Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

SDØE - Noter

Note 1 - Overdragelse og endring av eierandeler

I 2013 ble det tildelt 25 utvinningstillatelser med SDØE deltakelse. 17 utvinningstillatelser ble formelt tildelt av Olje- og energidepartementet i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012), 15. januar 2013. 8 utvinningstillatelser ble formelt tildelt av Olje- og energidepartementet i forbindelse med 22. konsesjonsrunde, 21. juni 2013. I tillegg ble 4 utvinningstillatelser fradelt fra eksisterende lisenser med SDØE deltakelse, og 2 utvinningstillatelser fikk økt SDØE deltakelse. 

I 2013 ble 8 utvinningstillatelser tilbakelevert. Fram H-Nord Unit ble etablert og det ble gjennomført redeterminering i Vega Unit og Ormen Lange Unit i løpet av 2013. 
 

 

Note 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Alle tall i millioner kroner

Bokført pr 31.12.12

Korr-
eksjon IB

Historisk anskaff-
elses-
kost per 1.1.13

Ak. av-
skrivning 1.1.13

Tilgang 2013

Ned-
skr.
2013

Avgang
2013

Av-
skrivning
2013

Bokført pr 31.12.13

Felt under utvikling

3 865

5 985

9 850

0

3 092

0

0

-298

12 643

Felt i drift

156 134

-5 985

415 831

-265 682

22 503

-256

-33

-21 391

150 973

Rørledninger og landanlegg

31 582

0

62 143

-30 561

2 634

0

0

-1 806

32 411

Balanseførte letekostnader

4 783

0

4 783

0

2 295

0

-1 322

0

5 757

Sum varige driftsmidler

196 365

0

492 608

-296 243

30 524

-256

-1 354

-23 495

201 784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

649

0

786

-138

-8

0

0

-31

610

Finansielle anleggsmidler

1 102

0

1 102

0

-709

0

0

0

393

Sum anleggs-
midler
(NGAAP)

198 116

0

494 496

-296 380

29 808

-256

-1 354

-23 526

202 787

 
Korreksjon IB gjelder utbyggingsprosjekter som var klassifisert som «Felt i produksjon» i stedet for «Felt under utvikling».

Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 

Immaterielle eiendeler på 610 millioner kroner inkluderer hovedsakelig rettigheter i gasslageret i Aldbrough. Samlet kapasitet for SDØE og Statoil er 100 millioner Sm3 hvorav SDØEs andel utgjør 48,3 prosent.  Investert beløp avskrives lineært over anslått økonomisk levetid 25 år.  Investeringer i videre utvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport er inkludert i immaterielle eiendeler.  
 
Finansielle anleggsmidler på 393 millioner kroner inkluderer:
  • Kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA som fra og med 2009 er reklassifisert som en finansiell eiendel. Virksomheten vurderes som en investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig Note 11) SDØE deltar i SNG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Det er ikke indikasjoner som krever ny nedskrivningstest. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG fra 2013.
  • Aksjepost i Norsea Gas AS med bokført verdi på 3,98 millioner kroner og en aksjepost i Norpipe Oil AS. 
 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

     

Alle tall i millioner kroner

2013

2012

Modne oljefelt

62 013

61 690

Gassfelt/Nye utbygginger

127 188

142 416

Annen infrastruktur

2 455

2 548

Netto overskuddsavtaler

627

1 085

Øvrige inntekter

6 466

10 785

Eliminering internt salg

-4 441

-4 640

Sum driftsinntekter

194 308

213 885

 

 

 

Øvrige inntekter består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av kjøpt gass. 
 

Note 4 - Sepsifikasjon av driftsinntekter per produkt

     

Alle tall i millioner kroner

2013

2012

Råolje og NGL (inkluderer kondensat)

92 614

96 320

Gass

90 441

106 442

Transport- og prosesseringsinntekter

10 421

9 913

Andre inntekter

205

124

Netto overskuddsavtaler

627

1085

Sum driftsinntekter

194 308

213 885

 

 

 


All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Statoil og all gass avsettes av Statoil for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa og de fire største kundene kjøper omlag 30 prosent av årlige volumer på langtidskontrakter.
 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

     

Alle tall i millioner kroner

2013

2012

Produksjonskostnader

 

 

Modne oljefelt

9 102

8 722

Gassfelt/nye utbygginger*

7 561

7 003

Annen infrastruktur

1 599

655

Sum produksjonskostnader

18 262

16 380

     
Andre driftskostnader

 

 

Modne oljefelt

2 881

2 748

Gassfelt/nye utbygginger*

10 560

10 332

Annen infrastruktur

381

-233

Øvrige driftsutgifter

8 152

10 003

Eliminering internt kjøp

-4 441

-4 640

Sum andre driftskostnader

17 534

18 210

 

 

 

Sum produksjon- og andre driftskostnader

35 796

34 590


*inkluderer Gassled

Øvrige driftsutgifter består hovedsakelig av utgifter til kjøp av gass for videresalg.   
 

Note 6 - Varelager

 

Alle tall i millioner kroner

2013

2012

Petroleumsprodukter

2 223

1 460

Reservedeler

2 243

2 047

Sum varelager

4 466

3 507


Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje, som selges i sin helhet til Statoil.
 

Note 7 - Renter (kontantprinsippet)

Ikke relevant under regnskapsloven

 

Note 8 - Netto finansposter

     

Alle tall i millioner kroner

2013

2012

Renteinntekter

50

71

Andre finansinntekter

41

58

Valutagevinst

5 474

4 427

Valutatap

-3 514

-5 331

Rentekostnader

-123

-74

Andre finanskostnader

0

-256

Renter på fjerningsforpliktelse

-1 566

-1 626

Netto finansposter

362

-2 731

 

 

 

 

Note 9 - Nærstående parter

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Statoil og 100 prosent av Gassco.  Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. 

Statoil er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Statoil beløp seg til 92,5 milliarder kroner (tilsvarende 153 millioner fat o.e.) i 2013 mot 96,6 milliarder kroner (158 millioner fat o.e.) i 2012.

Statoil selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Statoils navn og sammen med Statoils egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2013 solgte staten tørrgass direkte til Statoil som kjøper til en verdi av 484 millioner kroner mot 407 millioner i 2012. Staten har dekket sin relative andel av Statoils kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 17,4 milliarder kroner i 2013 mot 19,5 milliarder i 2012. Interne LNG-laster fra SNG til Statoil ASA er nettoført fra 2013. Mellomværende med Statoil var 10,2 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 8,4 milliarder i 2012. 

Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG fra 2013. Investeringen bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Statoil eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.
 

Note 10 - Kundefordringer

Det er ikke konstatert tap på kundefordringer i løpet av året. 
Kundefordringer og øvrige fordringer oppført til pålydende.