Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

SDØE resultatregnskap

Alle tall i millioner kroner

Note

2013

2012

 

DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntekter

3, 4, 9, 11

194 308

213 885

Sum driftsinntekter

194 308

213 885

 

DRIFTSKOSTNADER

Letekostnader

2 277

1 127

Produksjonskostnader

5

18 262

16 380

Avskrivninger og nedskrivninger

2

23 781

25 450

Andre driftskostnader

5, 9, 10

17 534

18 210

Sum driftskostnader

61 854

61 167

 

Driftsresultat

132 455

152 717

 

FINANSPOSTER

Finansinntekter

5 566

4 556

Finanskostnader

12

5 204

7 287

Netto finansposter

8

362

-2 731

 

Årsresultat

19

132 817

149 986