Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter


Petoro AS har i 2013 inntektsført driftstilskudd fra den norske stat på totalt 260,7 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. For konsernet utgjør beløpet 265 millioner kroner. Årets bevilgning eksklusiv merverdiavgift og ekstra midler for Johan Sverdrup er 232,6 millioner kroner for Petoro AS og 6 millioner kroner for Petoro Iceland AS, totalt kr 238,6 millioner kroner for konsernet. Differansen mellom inntektsført driftstilskudd og årets bevilgning er periodisering mellom regnskapsår. Fakturert tilskudd for Johan Sverdrup utgjør 21,6 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift i 2013.
Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til fakturering av tjenester levert til operatør av interessentskap og andre interessepartnere.

 

Note 2 - Utsatt inntekt


Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 1,4 millioner kroner i 2013, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 2,7 millioner kroner.

 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

     
Lønnskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2013

2012

Lønn

93 505

85 347

Arbeidsgiveravgift

11 488

12 918

Pensjonskostnader (se note 11)

26 356

30 864

Andre ytelser

4 046

3 878

Sum

135 395

133 007

 

 

 

 

 

 

Antall ansatte per 31.12

64

65

Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt per 31.12

4

1

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt

64

65


 
      ��  
Ytelse til ledende personer (Alle tall i tusen kroner)

Lønn

Annen

godtgjørelse

Samlet

godtgjørelse

Kostnadsført pensjon

 

 

 

 

 

Adm.dir. tom 11.06.13, Kjell Pedersen

2 223

95

2 318

3 284

Adm.dir. fom 12.06.13, Grethe Moen

1 520

96

1 617

984

Ledergruppen for øvrig (sju personer):

 

 

 

 

Olav Boye Sivertsen

1 592

123

1 715

464

Marion Svihus

1 973

145

2 117

840

Tor Rasmus Skjærpe

2 411

146

2 557

1 373

Laurits Haga

2 100

141

2 241

1 194

Jan Rosnes

1 931

141

2 072

572

Roy Tore Ruså

2 010

144

2 153

724

Jan Terje Mathisen, fom 12.06.2013

1 071

71

1 141

372

Grethe Moen, tom 12.06.2013

1 265

72

1 337

(alt ført over)

 

 

 

 

 

Kostnadsført pensjonsforpliktelse representerer årets beregnede kostnad for den samlede pensjonsforpliktelse for administrerende direktør og ledergruppen. Lønn inkluderer opptjente midler i lojalitetsordning som er utbetalt. 

 
   
Styrehonorar fordelt på person (Alle tall i tusen kroner)

Styrehonorar

Gunnar Berge, styrets leder

378

Hilde Myrberg, styrets nestleder

264

Nils-Henrik M. von der Fehr, styremedlem

198

Per Arvid Schøyen, styremedlem

218

Gunn Wærsted, styremedlem fra sept

64

Mari Thjømøe, styremedlem til sept

134

Ragnar Sandvik, ansattes representant

195

Anniken Gravem, ansattes representant

195

Tore Wiig Jonsbråten, ansattes repr., vara

5

Etterbetaling 2012 ansattes representanter

7

 

 


 

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder justerte “Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlig foretak og selskaper” som ble iverksatt 01.04.2011. Disse retningslinjene erstattet tidligere “Retningslinjer for statlig eierskap: Holdning til lederlønn” fra 2006. 

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien. 

Beslutningsprosess
Administrerende direktørs kompensasjonsordning fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjonsordning for øvrige ledere. Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og et styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål.
 
Hovedprinsippene for godtgjørelse kommende regnskapsår
Kompensasjonspakken til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers atferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner.
Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 

Hovedelement i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger, men med en noe utvidet ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. Ledergruppen, eksklusiv administrerende direktør, har også en lojalitetsordning som består av et årlig beløp som fastsettes av styret. Ordningen følger kalenderåret og er endret fra 01.01.2013 til også å omfatte øvrige ansatte. Ledergruppen er nå del av ny ordning. I ordningen avsettes årlig 5 prosent av årslønn pr 01.01. oppad begrenset til 24G. Til beregning benyttes G pr 01.01.

1/3-del av det innestående beløp pr 31.12. utbetales første gang etter minimum 3 års opptjening. Utbetaling vil være ved utlønning i januar. Deretter utbetales årlig 1/3 av det til enhver tid innestående beløp. De oppsparte midler faller bort dersom vedkommende sier opp i selskapet eller er i oppsigelse på utbetalingstidspunkt. Ved pensjonering vil innestående beløp bli utbetalt i sin helhet ved fratreden. Utbetalt beløp rapporteres som lønnskostnad.

Petoro har ikke bonusprogram. Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro. 

Lønn i et referansemarked bestående av relevante selskap i oppstrøm- og leverandørindustri innen olje og gass skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro har en ytelsesbasert pensjonsordning. Ny administrerende direktør tiltrådte stillingen 12.06.2013. Pensjonsalder til ny administrerende direktør er 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Det er inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. Én person i ledergruppen har anledning til å fratre med full pensjon ved fylte 62 år. To personer i ledergruppen kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. Pensjonsytelsen er beregnet til ca 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fratrukket en beregnet ytelse fra folketrygden. Av konkurransemessige hensyn har Petoro en ytelsesbasert driftspensjonsordning for lønn over 12G. Pensjonsavtalen ble opprettet før de reviderte retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. Pensjonsordningen omfatter samtlige ansatte i foretaket med lønn over 12G og er ikke begrenset til ledende ansatte. 

Petoro har startet arbeidet med en samlet gjennomgang av sine pensjonsordninger og nedsatt et prosjekt for å vurdere alternativene, hensyntatt lovmessige og avtalemessige rammer, aktuelle pensjonsprodukter som tilbys i markedet, samt Petoros konkurransesituasjon i bransjen. Innføring av ny lov om tjenestepensjon og lov om innskuddspensjon vil være sentralt i dette arbeidet.
 
Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 01. juli. Ny administrerende direktør tiltrådte 12.06.2013 og hadde ingen ny lønnsvurdering i 2013. For 2013 ble vurderingen av øvrige ledere gjennomført i 2. kvartal. 

��

Note 4 - Varige driftsmidler

         
Alle tall i tusen kroner

Fast inventar

Driftsløsøre

IKT

Sum

Anskaffelseskost 01.01.13

4 021

7 440

23 818

35 279

Tilgang driftsmidler

358

522

464

1 344

Avgang driftsmidler/utrangering

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.13

4 380

7 962

24 282

36 623

 

 

 

 

 

Akk. avskrivninger 01.01.13

3 309

7 358

19 803

30 470

Tilbakeført akkumulert avskrivning

 

 

 

-

Årets avskrivninger

418

151

2 153

2 722

Akk. avskrivninger 31.12.13

3 727

7 509

21 956

33 192

 

 

 

 

 

Bokført verdi 31.12.13

653

453

2 326

3 432


 
 
Økonomisk levetid

Til leiekontrakt
går ut i 2014

3/5 år

3 år

 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  


Operasjonelle leasingkontrakter inkluderer leie av biler, kontorinventar og kontormaskiner.
Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år. 

 

Note 5 – Finansposter

     
Alle tall i tusen kroner

2013

2012

Finansinntekter

 

 

Renteinntekter

3 770

3 474

Valutagevinst agio

20

37

Annen finansinntekt

 

 

Finanskostnader

 

 

Rentekostnader

78

190

Valutatap disagio

287

164

Annen finanskostnad

 

 

Netto Finansresultat Petoro AS

3 424

3 156

Netto Finansresultat Petoro Iceland AS

65

1

Netto Finansresultat konsern

3 489

 


 

Note 6 - Investering i datterselskap

 
Firma

Anskaffels-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital
31.12.

Resultat 2013

Petoro Iceland AS 11.12.2012 Stavanger 100 % 100 % 2 000 000 65

Petoro AS mottok i 2012 kr 2 millioner kroner i tilskudd som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0.

Selskapet får egne bevilgninger over statsbudsjettet for driften. Selskapet har også inngått en avtale om trekkrettighet med morselskapet, Petoro AS, på 3 millioner kroner. Avtalen er etablert etter armlengdes prinsipp og er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, slik det er vurdert å være i tråd med prisingen av tilsvarende finansieringstjenester i markedet. 

 

Note 7 - Andre fordringer


Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og tilgode merverdiavgift..

 

Note 8 - Bankinnskudd


Av bankinnskudd på totalt 177,9 millioner kroner for konsernet utgjør Petoro AS 171,4 millioner kroner, hvorav bundne skattetrekksmidler og pensjonsmidler er 118 millioner kroner.  

 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.13 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.

 

Note 10 - Egenkapital

       

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.13

10 000

13 348

23 348

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

-584

-584

Egenkapital 31.12.13

10 000

12 764

22 764


 
       

Konsern (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.13

10 000

15 348

25 348

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

-519

-519

Egenkapital 31.12.13

10 000

14 829

24 829


 
I annen egenkapital 01.01.13 er det inkludert et tilskudd fra den norske staten på 2 millioner kroner i forbindelse med etablering av Petoro Iceland AS.

 

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser


Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle selskapets ansatte. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 
 
     

Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2013

2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

21 799

23 432

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

8 056

7 309

Avkastning på pensjonsmidler

-3 775

-4 155

Resultatført estimatavvik

-2 726

1 023

Arbeidsgiveravgift

3 002

3 255

Netto pensjonskostnad

26 356

30 864

 
Balanseført pensjonsforpliktelse

2013

2012

Beregnet pensjonsforpliktelser 31/12

203 561

179 553

Pensjonsmidler til markedsverdi

-90 255

-88 545

Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift

113 306

91 008

Ikke resultatført estimatavvik

-22 374

-9 585

Arbeidsgiveravgift

12 954

11 481

Balanseført pensjonsforpliktelse

103 886

92 904Ved beregning av årets netto pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:
 

 

2013

2012

Diskonteringsrente

4,1 %

4,2 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,4 %

4,0 %

Forventet lønnsregulering

3,75 %

3,5 %

Forventet pensjonsøkning

0,6 %

0,2 %

Forventet G-regulering

3,5 %

3,25 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.

 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, forskuddsbetalte prosjektkostnader, skyldig lønn og feriepenger.

 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor


Konsernets valgte revisor er Erga Revisjon as. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av konsernets finansregnskap utgjorde 0,37 millioner kroner og annen bistand utgjør 0,024 millioner kroner i 2013. For Petoro AS er beløpene henholdsvis 0,26 millioner kroner og 0,015 millioner kroner.

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. I tillegg er Deloitte AS engasjert for å gjøre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. Deloitte AS har fakturert 1,7 millioner kroner for dette arbeidet i 2013. Deloitte AS har også gjennomført internrevisjonsprosjekter og levert tjenester innenfor partnerrevisjon for til sammen 2,1 millioner kroner.

 

Note 14 - Regnskapshonorar og forretningsførerhonorar


Ordningen med eksisterende forretningsføreravtaler ble avviklet i 2013 i forbindelse med opphør av avtalene. Selskapet har selv overtatt den daglige administrative oppfølgingen av disse utvinningstillatelsene. Prioriteringen av innsatsen i de ulike interessentskapene baseres på det enkelte interessentskaps verdimessige betydning i porteføljen, samt risikovurderinger knyttet til interessentskapenes ulike faser (leting, utbygging og drift). 

 

Note 15 - Leieavtaler


Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Gjenstående varighet av leiekontrakt er ett år, med opsjon på ytterligere to perioder hver på fem år. Årets leiekostnad utgjør 8,6 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.

 

Note 16 - Vesentlige avtaler


Petoro AS har inngått en avtale med Upstream Accounting Excellence (UPAX) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen ble inngått i 2008, med leveranse fra 1. mars 2009 og har en varighet på 5 år. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. I løpet av 2013 har avtalen om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT-tjenester for SDØE vært gjenstand for ny anbudskonkurranse i markedet. Resultatet av anbudskonkurranse er inngåelse av ny avtale med UPAX for en ny periode på 5 år. Evry fortsetter som underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til UPAX i 2013 utgjorde 16,2 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 1 million kroner.

 

Note 17 - Nærstående parter


Statoil ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Petoro AS har i 2013 kjøpt tjenester knyttet til forretningsføreravtaler, kostnadsdeling ved revisjon av lisensregnskap, forsikringstjenester for Statens Petroleumsforsikringsfond, samt andre mindre tjenester. Det er i 2013 kostnadsført 0,9 millioner kroner knyttet til kjøp av tjenester fra Statoil ASA. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk. Det er fakturert 3 millioner kroner som er solgte tjenester til Statoil ASA til markedspris basert på timeforbruk til internt og eksternt personell.

 

Note 18 - Konserntransaksjoner


Petoro Iceland AS har inngått en forvaltningsavtale med Petoro AS. Formålet med avtalen er at Petoro AS skal forvalte Petoro Iceland AS sin virksomhet på de vilkår som fremgår av avtalen. I 2013 er det fakturert 1,4 millioner kroner knyttet til kjøp av timer og tjenester, av dette er 0,08 millioner kroner knyttet til reiser. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk og statens satser for reiser. Beløpene er eliminert i konsernregnskapet.

 

Note 19 - Lisens/eiendel konsern


Islandske myndigheter tildelte 4. januar 2013 to utvinningstillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner på islandsk sokkel. Den norske stat har besluttet at Petoro Iceland AS ved filial i Island skal ivareta den norske deltakerinteressen på 25 prosent i de to lisensene. Arbeidsprogram i lisensene er inndelt i tre faser, og lisenspartnerne kan velge å tilbakelevere lisensene på slutten av hver fase.  Den første fasen varer frem til henholdsvis 2014 og 2016 for de to lisensene. I tillegg er en tredje lisens tildelt i januar 2014, også med en norsk deltakerinteresse som ivaretas av Petoro Iceland AS med 25 prosent.

 

Note 20 - Skatt

   
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2013

Betalbar skatt

18

Endring, utsatt skatt

0

Sum skattekostnad

18

 

 

Beregning av årets skattegrunnlag:

 

Resultat før skattekostnad

65

Permanente forskjeller

0

Endring i midlertidige forskjeller

0

��rets skattegrunnlag

65

Betalbar skatt

18