Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
hovedbanner_front
Photo: Marit Hommedal / Statoil
Miljørapport for SDØE 2011:
CO2 REDUSERT, NOx NOE OPP
Utslipp av karbondioksid og flyktige hydrokarboner fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) gikk ned i 2011, mens utslipp av nitrogenoksider og svoveldioksid til luft økte noe, viser en rapport som er sammenstilt for Petoro av Add Energy/Add Novatech AS. Rapporten er basert på operatørenes innrapportering til OLF og Klif i 2011, og viser også at utslipp av olje ble redusert i 2011 som følge av reduksjon i akutte utslipp. Det var i 2011 en økning i totale utslipp av kjemikalier, men en reduksjon i utslipp av de mest miljøfarlige kjemikaliene.

Petoro på norsk sokkel

Petoro har ansvaret for og ivaretar de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. SDØE er den største rettighetshaveren til norske olje- og gassfelt, og tilknyttet virksomhet.

De senere år har hydrokarbonproduksjon fra SDØE sine eierandeler på norsk sokkel blitt redusert, samtidig som vi ser en nedadgående oljeproduksjon og økende gassproduksjon. Total produksjon målt i oljeekvivalenter er gått ned med om lag seks prosent fra 2010 til 2011. Produksjon av olje, kondensat og NGL gikk ned med 6,4 prosent. Gassproduksjonen gikk ned med 5,2 prosent.

SDØE sin portefølje

Ved utgangen av 2011 besto SDØEs portefølje av 146 utvinningstillatelser, 32 felt i produksjon og eierandeler i 13 interessentskap og selskap for rørledninger, terminaler og landanlegg.��

Om årsrapport for ytre miljø

Utvikling av utslippene relatert til SDØE sine eierandeler presenteres både som absolutte årlige utslipp, og som spesifikke utslipp – utslipp pr. produsert enhet. Spesifikke utslipp gir et mer representativt bilde av den historiske utviklingen, i motsetning til absolutte utslippstall alene. Årsrapporten for ytre miljø viser de siste års utslipp til luft (CO2, NOx, SOx og nmVOC) og til sjø (produsert vann, olje og kjemikalier). 
Grafer og figurer som presenteres i denne rapporten er basert på operatørenes rapportering til Oljeindustriens Landsforening og Klif for 2011. Alle utslippstallene er relatert til SDØEs portefølje av eierandeler, og beregnes ut fra installasjonenes totale utslipp. Figurene viser utslipp til luft og sjø fra alle felt på norsk sokkel som SDØE har eierandeler i. Kun utslipp som omfattes av rapporteringskravene i Opplysningspliktforskriften er inkludert.

Rapporterte utslipp allokeres ikke etter eierskap i produksjonen, men knyttes til utslippspunkt. Det vil si at utslipp knyttet til nedstrøms prosessering av SDØEs olje- og gassproduksjon, på innretninger SDØE ikke har eierandeler, ikke er inkludert i dette utslippsregnskapet. Tilsvarende vil prosessering av all olje og gass på innretninger SDØE har eierandeler i inkluderes i utslippsregnskapet, uavhengig av om SDØE har eierandeler i oppstrømsfeltene.

 
 
Neste side>>

 
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro