Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Virksomhet

Petoro er et aksjeselskap som eies av Den norske stat. Hovedoppgavene følger av petroleumslovens kapittel 11 og selskapets vedtekter defineres nærmere av Olje- og energidepartementet i årlige oppdragsbrev.
Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette. 

Selskapets overordnede mål er på forretningsmessig grunnlag å skape størst mulig økonomiske verdier fra statens olje- og gassportefølje. 

Selskapet har tre hovedoppgaver:
  • Ivaretakelse av statens deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike.
  • Overvåking av Statoils avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Statoil.
  • Økonomistyring, herunder utarbeiding av budsjetter og føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Petoros virksomhet er underlagt aksjeloven og petroleumsloven samt reglement for statlig økonomiforvaltning, herunder bevilgnings- og økonomireglementet. Olje- og energidepartementets instruks for økonomiforvaltning av SDØE, samt årlige oppdragsbrev (tidligere tildelingsbrev), er styrende for selskapets forvaltning av SDØEs virksomhet. I tillegg er selskapets vedtekter, strategi, verdier og forretningsetiske retningslinjer, samt retningslinjer for utøvelse av selskapets samfunnsansvar, førende for virksomheten i Petoro.
Selskapets visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel. 

Petoros strategi har fokus på verdipotensialet i porteføljen og der Petoros påvirkningskraft er størst. Strategien er revidert i 2013 og er tredelt. Den er fortsatt vektet mot en aktiv rolle innenfor modne felt, både grunnet verdien i porteføljen og fordi det er tidskritisk at det blir gjennomført investeringsbeslutninger som sikrer utvinning av de gjenværende ressursene. De strategiske temaene er:
  • Modne felt: investere for økt utvinning 
  • Feltutvikling: ivareta fremtidige muligheter 
  • Nordområdene: fremme helhetlig utvikling 

Organisasjonen skal underbygge og gi kraft til realisering av strategien.
  
Petoro er rettighetshaver – med samme rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere - for andeler i 179 utvinningstillatelser samt ivaretar 15 eierposisjoner i interessentskap og selskap for rørledninger og terminaler (pr. 31.12.2013). SDØE har andeler i 33 produserende felt, der de ti største feltene utgjør om lag 80 prosent av porteføljens verdi. Petoro er en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger og målrettet innsats, bidrar til å maksimere verdien av porteføljen. 
Arbeidet orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med utgangspunkt i porteføljen – og i samspill med øvrige aktører på norsk sokkel – best kan bidra til dette. Petoro er opptatt av god virksomhetsstyring i interessentskapene og samarbeider med partnerne om fremtidig videreutvikling av gode målstyringsprosesser i utvalgte lisenser.

Selskapet har intern instruks for behandling av innsideinformasjon som mottas i Petoro. Instruksen gjelder for Petoros styre, ansatte, selskapets revisor, rådgivere eller andre knyttet til Petoro som mottar informasjon der det uttrykkelig opplyses at informasjonen er ”innsideinformasjon” i henhold til Lov om verdipapirhandel.  I tillegg er det etablert et eget system for godkjenning av ansattes eksterne styreverv.

Petoro avlegger særskilt regnskap for SDØE-porteføljens transaksjoner som inngår i statsregnskapet og revideres av Riksrevisjonen.  Kontantstrømmer som genereres fra porteføljen, overføres til statens egne konti i Norges Bank. Petoro rapporter årlige pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til staten i tråd med EITI-forskriften som trådte i kraft 1. juli 2009.