsom utbygging og drift samt sikkerhet for mennesker og miljø.

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å opprettholde en høy produksjon i 2018.”   
Styringsparametere: Volumtall. Forklaring og utvikling over tid.

Total produksjon var 1,085 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, vel 2 prosent lavere enn i 2017.

Gassproduksjonen i 2018 var 113 millioner Sm3 per dag. Dette var et rekordhøyt nivå og marginalt høyere enn i 2017. Væskeproduksjonen ble 372 tusen fat o.e. per dag, 7 prosent lavere enn i 2017. Årsaken til fallet i væskeproduksjon er i hovedsak naturlig produksjonsfall og økt antall vedlikeholds-stanser.  I 2018 har ikke flere brønner eller økt produksjonseffektivitet bidratt til å kompensere for dette, slik det har gjort tidligere år. Det har heller ikke vært oppstart av nye felt som har bidratt til økt produksjon.   
 
Utover ordinær lisensoppfølging der operatør og partnere fastlegger produksjonsmål og operatør utfordres på avvikshåndtering og kompenserende tiltak, har Petoros innsats vært spesielt rettet mot å ferdigstille nye brønner og gjennomføre planlagte boreprogram. Dette er viktige virkemidler for å øke produksjonen fra SDØE-porteføljen. 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å effektivisere felt i drift.”
Styringsparametere: Sammensetning og utvikling i driftskostnader og investeringer.

Effektivisering av felt i drift har også i 2018 vært en viktig del av Petoros arbeid. Innsatsen har spesielt vært rettet mot boring, samt drift og vedlikehold.

Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Petoro har fulgt utviklingen i boretakt på ti faste installasjoner på fem utvalgte felt i porteføljen. Fra 2014 til 2015 ble gjennomsnittlig boretid og borekostnader halvert. Resultatet kan i hovedsak tilskrives økt boreeffektivitet, forenkling av brønndesign og økt tilgjengelighet av boreanlegget. Siden 2015 har utviklingen i boretid og borekostnader flatet ut og er i 2018 på nivå med de foregående år. 

Petoro følger også utviklingen i produksjonskostnader. Etter flere år med fallende produksjonskostnader, økte kostnadene igjen i 2018. Justert for avsetning for dom i rettsak på Troll, økte kostnadene med 7 prosent. Økningen skyldes i hovedsak høyere priser på strøm og CO2-kvoter, samt generelt høyere kostnader for felt i drift.

Johan Sverdrup prosjektet har også i 2018 hatt en positiv kostnadsutvikling, og prosjektet utmerker seg med sin gode lønnsomhet.

Påløpte kostnader til investeringer i 2018 var 23 milliarder kroner, som er om lag 3 milliarder kroner lavere enn året før. Reduksjonen i investeringer skyldes i hovedsak boring av færre brønner samt noe lavere aktivitetsnivå innen feltutbygging. 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn.” 
Styringsparametere: Alvorlige hendelser og CO2-utslipp. Forklaring og utvikling over tid.

Målsettingen for norsk petroleumsvirksomhet er å være verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet. Dette stiller krav til samarbeid og deling av læring, samt at selskapene tar ansvar for en bærekraftig sikkerhetskultur. Det må settes sterke og tydelige forventninger til HMS-lederskap og HMS- kultur. 

Petoro har i 2018 vært spesielt opptatt av risikovurderinger i et storulykkeperspektiv og robusthet i tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer. Petoro har også i 2018 gjennomført flere ledelsesbesøk med fokus på helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og landanlegg.  

HMS-resultatene for 2018 viser at alvorlig hendelsesfrekvens fremdeles er for høy. Alvorlig hendelsesfrekvensen, definert som antall faktiske og potensielle tilløp til alvorlige hendelser per million arbeidstimer, var 0,7, på nivå med 2017. Ingen av hendelsene i 2018 hadde storulykkepotensial. Det er flest hendelser, i alt åtte, knyttet til fallende gjenstander.  Personskadefrekvensen, definert som antall personskader per million arbeidstimer, gikk ned fra 4,2 i 2017 til 3,8 i 2018. Det har ikke blitt registrert alvorlige utslipp til sjø i løpet av året.

Petoro har i 2018 rettet innsats mot elektrifiseringstiltak som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimautslipp fra SDØE-porteføljen. Petoro erfarer økt aktivitet knyttet til tiltak for elektrifisering, også for de modne feltene. På flere felt som Troll, Snorre og Gullfaks pågår prosjektutvikling med sikte på beslutning innen få år. Dersom prosjektene blir realisert vil dette bidra med en reduksjon i utslipp av CO2 på nærmere 2 millioner tonn per år på norsk sokkel, tilsvarende 0,8 millioner tonn per år for SDØE. Den første investeringsbeslutningen forventes i 2019 og er knyttet til flytende vindmøllepark i Tampen-området, noe som vil del-elektrifisere Snorre og Gullfaks. 

Petoro utarbeider hvert år “Årsrapport ytre miljø” som publiseres i etterkant av årsrapporten. I siste rapporten fra 2017 fremgår det at CO2-utslipp per produsert enhet fra SDØE-porteføljen gikk ned fra 8,2 kg/o.e. til 8,0 kg/o.e. fra 2016 til 2017. Dette er 9 prosent lavere enn for gjennomsnittet for norsk sokkel. Nedgangen fra 2016 til 2017 skyldes primært en relativ økning av gassproduksjon i forhold til væske i SDØE-porteføljen. Totale CO2-utslippene fra SDØE-porteføljen i 2017 var 3,2 millioner tonn og representerte omlag 25% av de totale CO2-utslippene på norsk sokkel.

Prioriterte mål og oppgaver for 2018

Petoro skal i 2018 særlig prioritere større pågående forretningsmessige prosesser i industrien der Petoro gjennom sin deltakelse kan sikre og øke verdiene i SDØE-porteføljen. 

“Petoro skal bidra til realisering av prosjekter for videre feltutvikling og økt utvinning fra modne felt som Troll, Oseberg, Heidrun, Snorre og Ormen Lange.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

I tråd med Petoros oppdaterte strategi for modne felt har selskapet i 2018 rettet spesiell innsats mot feltene Troll, Heidrun, Oseberg og Snøhvit. I tillegg har brønnmodning og digitalisering blitt adressert som særskilte tema for hele feltporteføljen. 

På Troll har selskapet over flere år jobbet for å belyse hvilke konsekvenser økt gassuttak kan ha for oljeproduksjonen. Utviklingen av digitale teknologier har økt hastigheten for håndtering av data betydelig. Gjennom tett samarbeid med tjenesteleverandør har Petoro på Troll anvendt “neste generasjons” reservoar-simuleringsverktøy hvor reservoarmodellen og rørlednings-systemet på havbunnen som system ble modellert i en helhetlig modell for å analysere sammenhengen mellom olje- og gassuttak fra feltet. Resultatene fra studiene bidro også til å understøtte utarbeidelsen av PUD for Troll fase 3, samt nivået som ble lagt til grunn i lisensens årlige søknad om gasseksport.

På Heidrun har selskapet i 2018 gjennomført egne simuleringsstudier rettet mot å optimalisere dreneringsstrategien og bidra med identifisering av nye boremål. Innsatsen har understøttet arbeidet med Heidrun videreutvikling og den besluttede levetidsforlengelsen av feltet, som gjennom prosjektet Heidrun nord fase 2 vil kunne realisere betydelig verdi. Petoros innsats over flere år har vært viktig for utvikling av feltet og resultater, noe som illustrerer verdien av mangfold blant rettighetshaverne for å komme frem til gode, helhetlige løsninger.  

På Oseberg har selskapet i 2018 gjennomført egne simuleringsstudier for den sørlige delen av Oseberg for å identifisere potensielle nye tiltak for økt oljeutvinning. Arbeidet har bidratt til å identifisere nye boremål som kan bores fra eksisterende infrastruktur til lav investeringskostnad og risiko.  

På Snøhvit har selskapet i 2018 gjennomført betydelig forarbeid rettet mot investeringsbeslutningen for Askeladd. Prosjektet vil være den første platåforlenger av Snøhvit-feltet siden oppstarten i 2007. Petoro har blant annet adressert riggstrategi, undergrunnsarbeid og synergier med andre felt i området. Investeringsbeslutning ble tatt i 2018.  
“Petoro skal bidra til identifikasjon av nye brønnmål i modne felt samt effektiv utnyttelse av rigg- og borekapasitet.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

På de modne feltene vil det i lang tid fremover være stort behov for boring av nye brønner for å realisere verdipotensialet. Havbunnsbrønner står for om lag 60 prosent av SDØE produksjonen. I motsetning til den positive utviklingen i boretakt av nye brønner fra faste innretninger de senere år, viser oppdaterte prognoser at det er behov for å øke antall nye havbunnsbrønner på modne felt i årene framover. For å øke porteføljen av havbunnsbrønner i SDØE-porteføljen og supplere operatørens innsats, har Petoro i 2018 arbeidet med å modne frem forslag til nye boremål på utvalgte felt med stor havbunnsinfrastruktur, som Oseberg og Gullfaks. Arbeidet bidrar også til effektiv utnyttelse av riggkapasiteten.
“Petoro skal bidra til robuste og helhetlige utbygginger av prosjekter som Sverdrup og Castberg.“
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.

Petoro har i 2018 arbeidet med forberedelser for investeringsbeslutning og PUD for Johan Sverdrup fase 2, hvor Petoro har andel på 17,36 prosent.  Johan Sverdrup er et foregangsfelt innen digitalisering. Her har Petoro vært engasjert i lisensens arbeid med å beslutte full dekning av feltet med seismiske kabler for reservoarovervåking, implementering av fiberoptikk i brønner, samt installasjon av utstyr for injeksjon av vann og gass (WAG). Beslutningene forventes å bidra til betydelig økt utvinning. 

Som del av fase 2 etableres også en områdeløsning for kraft fra land til Johan Sverdrup og de andre feltene på Utsirahøyden.  Johan Sverdrup prosjektet har også i 2018 hatt en positiv kostnadsutvikling, og prosjektet utmerker seg med sin gode lønnsomhet. PUD for Johan Sverdrup fase 2 ble levert til myndighetene i august 2018.

PUD for Johan Castberg ble sendt inn i desember 2017 og godkjent av myndighetene i juni 2018. Petoros innsats i 2018 har vært rettet inn mot å vurdere hvordan permanent reservoarovervåking kan øke forventet utvinning fra feltet. Videre har Petoro etablert en strategi for hvordan selskapet som partner vil følge opp og håndtere risiko i prosjekt- gjennomføringen.
OVERVÅKING AV EQUINORS AVSETNING AV STATENS PETROLEUM 
Petoro skal overvåke at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader.

“Petoro skal overvåke avsetningen av statens petroleum med oppmerksomhet på markedssituasjonen samt saker av stor verdimessig betydning eller av prinsipiell karakter.”
Styringsparametere: Hvilke initiativ og aktiviteter som er gjennomført og hvilke hensyn som er lagt til grunn for selskapets prioriteringer. Hvilke resultater som er oppnådd gjennom aktivitetene og hvilke verdimessige effekter disse har hatt.

“Petoro skal bidra til gode oppfølgingssystemer for overvåkingen av avsetningen av statens petroleum i henhold til avsetningsinstruksen.” 
Styringsparametere: Følge opp at Equinor fremlegger nødvendig dokumentasjon for etterlevelse av ansvaret under avsetningsinstruksen. Gode interne rutiner for utøvelsen av påserollen.

I tråd med oppdragsbrevet har Petoro i sin risikobaserte oppfølging prioritert markedssituasjonen, saker av stor verdimessig betydning og av prinsipiell karakter, samt Equinors oppfølgings- og styringssystem. Markedet er i stadig endring og selskapet har hatt oppmerksomhet på å oppnå full markedsverdi. Petoro har i overvåkingen særlig adressert saker innenfor både olje og gass som er av stor verdimessig betydning og av prinsipiell karakter. Når det gjelder Equinors oppfølgings- og styringssystem har Petoro spesielt fokusert på hvordan rettmessighet dokumenteres og følges opp.

Det har blitt gjennomført utvalgte kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen.
 
ØKONOMISTYRING
“Petoro skal;
  • ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Reglement for økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE 
  • utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling.” 

Petoro har i 2018 ivaretatt god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE.

Petoro har videre utarbeidet og fulgt opp budsjett og prognoser, vært ansvarlig for regnskapsføring gjennom ekstern regnskapsfører og foretatt periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling i henhold til frister som er spesifisert i Oppdragsbrevet.

Selskapet fikk også for 2017 ren beretning fra Riksrevisjonen.
EFFEKTIV DRIFT
“Under del III Årets aktiviteter og resultater stilles det krav om analyse og vurderinger av resultater, oppnådde effekter og effektiv ressursbruk. Det forventes at Petoro AS i tillegg til å rapportere om oppnåelse av sektorpolitiske mål, jf. punkt 2, også redegjør for effektiv drift i Petoro AS, samt i interessentskapene. Det forventes at selskapets styre utarbeider gode operasjonelle mål og indikatorer som gir uttrykk for effektiviteten i selskapets drift og som lar seg sammenligne over tid. Det er et viktig mål ved statens eierskap at virksomhetene drives så effektivt som mulig. Det forventes at det rapporteres på disse målene i årsrapporten og dette vil bli tatt opp i eierdialogen med selskapet.”

Petoro har som mål å drive virksomheten så effektivt som mulig. Styret benytter balansert målstyring i sin oppfølging. Petoro har de senere år gjennomført en rekke effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak eksempelvis gjennom forhandlinger av kontrakter for tjenester selskapet benytter og forenkling av administrative prosesser og rutiner. Videre har selskapet organisert lisensoppfølgingen på en effektiv måte, slik at også nye andeler som selskapet mottar til forvaltning inkluderes i porteføljen innenfor samme bemanning. Selskapet har hatt en netto vekst på andeler i 12 utvinningstillatelser det siste året. I 2018 har selskapet gjennomført forbedringsprosjekter med vekt på effektive leveranser og virksomhetsstyring. 

Selskapet har vært aktivt engasjert i å forstå mulighetene ved digitalisering i Petoro og potensialet for verdiskaping i interessentskapene. Petoro har i 2018 etablert et digitaliseringsprosjekt som skal bidra til effektivisering av driften av selskapet. Digitalisering vil også gi økt kvalitet i analyser og beslutningsunderlag noe som vil bidra til bedre gjennomslag i styringskomiteene av de tiltak Petoro mener er nødvendig.

For å utnytte mulighetene for effektivisering og økt produksjon har Petoro vært en aktiv pådriver for å få digitalisering inn i planene i interessentskapene. Selskapet har også bidratt til å sette digitalisering og behovet for deling av data på industriens agenda.  
 
Petoro har gjennom rollen som partner bidratt til realisering av prosjekter for videreutvikling og økt utvinning fra modne felt, herunder Troll fase 3, Askeladd og levetidsforlengelse på Snorre. På Troll har Petoro belyst hvilke konsekvenser økt gassuttak kan ha for oljeproduksjonen, noe som har vært et viktig grunnlag for beslutningen om å øke gassuttaket fra Troll.  Videre har Petoro vært en pådriver for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn. Gjennomføringen av disse prosjektene er blant annet muliggjort gjennom effektivisering av ressursbruken i Petoro.