Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

Petoro AS - Kontantstrømoppstilling

MORSELSKAP

KONSERN

2012

2013

Alle tall i tusen kroner

2013

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

-4 802

2 138

Tilført fra årets virksomhet *)

2 203

-4 405

6 552

+/-

Endring i kundefordringer

6 664

5 620

759

+/-

Endring i leverandørgjeld

2 053

23 719

8 622

+/-

Endring tidsavgrensede poster

11 578

20 132

18 071

Netto likviditetsendring fra virksomheten

22 498

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

-3 742

-1 344

-

Investert i varige driftsmidler

-1 344

-3 742

-1 344

Netto likviditetsendring fra investeringer

-1 344

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

0

0

+

Innbetaling av egenkapital

0

0

0

Netto likviditetsendring fra finansiering

0

 

16 391

16 727

Netto endring i likvider gjennom året

21 154

138 294

154 684

+

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

156 710

154 684

171 411

Likviditetsbeholdning pr. 31.12.

177 864

 

*)

Dette tallet fremkommer slik:

-8 054

-584

Resultat før skattekostnad

-519

3 252

2 722

+

Avskrivninger og nedskrivninger

2 722

-4 802

2 138

Tilført fra årets virksomhet

2 203