Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

Introduksjon til virksomheten

Oseberg Field Centre. Foto: Øyvind Hagen / ©Equinor

Petoro AS

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. Ved utgangen av året hadde selskapet 70 ansatte. 
organisasjonskart2022
Nærings- og fiskeridepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet. Petoros organisasjon er som vist  i figuren over.

Nøkkeltall for Petoro AS

202220212020
Samlet tildeling/ administrasjonstilskudd (millioner kroner)*290285288
Antall ansatte 31.12707064
Årsverk (gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt)68,465,962,8
Lønnsandel av administrasjonstilskudd (prosent)**42 41 37
Lønnsutgifter per årsverk (millioner kroner)**1,781,771,71
Konsulentandel av administrasjonstilskudd (prosent)171819
IKT utgifter (millioner kroner)333130
Utgifter til lokalleie inkl. felleskostnader11,611,110,7
*   eksklusiv merverdiavgift
** Lønn i note 3
 

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE)

SDØE-ordningen ble opprettet i 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at staten får inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg, og skal ivareta porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2022 bestod porteføljen av 178 utvinningstillatelser, 36 produserende felt og 16 rørledninger og landanlegg samt oppfølging av 12 utvinningstillatelser med netto-overskuddsavtale. 

SDØE-porteføljen representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver og ga en kontantstrøm på 528 milliarder kroner i 2022.

Nøkkeltall for SDØE

202220212020
Netto kontantstrøm (i millioner kroner)528 171186 05858 711
Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP)640 426286 141108 940
Produksjonskostnader (millioner kroner) (NGAAP)23 48917 71114 074
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP)539 208222 13547 754
Investeringer (i millioner kroner) (kontant)28 37824 73227 601
Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)359388374
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)10910198
Produksjon - total (tusen fat o.e/dag)1 0441 026988
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)4 7794 9725 045
Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)498020
Reservetilgang (millioner fat o.e.)18830172
Oljepris (USD/fat)1047040
Oljepris (NOK/fat)988603376
Gasspris (NOK/Sm3)11,954,781,25