Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter


Petoro AS har i 2016 inntektsført driftstilskudd fra Den norske stat med totalt 273,6 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. For konsernet utgjør beløpet 285,2 millioner kroner. Årets bevilgning eksklusiv merverdiavgift er 274,9 millioner kroner for Petoro AS og 10,3 millioner kroner for Petoro Iceland AS, totalt kr 285,2 millioner kroner for konsernet. Inkludert i tallene over er ekstra bevilgning for Petoro AS for 2016 på kr 4,2 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette skal dekke ekstern juridisk bistand og annen teknisk bistand i pågående rettstvister. 

Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til fakturering av tjenester levert til operatør av interessentskap og andre interessepartnere.

 

Note 2 - Utsatt inntekt


Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 2,1 millioner kroner i 2016, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 2,8 millioner kroner.

 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

     
Lønnskostnad *)(Alle tall i NOK tusen)

2016

2015

Lønn

97 225

98 681 

Styregodtgjørelse 1 778 1 737 
Arbeidsgiveravgift

15 214

15 044 

Pensjonskostnader (se note 11)

32 852

38 881 

Andre ytelser

4 637

3 663 

Sum

151 706   

158 006 

 

 

 

Antall ansatte pr 31.12

64

64

Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt pr 31.12

0

0

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt

62,7

65,5


 
             

Ytelse til ledende personer (Alle tall i tusen kroner)

Fast lønn1

Lojalitets-ordning2

Kontant-godgjørelse3

Andre skattepliktige ytelser4

Skattbar lønn

Kostnadsført pensjon

              

Grethe K. Moen

3 184

0

291

176

3 651

1 844

Ledergruppen for øvrig (syv personer):

           

Olav Boye Sivertsen

1 825

148

54

161

2 189

394

Marion Svihus

2 159

166

291

151

2 767

935

Laurits Haga

2 284

172

308

164

2 928

595

Roy Ruså

2 258

168

304

158

2 888

606

Jan Terje Mathisen

2 165

90

292

149

2 697

920

Kjell Morisbak Lund 5

2 567

0

291

156

3 014

167

Nashater Solheim 6

1 146

0

0

67

1 214

78

Hege Manskow

445

0

0

51

495

62

Ledergruppen for øvrig (syv personer):

14 849

745

1 541

1 057

18 191

3 758

 
  1. Fast lønn består av grunnlønn og feriepenger
  2. Det ble utbetalt i januar 2016 fra selskapets lojalitetsordning til fem ledere som oppfylte vilkårene i ordningen. Utbetalingen inngår ikke i pensjonsgrunnlaget
  3. Kontantgodtgjørelse som ikke inngår i pensjonsgrunnlaget
  4. Andre administrative fastsatte godtgjørelser hovedsakelig fast bilgodtgjørelse
  5. Fastlønn inkluderer kontantgodtgjørelse som kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon beregnet basert på aktuarmessige forutsetninger og pensjonsgivende inntekt.
  6. Arbeidsgodtgjørelse til og med 31. mai
  7. Arbeidsgodtgjørelse siden 2. september

Kostnadsført pensjon representerer årets beregnede kostnad for den samlede pensjonsforpliktelse for administrerende direktør og ledergruppen inkludert beregnet premie i innskuddsbasert ordning for ledere som omfattes av denne. Ytelse til ledende personer inkluderer opptjente midler i lojalitetsordning når disse blir utbetalt. Det er ikke opptjent midler i lojalitetsordningen i 2016.

 

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. 

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Administrerende direktørs kompensasjon fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjon for øvrige ledere. Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og ett styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. 

Hovedprinsippene for godtgjørelse kommende regnskapsår
Petoros lønnspolitikk er å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende med hensyn til total kompensasjon inkludert selskapets pensjonsordninger. 

Kompensasjonspakken til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 
 
Hovedelementet i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger, samt ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. 

Selskapet har etablert en lojalitetsordning for alle ansatte, eksklusiv administrerende direktør. Styret beslutter i det enkelte år om det skal avsettes til ordningen. Det ble i 2016 ikke gjort avsetning til ordningen. Første utbetaling fra ordningen ble foretatt i januar 2016 for ansatte som oppfylte vilkårene. Ordningen ble i 2011 opprinnelig etablert for ledende ansatte. Enkelte ledere fikk derfor utbetalt en tredjedel av fem års avsetning i januar i 2016.
 
Petoro har ikke bonusprogram. Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro.
 
Lønn i et referansemarked bestående av relevante selskap i oppstrømsindustrien innen olje og gass skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering. I tillegg vurderes årlig behov for en kontantgodtgjørelse for å avspeile utviklingen i markedet i forrige kalenderår. Denne kontantgodtgjørelsen er ikke pensjonsgivende.

Petoro iverksatte ny pensjonsordning for Petoro gjeldende fra 1.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon.  Petoro har fra samme dato ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Petoro har en overgangsordning som fortsatt er ytelsesbasert også for lønn over 12 G. Denne er lik for ledende og andre ansatte som har mindre enn 15 år til pensjonsopptjeningsalder (67 år). For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for andre ansatte.

Pensjonsalder til administrerende direktør er 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Det er inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. En person i ledergruppen har anledning til å fratre med full pensjon ved fylte 62 år. To personer i ledergruppen kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. Pensjonsavtalene ble opprettet før de reviderte retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. 

Nye ledende ansatte etter ikrafttreden av nye retningslinjer 13.02.2015 omfattes kun av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro etter disse retningslinjenes ikrafttreden verken vil ha nye ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av skattefavorisert ytelsesordning.
  
Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 01. juli. I 2016 ble vurderingen av øvrige ledere gjennomført i 2. kvartal. Styret behandlet administrerende direktørs lønnsvurdering i styremøte 26.05.2016. 

 

Note 4 - Varige driftsmidler

         

Alle tall i tusen kroner

Fast inventar

Driftsløsøre

IKT

Sum

Anskaffelseskost 01.01.16

4 434

8 520

29 825

42 780

Tilgang driftsmidler

-

32

2 067

2 099

Avgang driftsmidler/utrangering

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.16

4 434

8 553

31 892

44 879

         

Akk. avskrivninger 01.01.16

4 144

7 924

25 853

37 921

Tilbakeført akkumulert avskrivning

 

 

 

-

Årets avskrivninger

87

486

2 186

2 759

Akk. avskrivninger 31.12.16

4 231

8 410

28 040

40 680

         

Bokført verdi 31.12.16

204

143

3 852

4 198

 
Økonomisk levetid

Til leiekontrakt
går ut i 2020

3/5 år

3 år

 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  


Operasjonelle leasingkontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år. 

 

Note 5 – Finansposter

     
Alle tall i tusen kroner

2016

2015

Finansinntekter

 

 

  Renteinntekter933 933

2 093

  Valutagevinst agio

142

86

Finanskostnader

 

 

  Rentekostnader

-

33

  Valutatap disagio

152

428

  Annen finanskostnad

-

-

Netto finansresultat Petoro AS

923

1 718

Netto finansresultat fra datter

30

95

Netto finansresultat konsern

953

1 813 

Note 6 - Investering i datterselskap

 
Firma

Anskaffels-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital
31.12.

Resultat 2016

Petoro Iceland AS 11.12.2012 Stavanger 100 % 100 % 1 983 -394

Petoro AS mottok i 2012 2 millioner kroner i tilskudd som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn regnskapsført til kroner 0.

Selskapet får egne bevilgninger over statsbudsjettet for driften. Selskapet har også inngått en avtale om trekkrettighet med morselskapet, Petoro AS, på 3 millioner kroner. Avtalen er etablert etter armlengdes prinsipp og er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, slik det er vurdert å være i tråd med prisingen av tilsvarende finansieringstjenester i markedet. Det er ikke trukket på denne rettigheten per 31.12.2016.

 

Note 7 - Andre fordringer


Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og merverdiavgift til gode.

 

Note 8 - Bankinnskudd


Av bankinnskudd på totalt 194,4 millioner kroner for konsernet utgjør Petoro AS 192,6 millioner kroner, hvorav bundne skattetrekksmidler og pensjonsmidler er 140,5 millioner kroner.  

 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.16 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av Den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.

 

Note 10 - Egenkapital

       

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.2016

10 000

11 789

21 789

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

-4 461

-4 461

Egenkapital 31.12.2016

10 000

7 328

17 328


 
       

Konsern (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Konsernets fond

Sum

Egenkapital 01.01.2016

10 000

13 378

23 378

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

-4 068

-4 068

Egenkapital 31.12.2016

10 000

 9 310

19 310


 
I konsernets fond er det inkludert et tilskudd fra Den norske staten på 2 millioner kroner i forbindelse med etablering av Petoro Iceland AS.

 

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser


Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Petoro iverksatte ny pensjonsordning for Petoro gjeldende fra 1.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har en overgangsordning for ansatte med mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende.
 
     

Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2016

2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

16 314

29 569

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

7 240

5 278

Avkastning på pensjonsmidler

-3 428

-3 409

Resultatført estimatavvik

5 912

5 369

Resultatført endring pensjonsordning -213 -2 766
Arbeidsgiveravgift

2 300

4 770

Pensjonskostnad ytelse

28 125

38 811

Pensjonskostnad innskuddsordning

4 727

70

Sum pensjonskostnad

32 852

38 881

     
Balanseført pensjonsforpliktelse

2016

2015

Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12

274 435

291 320

Pensjonsmidler til markedsverdi

-83 035

-99 919

Netto pensjonsforpliktelser

191 400

191 401

Ikke resultatført estimatavvik

-48 975

-60 975

Balanseført pensjonsforpliktelse

142 425

130 426Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Endringer i pensjonsordningene ved utgangen av 2016 er reflektert i balanseførte pensjonsforpliktelser ved utgangen av året.
 

 

2016

2015

Diskonteringsrente

2,60 %

2,50 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,30 %

3,30 %

Forventet lønnsregulering

2,25 %

2,50 %

Forventet pensjonsøkning

0,0 %

0,0 %

Forventet G-regulering

2,00 %

2,25 %


De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.

 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn og feriepenger.

 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor


Konsernets valgte revisor er Erga Revisjon as. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av konsernets finansregnskap utgjorde 0,4 millioner kroner i 2016. For Petoro AS er beløpet 0,3 millioner kroner.

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. PricewaterCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å gjøre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 1,2 millioner kroner for finansiell revisjon i 2016.  PwC har også levert tjenester innenfor partnerrevisjon for til sammen 3 millioner kroner.

 

Note 14 - Leieavtaler


Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Den ordinære kontrakten gikk ut i 31.12.2014. Petoro AS valgte å utøve opsjonen på å forlenge leiekontrakten til 31.12.2020. Gjenstående varighet av leiekontrakt er nå 4 år med opsjon på ytterligere en periode på 5 år. Årets leiekostnad utgjør 9,3 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.

 

Note 15 - Vesentlige avtaler


Petoro AS har inngått en avtale med Upstream Accounting Excellence (UPAX) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2014 og har en varighet på 5 år med opsjon for Petoro på 1 års forlengelse. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til UPAX i 2016 utgjorde 13,6 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 4,3 millioner kroner.

 

Note 16 - Nærstående parter


Statoil ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Petoro AS har i 2016 kjøpt tjenester knyttet til revisjon av lisensregnskap, forsikringstjenester for Statens Petroleumsforsikringsfond samt andre mindre tjenester. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk. Det er fakturert 0,02 millioner kroner som er solgte tjenester til Statoil ASA til markedspris basert på timeforbruk til internt og eksternt personell.

 

Note 17 - Konserntransaksjoner


Petoro Iceland AS har inngått en forvalteravtale med Petoro AS. Formålet med avtalen er at Petoro AS skal forvalte Petoro Iceland AS sin virksomhet på de vilkår som fremgår av avtalen. I 2016 er det fakturert 0,3 millioner kroner knyttet til kjøp av timer og tjenester. Tjenestene er beregnet til markedspris basert på timeforbruk og statens satser for reiser. Fordring i morselskap mot datterselskapet er 0,1 millioner kroner. Beløpene er eliminert i konsernregnskapet.

 

Note 18 - Lisens/eiendel


Islandske myndigheter tildelte 4. januar 2013 to utvinningstillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner på islandsk sokkel. En tredje utvinningstillatelse ble tildelt i januar 2014. Den norske stat har besluttet at Petoro Iceland AS ved filial i Island skal ivareta den norske deltakerinteressen på 25 prosent i utvinningstillatelsene. Arbeidsprogram i lisensene er inndelt i tre faser. Lisenspartnerne kan velge å tilbakelevere utvinningstillatelsene på slutten av hver fase. Per 31.12.2016 har Petoro Iceland AS deltakerandel i én utvinningstillatelse. Begge utvinningstillatelser tildelt i 2013 er tilbakelevert.

 

Note 19 - Skatt - konsern

     
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2016

2015

Betalbar skatt

0

26

Islandsk skatt

69

28

Sum skattekostnad

69

28

 

 

 

Beregning av årets skattegrunnlag:

 

 

Resultat før skattekostnad

-463

-493

Permanente forskjeller

0

0

Endring i midlertidige forskjeller

0

0

Fremførbart underskudd -463 0
Årets skattegrunnlag

0

-493

Betalbar skatt

0

0