Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
Grethe K. Moen - Foto: Emile Ashley

Strategisk kraft og tung faglig innsats

Petoro er rettighetshaver til statens deltakerandeler i til sammen 190 lisenser på norsk kontinentalsokkel, hvorav 34 felt i produksjon. Mine tre år i selskapet – det siste som administrerende direktør - har vist meg at vi har mulighet til å engasjere oss i mange saker og problemstillinger. Men jeg har også sett at det er gjennom grundig og målrettet faglig arbeid at vi påvirker beslutninger i partnerskapene – og dermed verdiskapingen i vår olje- og gassportefølje.
En nøkkel til suksess for en liten men svært kompetent organisasjon, er derfor prioritering innenfor en klar strategi. Styret i Petoro vedtok en ny tredelt strategi i september 2013, der eksisterende satsingsområder ble forsterket og noen nye kom til.
 
MODNE FELT: INVESTERE FOR ØKT UTVINNING
Betydningen av å maksimere verdien av statens betydelige andeler i store modne felt er minst like stor nå som da Petoro satte dette på strategikartet i 2010. Arbeidet med Snorre 2040 har med all tydelighet vist at jo mer vi har gjort av teknisk detaljarbeid, jo større potensial for økt utvinning har vi avdekket og jo større blir behovet for å bore nye produksjonsbrønner. Det er derfor svært positivt at vi høsten 2013 fikk en beslutning i partnerskapet om å gå videre med Snorre 2040-prosjektet basert på det som opprinnelig var Petoros forslag: En ny plattform for å bore mange nye brønner.
 
Samtidig gir det grunn til ettertanke, når vi erfarer at omfattende detaljarbeid på modne felt i altfor stor grad gjøres med kortsiktige formål og ikke for å klargjøre totalt potensial. Vi erfarer dessuten at antallet brønner boret i fjor fra faste installasjoner i utvalgte tidskritiske deler av porteføljen vår, er lavere enn tidligere. Arbeidet med modne felt viser at for å sikre maksimal utvinning må man prioritere grundig arbeid med reservoarene og geologien.
 
FELTUTVIKLING: IVARETA FREMTIDIGE MULIGHETER
Nettopp erfaringen fra arbeid med modne felt har vist oss at vi må tenke på fremtidige forretningsmessige muligheter for økt utvinning allerede når konsepter for nye feltutbygginger skal velges. Dette har blitt et enda viktigere tema for oss dette året, spesielt med tanke på utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Dette feltet er så stort at det alene kommer til å stå for en meget stor andel av produksjon og verdiskaping, både for SDØE/Petoro og for norsk sokkel som helhet.
 
 
Et felt av denne størrelsen gir store muligheter, men også utfordringer med hensyn til valg av utbyggingsløsning. Vår ambisjon er å sikre et konsept som gir robusthet og fleksibilitet for å sikre maksimal verdiskaping over feltets levetid. Vi har lært at elementer som tilstrekkelig dekksareal, muligheter for mange brønner, tilstrekkelig trykkstøtte og tidlig tilrettelegging for avanserte utvinningsmetoder (EOR), er kritiske byggesteiner fra starten av.  Nettopp med tanke på ivaretakelse av fremtidige muligheter, er vi godt fornøyde med konseptvalget for Johan Sverdrup som ble gjort i februar.
     ��  
NORDOMRÅDENE: FREMME HELHETLIG UTVIKLING
Barentshavet er i dag preget av høy aktivitet, stort mangfold med 17 operatører - men også varierende leteresultater. Med deltagelse i hele 27 lisenser er vi opptatt ikke bare av verdiskaping på enkeltprosjekter, men også av områdesynergier hvor etablering av infrastruktur for olje og gass står sentralt.
 
Partnerne i Johan Castberg-lisensen har arbeidet for å robustgjøre konseptet, slik at lønnsomheten bedres. Dette er en viktig oppgave ikke bare for selve feltutbyggingen til havs, men også for å kunne bidra til en større områdeløsning i Barentshavet gjennom en ilandføring av oljen. En slik ilandføring med tilhørende oljeterminal kan være første byggestein for å gjøre funn i nye områder, som for eksempel Hoop, lønnsomme å bygge ut.
 
BEHOV FOR ENDRING
Det er umulig å reflektere over 2013 uten å ta med den klare erkjennelsen at kostnadsutviklingen i bransjen generelt og på norsk sokkel spesielt har vært så kraftig at den nå ikke bare er til hinder for å hente ut de siste dråpene av modne eller marginale felt, men faktisk truer utvikling av nye felt som vi tidligere antok hadde solid lønnsomhet. Her må både oljeselskaper, leverandører og myndigheter ta ansvar for å snu hver stein i jakten på forenklinger, effektivisering og rimeligere løsninger, uten å øke risiko.
 
 
Vi i bransjen har selv bidratt betydelig til kostnadsøkningen. Jeg tror mer omfattende prosesser og krav har kommet krypende på oss, nesten umerkelig. Det er det man på engelsk gjerne omtaler som "creep".  Nye elementer som blir innført, blir ikke vurdert i forhold til følgekostnader. Vi får en slags renters rente-effekt som samlet sett fører til kraftige kostnadsøkninger. Bransjen må ta ansvar for å snu utviklingen.
 
Lett er det ikke, for her snakker vi om å utfordre egne handlingsmønstre som har fått utvikle seg over lang tid. Vi trenger å forenkle formelle prosedyrer så vel som den praktiske måten å gjennomføre oppgaver på. Og vi trenger i større grad å standardisere der vi i dag anvender skreddersøm.
 
Mange av utfordringene som næringen vår står overfor må møtes med god endringsledelse og en solid porsjon utholdenhet. Fremfor alt tror jeg vi som er aktører på norsk sokkel må samarbeide. Det tror jeg vi gjør best ved å begynne med oss selv, og deretter stille med ydmykhet og åpenhet i den samhandlingen som er nødvendig for å finne gode løsninger.
 
Grethe K. Moen
Grethe K. Moen

Administrerende direktør, Petoro AS