Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
hovedbanner_front

Viktige hendelser i 2011

Store og viktige funn

I 2011 ble det gjort betydelige funn og påvist hydrokarboner i 10 brønner med et samlet utvinnbart volum mellom 320 og 550 millioner fat oljeekvivalenter for SDØE. Det viktigste og største funnet i 2011 var Johan Sverdrup i Nordsjøen, men også Skrugard/Havis i Barentshavet og fire brønner på Gullfaks bidro med volumer. Med bakgrunn i nye, betydelige funn i 2011 vil selskapets innsats innenfor nye forretningsmuligheter dreies mot å sikre verdier i nye funn.

Betydelig reserveøkning

I 2011 fikk Petoro tilført netto 601 millioner fat oljeekvivalenter som er den høyeste reservetilgangen siden 2003 da Ormen Lange ble besluttet. Økningen skyldes først og fremst beslutning om investering i to nye kompressorer på Troll og investering i havbunnskompresjon i Åsgard. Beslutning i Troll om en langsiktig fire rigg strategi og vedtatte utbyggingsløsninger for hurtigutbygging av flere mindre felt bidro også til økte reserver.

Bytteavtale Faroe Petroleum

Petoro inngikk i 2011 en større byttehandel med Faroe Petroleum Norge AS, der Petoro overtok Faroes 30 prosent i Maria-funnet i Norskehavet mot at Faroe fikk andeler i flere mindre felt i produksjon. Petoro får gjennom bytteavtalen eierandeler i et funn som kan bidra til økt fremtidig produksjon. 

I 2011 fikk Petoro tilført netto 601 millioner fat oljeekvivalenter - den høyeste reservetilgangen siden 2003.

Boring og brønn i modne områder

Petoro har i 2011 gjennomført eget arbeid for å sikre bedre reservoarforståelse for kommende beslutninger i modne områder og arbeidet med å tilrettelegge for å øke antall brønner per år og sikre lønnsomhet i stadig mindre boremål, dvs brønner med antatt mindre volum.

Petoro ser behov for økt borekapasitet på de store modne feltene og har fått gjennomslag for utredning av brønnhodeplattformer som alternativ til undervannsutbygginger i de langsiktige planene for Gullfaks og Snorre.
Brønnhodeplattform kan være et viktig tiltak ved store gjenværende reserver og mange potensielle brønner. Dette kan utløse nye muligheter for lønnsomhet i små boremål og komplekse brønner gjennom akselerasjon av produksjon i tillegg til at brønnintervensjoner blir betydelig billigere. 

Petroleumsmelding for framtiden

I juni la regjeringen fram stortingsmelding 28 (2010-2011) under overskriften "En næring for framtida". Meldingen ble godt mottatt av petroleumsindustrien og store deler av det politiske Norge. Blant sentrale temaer i meldingen er å ivareta verdiskaping fra modne felt og økt utvinning. Dette er det viktigste temaet i Petoros strategi. Regjeringen pekte også på Petoro som et sentralt virkemiddel for å få til lønnsomme tiltak som skal sikre utvinning av reservene og i neste omgang øke utvinningsgraden.

I tråd med dette sa regjeringen i juni at den vil styrke Petoros kompetanse for å kunne gjennomføre selvstendige analyser, etablere alternative forslag og kvalitetssikre operatørenes arbeid knyttet til noen utvalgte strategiske problemstillinger. Dette ble fulgt opp i forslaget til statsbudsjett for 2012, ved at Petoro fikk en bruttoøkning i bevilgningen på 17 millioner kroner, eller om lag 6,5 prosent i forhold til året før.

Markedsutvikling

Energimarkedene har i 2011 vært preget av uro i Midtøsten og Nord-Afrika samt gjeldsproblematikk i Europa og USA. Dette har gitt betydelige svingninger i oljeprisen gjennom året. Prisen har balansert mellom usikkerhet på tilbudssiden knyttet til relativt lav reservekapasitet, og usikkerhet om etterspørselen knyttet til utviklingen i verdensøkonomien.

Brent oljepris har svingt mellom 93 US dollar per fat og 126 US dollar per fat. Den globale veksten i 2011 var drevet av høy vekst i Kina og India, og det meste av veksten i den globale økonomien fremover forventes å skje i land som Kina, India, Indonesia og Brasil. Strukturelle endringer i gassmarkedene har ført til reduksjon i prisnivået for gass i forhold til olje og et press på gassprisene i de langsiktige kontraktene.

Energi har de siste årene blitt ett av EUs viktigste politikkområder. Mer enn 60 prosent av gassen og mer enn 80 prosent av oljen EU bruker er importert. EU har tre hovedmål i energipolitikken: sikker, bærekraftig og konkurransedyktig energiforsyning. Norge er beskrevet som en meget viktig partner i dette bildet.

Gode HMS resultat, men fortsatt utfordringer med fallende gjenstander

Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i porteføljen var på samme nivå som i 2010. Det var ingen dødsulykker eller hendelser med potensiale for storulykke i SDØEs portefølje. Det er fremdeles fallende gjenstander og hendelser i forbindelse med kran- og løfteoperasjoner som dominerer statistikken.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro