Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

Introduksjon til virksomheten

Melkøya, Hammerfest Foto: Einar Aslaksen / Equinor

Petoro AS

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. Ved utgangen av året hadde selskapet 70 ansatte. 
organisasjonskart2021-2
Nærings- og fiskeridepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling  og øverste myndighet. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet. Petoros organisasjon er  som vist i figuren over. 

*per 1.1.2022 er tidligere Lisensoppfølgning og kommersielt fordelt mellom Lisensoppfølgning og teknologi og Marked og kommersiel

Nøkkeltall for Petoro AS

202120202019
Samlet tildeling/ administrasjonstilskudd (millioner kroner)*285288287
Antall ansatte 31.12706465
Årsverk (gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt)65,962,862,9
Lønnsandel av administrasjonstilskudd (prosent)**41 37 37
Lønnsutgifter per årsverk (millioner kroner)**1,771,711,71
Konsulentandel av administrasjonstilskudd (prosent)181920
IKT utgifter (millioner kroner)313035
Utgifter til lokalleie inkl. felleskostnader11,110,710,8
*   eksklusiv merverdiavgift
** Lønn i note 3 ekskl. avsetning avtalt etterlønn
 

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE)

SDØE-ordningen ble opprettet i 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at staten får inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg, og skal ivareta porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2021 bestod porteføljen av 184 utvinningstillatelser, 37 produserende felt og 16 rørledninger og landanlegg samt oppfølging av 12 utvinningstillatelser med netto-overskuddsavtale. 

SDØE-porteføljen representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver og ga en kontantstrøm på 186 milliarder kroner i 2021.

Nøkkeltall for SDØE

202120202019
Netto kontantstrøm (i millioner kroner)186 05858 71196 184
Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP)286 141108 940153 395
Produksjonskostnader (millioner kroner) (NGAAP)17 71114 07413 690
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP)222 13547 75495 647
Investeringer (i millioner kroner) (kontant)24 73227 60126 331
Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)388374349
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)1019898
Produksjon - total (tusen fat o.e./dag)1 026988964
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)4 9725 0455 335
Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)802040
Reservetilgang (millioner fat o.e.)30172142
Oljepris (USD/fat)704065
Oljepris (NOK/fat)603376572
Gasspris (NOK/Sm3)4,781,251,92