Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
hovedbanner_front
Photo: Marit Hommedal / Statoil
Miljørapport for SDØE 2011:
CO2 REDUSERT, NOx NOE OPP
Utslipp av karbondioksid og flyktige hydrokarboner fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) gikk ned i 2011, mens utslipp av nitrogenoksider og svoveldioksid til luft økte noe, viser en rapport som er sammenstilt for Petoro av Add Energy/Add Novatech AS. Rapporten er basert på operatørenes innrapportering til OLF og Klif i 2011, og viser også at utslipp av olje ble redusert i 2011 som følge av reduksjon i akutte utslipp. Det var i 2011 en økning i totale utslipp av kjemikalier, men en reduksjon i utslipp av de mest miljøfarlige kjemikaliene.

Stabile utslipp av farlige kjemikalier

Norsk oljeindustri er best i klassen på miljøvennlig kjemikaliebruk, men det vil fortsatt være fokus på null utslipp av miljøskadelige kjemikalier. Filosofien om nullutslipp ble lansert i 1997, og siden da har det vært en meget positiv utvikling på norsk sokkel. De miljøskadelige kjemikalieutslippene er redusert med mer enn 99 %. Selv om offshorenæringen nærmer seg null miljøskadelige utslipp til sjø, er det fortsatt et viktig mål å redusere disse utslippene ytterligere der det er mulig. I ”Stortingsmelding nr. 58 (1996–1997), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling”, ble disse målene første gang beskrevet.

Kjemikalier er fortsatt nødvendige på norsk sokkel av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker, men de brukes på miljøets premisser. Kjemikalier relatert til boreoperasjoner utgjør desidert mest av det totale utslippet av kjemikalier med 72 prosent for SDØEs portefølje, og 75 prosent for hele sokkelen sett under ett.

Kjemikalier deles inn i grønne, gule, røde og svarte kategorier i henhold til myndighetenes regelverk der røde og svarte kjemikalier kategoriseres som miljøfarlige (se beskrivelse av kategorisering på neste side). Kjemikalier i bruk på sokkelen er nå i all hovedsak i gul og grønn kategori.

Kjemikalieutslipp i grønn og gul kategori økte til 33 000 tonn i 2011 for felter SDØE har eierandeler i. Det var spesielt økt bore- og brønnaktivitet på Heidrun, Ormen Lange og Troll, med tilhørende bruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier, som førte til denne økningen.

KJEMIKALIER

nokkeltall-produksjon2
Figur 7: SDØEs andel av kjemikalieutslipp pr. år.

 
Svarte og røde kjemikalier som fortsatt benyttes på norsk sokkel er i all hovedsak gjengefett, korrosjonsinhibitorer, avleiringshemmere, emulsjonsbrytere og sementkjemikalier.

Utslipp av svarte kjemikalier hadde en nedgang i 2011 fra 673 til 280 kg. Det var Draugen som sto for 94 % av nedgangen. Seks felt som SDØE har eierandeler i slapp ut svarte kjemikalier i 2011. Dette er en nedgang fra syv i 2010.

Utslipp av svarte kjemikalier kommer generelt fra eldre installasjoner som har hydraulikksystemer uten retur for hydraulikkvæsken. Disse produktene er i stor grad erstattet av mer miljøvennlige kjemikalier, men det er fremdeles en del eldre kjemikalier igjen i hydraulikksystemene. Det forventes en gradvis reduksjon av utslippene av svart hydraulikkvæske over de neste årene etter hvert som denne blir fortrengt av nyere og mer miljøvennlige hydraulikkvæsker.

Utslipp av røde kjemikalier ble redusert fra 3,9 til 1,4 tonn i 2011. 23 felter i SDØE sin portefølje slapp ut røde kjemikalier. Troll står for brorparten av utslippene av røde kjemikalier med 53 % som utgjør 0,8 tonn. 
 

Kjemikalier i lukkede systemer

Fra 2012 innføres det fast rapportering av kjemikalier i lukkede systemer. Noen operatører startet alt med dette i 2010. Utfordringen med dette er at flere av disse produktene mangler HOCNF, noe som gjør at de automatisk klassifiseres som svarte inntil godkjent HOCNF foreligger. Manglende godkjent HOCNF for disse kjemikaliene vil føre til en tilsynelatende økning i forbruk av svarte kjemikalier. 

Miljøevaluering av kjemikalier, Inndeling i henhold til KLIFs kategorier

Operatørselskapene vurderer kjemikalier ut fra deres miljøegenskaper. Som en generell kjøreregel blir kjemikalier kategorisert som følger:
  • Svart: Kjemikalier som i utgangspunktet ikke tillates sluppet ut. Tillatelse gis i spesielle tilfeller.
  • Rød: Kjemikalier som er miljøfarlige og som dermed bør skiftes ut. Krav gitt i tillatelsen at de spesielt prioriteres for substitusjon.
  • Gul: Kjemikalier som er i bruk, men som ikke er dekket av noen av de andre kategoriene. Gis normalt tillatelse uten spesifiserte vilkår.
  • Grønn (PLONOR): Kjemikalier som står på OSPARs PLONOR-liste, og som er vurdert til å ha ingen eller svært liten negativ miljøeffekt. Gis tillatelse uten spesifiserte vilkår.
HOCNF: Harmonized Offshore Chemical Documentation Format (HOCNF) er økotoksiologisk dokumentasjon som i hovedregel skal foreligge for alle offshorekjemikalier. 

<< Forrige side
 
 

 
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro