Selskapskapital og utbytte

Petoro har en aksjekapital på 10 millioner kroner og er heleid av Den norske stat. Staten garanterer for selskapets forpliktelser. Aksjeselskapets egne driftskostnader dekkes av årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Driftstilskuddet presenteres som driftsinntekt i aksjeselskapets regnskap. Selskapet mottar tilskudd til å dekke kostnadene og deler ikke ut utbytte. Aksjene i selskapet er ikke omsettelige og kan ikke overdras.

Petoro AS etablerte i desember 2012 et heleid norsk datterselskap, Petoro Iceland AS, med islandsk filial for å forestå den løpende forvaltningen av norske deltakerandeler i to utvinningstillatelser som ble tildelt av islandske myndigheter den 4. januar 2013. Filialen er rettighetshaver. I hver av disse utvinningstillatelsene har staten en deltakerandel på 25 prosent Fra 2013 leverer Petoro AS konsernregnskap som inkluderer aktiviteten i Petoro Iceland AS. Administrasjon av Petoro Iceland AS og midler til statlig deltagelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel dekkes i egen post over statsbudsjettet. Filialen forestår også forvaltning av deltakelse med en andel på 25 prosent i en tredje utvinningstillatelse tildelt av islandske myndigheter 22.januar 2014. 

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Aksjene i Petoro AS eies i sin helhet av staten. Selskapet har således ingen personlige aksjonærer, og det forekommer således ingen aksjetransaksjoner med nærstående parter. Petoro Iceland AS inngikk i 2013 en kassekredittavtale med Petoro AS. Avtalen ble behandlet i samsvar med aksjelovens paragraf 3-8, jf. 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og meldt til Foretaksregisteret.

Staten har en felles eierskapsstrategi for å maksimere den samlede verdien av sine eierinteresser i Statoil ASA og statens egne olje- og gassinteresser. Med dette som utgangspunkt forestår Statoil ASA avsetningen av statens petroleum nedfelt i egen avsetningsinstruks vedtatt i Statoil ASA generalforsamling. Staten har gjennom Petoro AS sine vedtekter paragraf 11 og avsetningsinstruksen for Statoil ASA, tillagt Petoro ansvaret for å påse at Statoil ASA utfører sine oppgaver i samsvar med denne instruksen. 

 
Det er forretningsmessig taushetsplikt for den informasjonen Petoro mottar knyttet til sin overvåking av Statoil ASA sin avsetning og i arbeidet med budsjett og regnskap som gjelder avsetningen av statens petroleum. Selskapets etiske retningslinjer understreker at mottakere av slik konfidensiell informasjon kun skal benytte informasjonen til det den er bestemt for, og skal ikke handle i Statoil ASAs verdipapirer, så lenge slike opplysninger ikke er alminnelig kjent.