Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013

Petoro AS - Balanse

           

MORSELSKAP

 

KONSERN

2012

2013

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIENDELER

 

 

 

 

 

Anleggsmidler

 

 

 

 

 

Varige driftsmidler

 

 

4 810

3 432

4

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l

4

3 432

4 810

3 432

 

Sum varige driftsmidler

 

3 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle anleggsmidler

 

 

0

0

6

Aksjer i datterselskap

 

0

0

0

 

Sum finansielle eiendeler

 

0

4 810

3 432

 

Sum anleggsmidler

 

3 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omløpsmidler

 

 

7 987

1 435

 

Kundefordringer

 

1 322

13 107

9 836

7

Andre fordringer

7

9 844

154 684

171 411

8

Bankinnskudd

8

177 864

175 778

182 682

 

Sum omløpsmidler

 

189 030

180 588

186 113

 

SUM EIENDELER

 

192 462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

 

 

Innskutt egenkapital

 

 

10 000

10 000

9

Selskapskapital (10 000 aksjer à NOK 1 000)

9

10 000

 

 

 

Opptjent egenkapital

 

 

13 348

12 764

10

Annen egenkapital

10

14 829

23 348

22 764

 

Sum egenkapital

 

24 829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeld

 

 

 

 

 

Avsetning for forpliktelser

 

 

92 904

103 886

11

Pensjonsforpliktelser

11

103 886

4 810

3 432

2

Utsatt inntektsføring offentlig tilskudd

2

3 432

97 713

107 318

 

Sum avsetning for forpliktelser

 

107 318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortsiktig gjeld

 

 

20 363

21 122

 

Leverandørgjeld

 

22 416

8 366

8 719

 

Skyldige offentlige avgifter

 

8 719

30 797

26 191

12

Annen kortsiktig gjeld

12

29 180

59 527

56 032

 

Sum kortsiktig gjeld

 

60 315

157 240

163 349

 

Sum gjeld

 

167 633

 

 

 

 

 

 

180 588

186 113

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

192 462

Styret i Petoro