Godtgjørelse til styret og ledende ansatte

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styret. Styret fastsetter godtgjørelsen til administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter godtgjørelse til de andre medlemmer av selskapets ledelse. Styret har gitt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i Petoro i samsvar med rammer gitt i ”Retningslinjer for statlig eierskap: Holdning til lederlønn.” Faktisk godtgjørelse, som er utbetalt til styret og ledende ansatte i 2013 er nærmere beskrevet i note til årsregnskapet.

Informasjon og kommunikasjon

Styret i Petoro har fastlagt en kommunikasjonsstrategi som skal sikre at det er en åpen dialog både innad og utad slik at selskapets ansatte og øvrige interessegrupper får god informasjon om selskapets forretningsvirksomhet.

Selskapet publiserer informasjon via selskapets internettside, herunder pressemeldinger og kvartals- og helårsrapportering av selskapets resultater. Selskapets årsrapport utarbeides i mars. Denne gir en fyldig beskrivelse av selskapets virksomhet, i tillegg til årsregnskap og styrets årsberetning, samt redegjørelse for sikkerhet og helse og virksomhetens konsekvenser for ytre miljø. Styrets redegjørelse for selskapets samfunnsansvar inngår i selskapets årsrapport.

Revisor

Riksrevisjonen er ekstern revisor for SDØE-porteføljen i henhold til Lov om Riksrevisjonen. Riksrevisjonen kontrollerer at selskapets forvaltning av porteføljen er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og reviderer årsregnskap for SDØE-porteføljen. Basert på denne gjennomgangen avgir Riksrevisjonen uttalelse i avsluttende revisjonsbrev. 

I tillegg har styret engasjert Deloitte som eksternt revisjonsselskap som internrevisor for SDØE. Internrevisor utfører finansiell revisjon av porteføljens regnskap og avgir revisjonsuttalelser i henhold til norske revisjonsstandarder og kontantprinsippet, herunder RS800 ”revisors uttalelser ved revisjonsoppdrag med spesielle formål”. Revisjonsoppdraget omfatter både finansiell revisjon og funksjon som Petoro AS internrevisor. Funksjonen i selskapet for mottak av varsler ivaretas også av internrevisor. 

Erga Revisjon as er valgt av generalforsamlingen som ekstern revisor for Petoro AS, herunder datterselskapet Petoro Iceland AS.
<< Forrige side