Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

Petoro AS - Resultatregnskap

MORSELSKAP

KONSERN

2012

2013

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2013

 

244 496

260 654

1

Inntektsført offentlig tilskudd

1

264 995

1 472

4 338

1,18

Annen inntekt

1,18

1 313

-490

1 378

2

Endring utsatt inntektsføring

2

1 378

245 478

266 370

Sum driftsinntekter

267 686

 

133 007

135 395

3,11

Lønnskostnad

3,11

135 395

3 252

2 722

4

Avskrivninger

4

2 722

18 075

16 180

14,16,17

Regnskaps- og forretningsførerhonorar

14,16,17

16 180

8 834

9 268

15

Kontorhold

15

9 268

17 280

21 463

16

IKT-kostnader

16

21 463

76 241

85 349

13,17

Annen driftskostnad

13,17,19

86 666

256 688

270 377

Sum driftskostnader

271 694

 

-11 210

-4 007

Driftsresultat

-4 008

 

3 511

3 790

5

Finansinntekt

5

3 860

-355

-366

5

Finanskostnad

5

-371

3 156

3 424

Netto finansresultat

3 489

 

Resultat før skattekostnad

-519

 

Skattekostnad på ordinært resultat

20

-18

 

-8 054

-584

ÅRSRESULTAT

-537

 

OVERFØRINGER

-8 054

-584

Overført fra annen egenkapital

-8 054

-584

Sum overføringer