Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2013
fotoEmileAshley53

Eierstyring og selskapsledelse

Petoros forvaltning av store verdier på vegne av Den norske stat stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. Totalproduksjonen forventes å ligge på et årlig nivå rundt 1 million fat oljeekvivalenter per dag (1 000 kboed) frem til 2022. 
Petoros styre følger kravene til virksomhetsstyring fastsatt i ”Reglement for økonomistyring i staten” og standarder for god eierstyring og selskapsledelse. Styret følger de deler av ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” (NUES) som anses relevant for selskapets virksomhet og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. I det følgende gis en redegjørelse for de enkelte hovedtemaene i NUES som har relevans for Petoro AS.  Styringssystemet er tilpasset Petoros egenart. Det forenkler tilgjengeligheten av styringsinformasjon og bidrar til å holde oppmerksomhet rettet mot selskapets måloppnåelse og risikobilde til enhver tid. Petoro rapporterer om oppfølging av sitt samfunnsansvar i eget kapitel.
Petoro har som hovedmål å skape størst mulig økonomiske verdier fra statens portefølje på et forretningsmessig grunnlag.  Styret legger vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at statens portefølje forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen, og legger grunnlaget for tillit til selskapet fra eier, ansatte, oljeindustrien og andre interessenter samt samfunnet for øvrig. 

Petoro har et verdigrunnlag som er integrert i selskapets forretningsmessige virksomhet. Formålet med verdiene er at selskapet og dets ansatte skal ha et felles grunnlag for holdninger og handling i Petoro. 

Selskapets verdier er:

• Handlekraftig
Vi griper muligheter til verdiskaping, vi etablerer egne posisjoner, tar initiativ og avklarer forventninger, og vi leverer

• Ansvarlig
Vi er aktive når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, vi bryr oss, og vi utfører våre oppgaver solid, profesjonelt og med høy integritet

• Inkluderende
Vi verdsetter andres kompetanse og erfaring og gjør hverandre gode. Vi er åpne og søkende og samhandler internt og eksternt for å skape resultater

• Spenstig
Vi tenker nytt, er endringsvillige for å oppnå resultater. Vi tør å prøve og lærer av feil. Vi utfordrer etablerte sannheter. 
 
 
Neste side>>