Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

SDØE Balanse per 31. desember

Alle tall i millioner kroner

Note

2013

2012

 

Immaterielle eiendeler

2

610

649

Varige driftsmidler

1, 2, 18

201 784

196 365

Finansielle anleggsmidler

2, 11

393

1 102

Anleggsmidler

202 787

198 116

 

Lager

6

4 466

3 507

Kundefordringer

9, 10

27 514

26 776

Bankinnskudd

123

97

Omløpsmidler

32 102

30 380

 

Sum eiendeler

234 889

228 496

 

Egenkapital per 1.1

155 085

152 029

Betalt fra/(til) Staten i året

-124 825

-146 930

Årets resultat

132 817

149 986

Egenkapitaljustering*

-219

0

Egenkapital

19

162 858

155 085

 
Langsiktige fjerningsforpliktelser

12, 18

52 580

58 349

Annen langsiktig gjeld

13

2 212

2 081

Langsiktig gjeld

54 792

60 430

 
Leverandørgjeld

3 260

3 244

Annen kortsiktig gjeld

9, 14, 15

13 980

9 736

Kortsiktig gjeld

17 240

12 980

 

Sum egenkapital og gjeld

234 889

228 496


* Knyttet til endring i metode for omregning valuta ved beregning av FIFO  for varelagermargin i gasslager i 2013 

 
 
Styret i Petoro