Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

Petoro AS - Resultatregnskap

             

MORSELSKAP

 

KONSERN

2015

2016

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2016

2015

             

267 292

273 625

1

Inntektsført offentlig tilskudd

1

283 925

284 636

3 884

640

1, 16, 17

Annen inntekt

1, 16, 17

353

2 509

-1 416

660

2

Endring utsatt inntektsføring

2

660

-1 416

269 760

274 925

 

Sum driftsinntekter

 

284 938

285 730

             

158 006

151 706

3,11

Lønnskostnad

3, 11

151 706

158 006

1 991

2 759

4

Avskrivning

4

2 759

1 991

14 457

13 401

13,15,16

Regnskaps- og forretningsførerhonorar

13, 15, 16

13 586

14 419

9 456

9 316

14

Kontorhold

14

9 316

9 456

24 051

33 436

15

IKT-kostnad

15

33 440

24 051

58 477

69 690

13,16

Annen driftskostnad

13, 16, 18

79 083

75 072

266 437

280 309

 

Sum driftskostnader

 

289 890

282 995

             

3 323

-5 384

 

Driftsresultat

 

-4 952

2 734

             

2 180

1 075

5

Finansinntekt

5

1 114

2 324

-462

-152

5

Finanskostnad

5

-161

-510

1 718

923

 

Netto finansresultat

 

953

1 813

             

5 040

-4 461

 

Resultat før skattekostnad

 

-3 999

4 548

             
     

Skattekostnad på ordinært resultat

19

69

28

             

5 040

-4 461

 

ÅRSRESULTAT

 

-4 068

4 520

             
     

OVERFØRINGER

     

5 040

-4 461

 

Overført fra (til) annen egenkapital

     

5 040

-4 461

 

Sum overføringer