Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter

Årets bevilgning til driften av Petoro AS eksklusiv merverdiavgift er 289,6 millioner kroner. Beløpet er inntektsført som offentlig tilskudd fra den norske stat. 

Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til tjenester i forbindelse med forhandlingsledelse i SDØE-porteføljen.
 

Note 2 - Utsatt inntekt

Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 1,8 millioner kroner i 2022, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 0,7 millioner kroner, ref. note 5.
 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

Lønnskostnad (Alle tall i NOK tusen)20222021
Lønn121 420118 602
Styregodtgjørelse2 0171 995
Styreansvarsforsikring (gjelder hele styret)203148
Arbeidsgiveravgift18 34717 173
Pensjonskostnader (se note 10)25 61330 115
Andre ytelser4 9393 597
Sum172 539171 630
Antall ansatte per 31.127070
Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt per 31.1252
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt68,465,9
Note3-no
  1. Fastlønn består av grunnlønn og feriepenger.
  2. Kontantgodtgjørelse er variabel lønn. Dette inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.
  3. Andre skattepliktige ytelser inkluderer bilgodtgjørelse samt mindre godtgjørelser for nyhets- abonnement og tele-fon. Inngår ikke i feriepenge- og pensjonsgrunnlaget.
  4. Alle i ledergruppen har innskuddspensjon. Kostnadsført pensjon representerer årets innbetaling. 
     

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende personer er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 30.04.2021. Den delen av retningslinjene som gjelder krav til lønnsrapport tredde i kraft etter ordinær generalforsamling i juni 2022 og Petoro vil publisere lederlønnsrapport for 2022 i forkant av ordinær generalforsamling i juni 2023. “Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel’’ ble sist oppdatert 12.12.2022, gjeldende fra 2023. Petoro AS retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte oppdateres løpende for å reflektere endringer i Statens retningslinjer.

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder- og medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro AS har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og viser til moderasjon med hensyn til total kompensasjon i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og ett styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. Administrerende direktørs kompensasjon fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjon for øvrige ledere innenfor vedtatte rammer.

Hovedprinsippene for godtgjørelse 
Samlet vederlag til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 

Hovedelementet i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder variabel lønn, bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger samt ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. 

Lønn i en referansegruppe bestående av relevante selskap i petroleumsindustrien skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro AS har ordning for variabel lønn for å fremme oppnåelse av selskapets mål. Prinsipp og rammer for variabel lønn er fastsatt av styret og hensyntar “Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel”. Ordningen gjelder alle ansatte inklusiv administrerende direktør med samme prosentsats.

Styret fastsetter variabel lønn i henhold til vurdert måloppnåelse innenfor rammen på maksimalt 10 prosent av grunnlønn. Målene som inngår i vurdering av variabel lønn består av et utvalg kvantitative mål knyttet til operasjonelle og finansielle aktiviteter, samt mål knyttet til selskapets prioriterte aktiviteter. Målene skal være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier som ledelsen kan påvirke og fastsettes med utgangspunkt i selskapets strategi og risikobilde, samt føringer gitt i årlig oppdragsbrev fra eier. 

For 2022 inngikk følgende mål i vurderingen av variabel lønn; Alvorlige hendelser (frekvens), væskeproduksjon (kboed), tiltak for CO2-reduksjon og prosjektfremdrift (beslutningsmilepæler), samt forbedring av boreeffektivitet i utvalgte lisenser (forbedring i %). I tillegg inngikk mål og milepæler knyttet til å øke langsiktig produksjon utover operatørens planer, forbedring av arbeidsprosess for beslutningsstøtte til nye brønner, utarbeidelse av områdeanalyser, etablering av selskapets første bærekraftsrapport og effektivisering ved anvendelse av digitalisering. Variabel lønn for 2022 ble behandlet av styret etter at årsregnskapet var utarbeidet. Det er i regnskapet for 2022 avsatt et estimert beløp for variabel lønn for året. Variabel lønn utbetalt i 2022 var 9 prosent av grunnlønn basert på selskapets måloppnåelse i 2021.

Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro AS.

Petoro AS har en innskuddsbasert pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Ordningen ble innført 01.01.2016. Petoro AS har en overgangsordning som fortsatt er ytelsesbasert også for lønn over 12 G. Denne er lik for ledende og øvrige ansatte med mindre enn 15 år til pensjonsopptjeningsalder (67 år) per 01.01.2016. For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for øvrige ansatte.

Ledende ansatte omfattes av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro AS verken har ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av innskuddspensjon for disse (i henhold til lov om innskuddspensjon). Intern aldersgrense i Petoro er 70 år.

Administrerende direktør har i henhold til ansettelsesavtalen en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder, samt seks måneders etterlønn. 

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 1. juli. I 2022 ble lønnsvurderingen av ledere gjennomført i 3. kvartal.
 

Note 4 – Finansposter

Alle tall i tusen kroner20222021
Finansinntekter
   Renteinntekter6 1461 897
   Valutagevinst agio210136
Finanskostnader
   Rentekostnader--
   Valutatap disagio277275
Netto finansresultat6 0791 758

Note 5 - Varige driftsmidler

Alle tall i tusen kronerFast inventarDriftsløsøreIKTSum
Anskaffelseskost 01.01.224 97910 46340 33155 773
Tilgang driftsmidler2184671 0911 775
Avgang driftsmidler/utrangering----
Anskaffelseskost 31.12.225 196 10 93041 42157 548

Akk. avskrivninger 01.01.224 7069 49140 27054 467
Tilbakeført akkumulert avskrivning----
Årets avskrivninger9053991720
Akk. avskrivninger 31.12.224 79610 03040 36255 188

Bokført verdi 31.12.224009001 0602 360
Økonomisk levetidLeiekontraktens løpetid3/5 år3 år
AvskrivningsplanLineærLineærLineær
Operasjonelle leasing kontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år.
 

Note 6 - Andre fordringer

Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser og abonnementer på markedsinformasjon.
 

Note 7 - Bankinnskudd

Bankinnskudd er totalt 249 millioner kroner, herav bundne skattetrekksmidler på 9 millioner kroner og midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser på 218 millioner kroner. 
 

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.2022 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat og alle aksjene har samme rettigheter.
 

Note 9 - Egenkapital

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)AksjekapitalAnnen EKSum
Egenkapital 01.01.202210 00017 59127 591
Årets resultat825825
Egenkapital 31.12.202210 00018 41628 416

Note 10 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Petoro AS innførte ny pensjonsordning for selskapet gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende. Selskapet har en overgangsordning for ansatte med ytelsespensjon som hadde mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder per 01.01.2016. Per 31.12.2022 er 49 ansatte omfattet av innskuddspensjonsordning mens 21 ansatte er omfattet av overgangsordningen.
 

Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)20222021
Nåverdi av årets pensjonsopptjening12 08312 842
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen6 7656 204
Avkastning på pensjonsmidler-4 231-3 592
Resultatført estimatavvik3724 939
Arbeidsgiveravgift1 4271 550
Pensjonskostnad ytelse16 41621 943
Pensjonskostnad innskuddsordning inkl. arbeidsgiveravgift9 1978 172
Sum pensjonskostnad25 61330 115
Balanseført pensjonsforpliktelse20212021
Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12366 081357 870
Pensjonsmidler til markedsverdi-135 500-142 312
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift230 581215 558
Ikke resultatført estimatavvik-45 955-28 546
Balanseført pensjonsforpliktelse184 626187 012
Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Petoro AS har avsatt egne midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser, ref. note 7. 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.
 
20222021
Diskonteringsrente3,00 %1,90 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,70 %3,10 %
Forventet lønnsregulering3,50 %2,75 %
Forventet pensjonsøkning1,50 %0,00 %
Forventet G-regulering3,25 %2,50 %

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn, feriepenger, skyldige offentlige avgifter og forskuddsfakturert bevilgning for 1. kvartal 2023. 
 

Note 12 - Godtgjørelse til revisor

Selskapets valgte revisor er KPMG AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av finansregnskap utgjorde 0,4 millioner kroner i 2022. Videre er det kostnadsført konsulenttjenester fra KPMG på 6 300 kroner knyttet til bistand med digital samhandlingsløsning. 

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å utføre finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 0,7 millioner kroner for finansiell revisjon og 0,6 millioner kroner for intern revisjon i 2022. Videre er det kostnadsført fakturerte tjenester fra PwC for revisjon av interessentskap for til sammen 2,7 million kroner.
 

Note 13 - Leieavtaler

Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Petoro AS har valgt å utøve den siste opsjonen i leiekontrakten fra 2021. Gjenstående varighet av leiekontrakten er nå 3 år. Årets leiekostnad utgjør 11,6 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.
 

Note 14 - Vesentlige avtaler

Petoro AS har avtale med Azets Insights AS (Azets) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2020 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 2 års forlengelse. Kostnadsført regnskapshonorar til Azets i 2022 for regnskapsføringen av SDØE utgjorde 11,5 millioner kroner. 

Petoro AS har avtale med TietoEVRY ASA om levering av IT driftstjenester for kontorstøtte, administrative og petroleumstekniske løsninger samt konsulentbistand. Avtalen gjelder fra 01.01.2017 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 1+1 års forlengelse. Kostnadene under IT driftsavtalen for 2022 var 13,2 millioner kroner.
 

Note 15 - Nærstående parter

Equinor ASA og Petoro AS har felles eier ved Nærings- og fiskeridepartementet og er dermed nærstående parter. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner i 2022 mellom Equinor ASA og Petoro AS. Petoro AS har vært forhandlingsleder for enkelte felt knyttet til SDØE-porteføljen hvor Equinor ASA er operatør, ref. note 1.