Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Driller at Johan Sverdrup field – Foto: Kjetil Eide, Statoil

Redegjørelse for samfunnsansvar

Petoros redegjørelse for samfunnsansvar bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar og er tilpasset selskapets virksomhet som rettighetshaver på norsk sokkel.  Med samfunnsansvar menes hvilket ansvar selskapene forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten. Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har i henhold til sitt mandat ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål. 

Eiers forventninger til samfunnsansvar er uttrykt i Meld. St. 27 (2013-2014) som viser til FN’s Global Compact. Tilpasset Petoros rolle og mandat gir styret her sin redegjørelse forankret i eiers forventninger og i selskapets retningslinjer for samfunnsansvar. 

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Styret legger vekt på at Petoros samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet og strategi, og reflekteres i selskapets verdier som inkluderer handlekraftig, ansvarlig, inkluderende og spenstig. Selskapets forretningsetiske retningslinjer bygger opp om disse verdiene.

Petoro utøver sin virksomhet i henhold til god virksomhetsstyring. Dette gjelder som deltaker i de enkelte utvinningstillatelsene og som partner i interessentskapene. I samarbeidsavtalene for utvinningstillatelse inngår krav til virksomhetsstyring hos operatørene. Petoro utøver sin rolle gjennom aktiv deltakelse i styringskomiteer og underliggende komiteer i forhold til en prioritering av tilgjengelige ressurser og hvor Petoro kan gjøre en forskjell. Oppfølging av statens eierinteresse i alle interessentskap inngår i Petoros styringssystem. 

Petoro utøver sin virksomhet på en bærekraftig måte som minimaliserer negativ påvirkning av natur og miljø. Alvorlige hendelser følges opp i Petoros styringssystem. Petoro deltar hvert år på ledelses-inspeksjoner for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner. 

Petoro anerkjenner at klimautfordringer gjør det nødvendig å begrense menneskeskapt påvirkning av klimasystemet og har i 2016 vedtatt en klimapolicy. Selskapet vil bidra til at olje- og gassindustrien på norsk sokkel er ledende i å møte klimautfordringene.  

I 2016 innførte selskapet en ny KPI for oppfølging av CO2 utslipp fra produksjonen av olje og gass på et utvalg felt med størst CO2-utslipp. Denne videreføres i 2017.

For nye felt og større ombygginger skal kraft fra land vurderes, gitt teknisk mulig løsning innenfor en akseptabel tiltakskostnad. Petoro er rettighetshaver i Martin Linge og Johan Sverdrup fase I som begge bygges ut med strøm fra land. Strøm fra land inngår også som del av den foreslåtte løsningen for neste utbyggingsfase i Johan Sverdrup. Dette vil minimalisere de totale CO2-utslippene fra disse feltene. 

Petoro rapporterer utslipp til luft og vann fra porteføljen i et eget kapittel om ytre miljø basert på tall som innhentes fra operatørene 
    
Petoro bidrar til å skape miljøbevisste holdninger hos alle ansatte gjennom insentivordning for økt bruk av kollektive og miljøvennlige transportmidler. Selskapet vektlegger effektive IKT-løsninger og gode kommunikasjons-løsninger som kan erstatte reiser til møter med videokonferanser. 
Petoro aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller andre misligheter og de ansatte har ikke anledning til å ta imot godtgjørelse fra andre i sitt arbeid for selskapet. Forretningsetiske retningslinjer definerer hva som anses som korrupsjon, og konsekvenser av brudd på disse retningslinjene er særskilt omhandlet. Det er ikke registrert brudd på disse retningslinjene. 

Ansatte i Petoro mottar ikke urettmessige pengegaver eller andre ytelse eller tilbyr dette for å oppnå en fordel privat, for Petoro eller andre. Ansattes styreverv og bierverv må godkjennes av administrerende direktør for å unngå mulig interessekonflikt. Forretningsetiske retningslinjer omhandler konsekvenser av brudd. Det er hittil ikke registrert brudd på retningslinjene. 

Ansatte i Petoro følger selskapets forretningsetiske retningslinjer
Selskapets forretningsetiske retningslinjer er offentlig tilgjengelige. Formålet med retningslinjene er å klargjøre prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift og ansattes adferd. Alle medarbeidere signerer årlig selskapets etiske retningslinjer, som omfatter forhold som taushetsplikt, mulige interessekonflikter og spørsmål knyttet til mottak av gaver og tjenester. Ledende ansatte (administrerende direktør og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør) tillates ikke å ha aksjer i rettighetshaverselskaper. Petoro har fastsatt krav til informasjons- og IKT sikkerhet for sin virksomhet. 
Petoros ansatte utfører oppgaver med høy integritet og ærlig framferd, og utviser respekt for andre mennesker, myndigheter og forretningsforbindelser, og for sikkerhet, helse og miljø. 
Petoro har gjennom sin HMS-erklæring et felles mål om et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for alle ansatte. I selskapets forretningsetiske retningslinjer inngår krav til etisk adferd for alle. PetoroAktiv organiserer en rekke aktiviteter for ansatte sosialt, kulturelt og sportslig. Det er god deltakelse på de ulike arrangementene.

Petoro diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller politisk oppfatning.
Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder mulighetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement. Selskapet legger til rette for fleksibel tilpasning av arbeidstiden. Ved fastsettelse av lønn og lønnsoppgjør er selskapet oppmerksom på at kvinner og menn skal behandles likt, og det er ingen systematiske eller vesentlige forskjeller i lønnen til kvinnelige og mannlige medarbeidere i Petoro. Selskapet har flere medarbeidere med ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Selskapet legger arbeidsforholdene til rette slik at også ansatte med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i Petoro.

Selskapet har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. 
Styret oppfordrer selskapets ansatte til å ta opp etiske problemstillinger og melde fra dersom det oppdages brudd på reglene. Internrevisjonen er uavhengig varslingskanal med rett og plikt til å rapportere videre til styret. 

Petoro forventer at selskapets samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den selskapet setter til egen forretningsdrift. I Petoros standard avtalevilkår inngår krav om at leverandører skal gjennomføre oppdrag med høy profesjonalitet og etter høy etisk standard. Utdrag av Petoros forretningsetiske retningslinjer inngår i alle Petoros standardkontrakter som retningsgivende. I interessentskapene skal styringskomiteene behandle og avgjøre saker knyttet til anskaffelses- og kontraktstrategi.