Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
hovedbanner_front

Revidert strategi for modne felt, gass og nye funn

Petoro har i 2011 revidert selskapets strategi, men har beholdt det
første og største punktet:

Realisere potensialet i og nær store modne felt

Dette punktet har Petoro fått stor støtte for fra regjeringens petroleumsmelding, som er ført i pennen av selskapets eier, Olje- og energidepartementet. Selskapet blir trukket frem i petroleumsmeldingen som et viktig virkemiddel for å maksimere verdien av samt øke utvinningen fra eksisterende felt. Dette kan gjøres blant annet ved å øke levetiden til prioriterte installasjoner gjennom teknologivalg, effektive dreneringsmetoder og ferdigstillelse av flere brønner per år.

Antall produksjonsbrønner på mange av de modne feltene er halvert siden århundreskiftet. Det å øke antall brønner er det viktigste tiltaket for økt utvinning fra slike felt. Men det er vanskelig å gjennomføre på grunn av aldrende boreanlegg på plattformene og behov for å bruke riggene til mange andre oppgaver enn å bore nye produksjonsbrønner. Petoro har derfor foreslått å vurdere installasjon av separate brønnhodeplattformer for å oppnå et kvantesprang med hensyn til antall brønner. Men et slikt løft er bare mulig så lenge feltene har tilstrekkelig produksjon og inntekter til å forsvare store investeringer. Derfor er det tidskritisk å foreta beslutninger. 

Helhetlig og tidsriktig videreutvikling av gassverdikjeden

er punkt nummer to i Petoros strategi. Økt konkurranse og transparens har utfordret aktørenes strategi og rolle. Det som skjer i det globale markedet for naturgass fremover og særlig utviklingen i det europeiske gassmarkedet, er viktig i forhold til å realisere verdipotensialet i porteføljen. Viktige arbeidsoppgaver framover vil derfor være knyttet til å understøtte verdien i eksisterende salgskontrakter, identifisere beste avsetning for ny gass og tilrettelegge for større fleksibilitet i gassverdikjeden.

Petoro er største deltaker i røreierskapet Gassled og også arbeidet her forventes å bli mer krevende de neste årene, som følge av produksjonsutvikling, anleggenes tekniske integritet og ny eiersammensetting.

Sikre verdier i nye funn

Barentshavet sør og Vøring fremstår som de viktigste umodne områdene i porteføljen. For å sikre optimal utvikling vil Petoros innsats fremover dreie seg om å søke forretningsmuligheter i Barentshavet sør. Med bakgrunn i Johan Sverdrup funnet, vil Petoros innsats under denne delen av strategien også være å sikre forsvarlig utvikling av store funn i Nordsjøen
Modne felt
Viktige modne oljefelt:
Gullfaks, Oseberg, Heidrun, Grane, Snorre, Norne, Draugen, Varg, Ekofisk, Tordis/Vigdis, Visund.

Viktige gassfelt:
Troll, Ormen Lange, Åsgard, Kvitebjørn, Snøhvit, Kristin, Gjøa, Vega
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro