Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Oseberg Feltsenter - Foto: Christian Romberg

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Administrerende direktør

gkm - portrett
Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft. Positive resultater av omstillingsarbeidet gjør oss optimistiske både med hensyn til å sikre lengre levetid for modne felt og få lønnsomhet i nye prosjekter.

Årsberetning 2016

dvalin highres
Styrets årsberetning beskriver hovedpunkter og resultater innen SDØE og Petoro AS. Videre er utviklingstrekk i omgivelsene og fremtidsutsikter  omtalt i beretningen. 

Nøkkeltall

n%c3%b8kkeltall 2012
Årsresultatet i 2016 var 57 milliarder kroner sammenlignet med 89 milliarder kroner i 2015. Totale driftsinntekter i 2016 var 121 milliarder kroner mot 158 milliarder kroner året før. 

Måloppnåelse og resultat

heidrun - statoil - photo %c3%98yvind hagen - 0067980 - 1159813
Oppdragbrev til Petoro skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for selskapet i 2016. I dette kapitlet redegjør Petoro for ivaretagelse av målene i oppdragsbrevet for 2016.

Eierstyring & ledelse

driller at johan sverdrup field - statoil - photo kjetil eide - 0097512 - 1221375
Petoros forvaltning av store verdier på vegne av staten stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. 

Samfunnsansvar

lbx stortinget 147925c
Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Redegjørelsen bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar.

Årsregnskap SDØE

norgeskart-m-nye-felt
Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

petoro-flag
Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten. Konsernregnskapet omfatter også regnskapet for Petoro Island AS.

Styret i Petoro

crop 6ka9192

Ledelsen i Petoro

crop2 6ka9126
>> petoro.no    |    Copyright 2017 Petoro