Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

Petoro AS - Balanse per 31. desember

             

MORSELSKAP

 

KONSERN

2015

2016

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2016

2015

             
     

EIENDELER

     
     

Anleggsmidler

     
     

Varige driftsmidler

     

4 858

4 198

4

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l

4

4 198

4 858

4 858

4 198

 

Varige driftsmidler

 

4 198

4 858

             
     

Finansielle anleggsmidler

     

0

0

6

Aksjer i datterselskap

 

0

0

0

0

 

Sum finansielle eiendeler

 

0

0

4 858

4 198

 

Sum anleggsmidler

 

4 198

4 858

             
     

Omløpsmidler

     

408

414

17

Kundefordringer

 

272

305

12 395

11 666

7

Andre fordringer

7

12 254

12 396

197 665

192 627

8

Bankinnskudd

8

194 425

199 049

210 468

204 707

 

Sum omløpsmidler

 

206 951

211 750

215 326

208 905

 

SUM EIENDELER

 

211 149

216 609

             
     

EGENKAPITAL OG GJELD

     
     

Egenkapital

     
     

Innskutt egenkapital

     

10 000

10 000

9

Selskapskapital (10 000 aksjer à NOK 1 000)

9

10 000

10 000

     

Opptjent egenkapital

     

11 789

7 328

10

Annen egenkapital/ Konsernets fond

10

9 310

13 378

21 789

17 328

 

Sum egenkapital

 

19 310

23 378

             
     

Gjeld

     
     

Avsetning for forpliktelser

     

130 425

142 425

11

Pensjonsforpliktelser

11

142 425

130 425

4 858

4 198

2

Utsatt inntektsføring offentlig tilskudd

2

4 198

4 858

135 284

146 623

 

Sum avsetning for forpliktelser

 

146 623

135 284

             
     

Kortsiktig gjeld

     

19 747

12 694

 

Leverandørgjeld

 

12 694

19 751

0

0

 

Betalbar skatt

19

0

0

9 165

9 583

 

Skyldige offentlige avgifter

 

9 583

9 165

29 341

22 677

12

Annen kortsiktig gjeld

12

22 938

29 032

58 253

44 954

 

Sum kortsiktig gjeld

 

45 215

57 947

193 537

191 577

 

Sum gjeld

 

191 839

193 231

             

215 326

208 905

 

Sum egenkapital og gjeld

 

211 149

216 609

Signaturer2016-nor