Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Oseberg Feltsenter - Foto: Christian Romberg

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.
gron_strek

Administrerende direktør

transparent
GKM%20-%20portrett
Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft. Positive resultater av omstillingsarbeidet gjør oss optimistiske både med hensyn til å sikre lengre levetid for modne felt og få lønnsomhet i nye prosjekter.

Årsberetning 2016

transparent
Dvalin_highres
Styrets årsberetning beskriver hovedpunkter og resultater innen SDØE og Petoro AS. Videre er utviklingstrekk i omgivelsene og fremtidsutsikter  omtalt i beretningen. 

Nøkkeltall

transparent
n%C3%B8kkeltall_2012
Årsresultatet i 2016 var 57 milliarder kroner sammenlignet med 89 milliarder kroner i 2015. Totale driftsinntekter i 2016 var 121 milliarder kroner mot 158 milliarder kroner året før. 

Måloppnåelse og resultat

transparent
Heidrun%20-%20Statoil%20-%20Photo%20%C3%98yvind%20Hagen%20-%200067980%20-%201159813
Oppdragbrev til Petoro skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for selskapet i 2016. I dette kapitlet redegjør Petoro for ivaretagelse av målene i oppdragsbrevet for 2016.

Eierstyring & ledelse

transparent
Driller%20at%20Johan%20Sverdrup%20field%20-%20Statoil%20-%20Photo%20Kjetil%20Eide%20-%200097512%20-%201221375
Petoros forvaltning av store verdier på vegne av staten stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. 

Samfunnsansvar

transparent
LBx_Stortinget_147925c
Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Redegjørelsen bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar.

Årsregnskap SDØE

transparent
norgeskart-m-nye-felt
Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

transparent
petoro-flag
Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten. Konsernregnskapet omfatter også regnskapet for Petoro Island AS.

Styret i Petoro

transparent
crop_6KA9192

Ledelsen i Petoro

transparent
crop2_6KA9126