Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

SDØE kontantstrømoppstilling

Alle tall i millioner kroner

2013

2012

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Innbetalinger fra driften

197 590

213 095

Utbetalinger fra driften

-39 738

-38 650

Netto rentebetalinger

-30

-54

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

157 882

174 499

 

Kontantstrøm investeringsaktiviteter

Pro & contra i forbindelse med statens nedsalg

Investeringer

-33 585

-25 610

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-33 585

-25 610

 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Endring arbeidskapital i lisensene

1086

-789

Endring over/under call i lisensene

-532

-1 157

Netto overført til staten

-124 825

-146 930

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-124 271

-148 876

 

Økning beholdning bankkonto DA-selskap

26

13