Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no

Redegjørelse for samfunnsansvar

Petoros redegjørelse for samfunnsansvar bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar og er tilpasset selskapets virksomhet som rettighetshaver på norsk sokkel.  Med samfunnsansvar menes hvilket ansvar selskapene forventes å påta seg for mennesker, samfunn, klima og miljø som påvirkes av virksomheten. Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i selskapets styre. Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har i henhold til sitt mandat ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål. 

Eiers forventninger til samfunnsansvar er uttrykt i eierskapsmeldingen, Meld. St.8 (2019-2020) “Statens direkte eierskap i selskaper. Bærekraftig verdiskaping.” Tilpasset Petoros rolle og mandat gir styret her sin redegjørelse forankret i eiers forventninger og i selskapets retningslinjer for samfunnsansvar. 

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Styret legger vekt på at Petoros samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet og strategi, og reflekteres i selskapets verdier som inkluderer handlekraftig, ansvarlig, inkluderende og spenstig. Selskapets forretningsetiske retningslinjer bygger opp om disse verdiene.

Petoro utøver sin virksomhet i henhold til god virksomhetsstyring. Dette gjelder som deltaker i de enkelte utvinningstillatelsene og som partner i interessentskapene. I samarbeidsavtalene for utvinningstillatelse inngår krav til virksomhetsstyring hos operatørene. Petoro utøver sin rolle gjennom aktiv deltakelse i styringskomiteer og underliggende komiteer i forhold til en prioritering av tilgjengelige ressurser og hvor Petoro kan gjøre en forskjell. Oppfølging av statens eierinteresse i alle interessentskap inngår i Petoros styringssystem. 

Gjennom HMS-forskriftene stilles det krav til Petoro som rettighetshaver på sokkelen og deltaker i enkelte landanlegg på vegne av staten som eier. Sentralt er kravet om et eget styringssystem og påse-plikt. Gjennom utøvelsen av påseplikten bidrar Petoro til kontinuerlig forbedring av HMS-resultatene for felt og anlegg der Petoro er rettighetshaver. Petoro forvalter en stor og bredt sammensatt portefølje, og prioriterer oppfølgingsnivå på de forskjellige lisensene/feltene/landanleggene ut ifra forretningsmessige kriterier, inkludert aktiviteter og resultater relatert til HMS. Som del av selskapets årlige planprosess gjøres det en HMS-risikovurdering i porteføljen. Vurderingen gjøres med basis i historisk utvikling av HMS resultater, utvikling i anleggets tekniske tilstand (TIMP, oppetid), endringer i operatørsituasjonen, samt aktiviteter som beskrevet i arbeidsprogrammet for kommende år som påvirker risikobildet. Gjennomføring av årlige storulykkerisiko workshops er en viktig del av interessentskapenes sikkerhetsarbeid. Petoro deltar i tillegg hvert år på ledelsesbesøk for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og anlegg. 
Petoro utøver sin virksomhet på en bærekraftig måte som minimaliserer negativ påvirkning av natur og miljø. Petoro anerkjenner at klimautfordringer gjør det nødvendig å begrense menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. Selskapet vil bidra til at olje- og gassindustrien på norsk sokkel blir ledende i å møte klimautfordringene.  Klima er en integrert del av Petoros virksomhetsstyring. Petoro skal arbeide for at et bredt spekter av klimaeffektive løsninger og ny teknologi vurderes i utvalgte lisenser. I 2021 formulerte styret en egen strategi innenfor bærekraft og klima. Den klimarelaterte markedsrisikoen som følger av endringer i klimapolitikk, kundebehov og kundepreferanser må i økende grad tas hensyn til i selskapets tiltak og beslutninger. Ved klimarelaterte beslutninger ivaretas opsjonalitet som sikrer eller øker verdien av porteføljen ved endringer i markedsbehov (redusere risiko). Beslutningene tas med et verdikjedeperspektiv for å sikre en mulig merverdi for produktene på lengre sikt. Selskapets arbeid med klimarelaterte problemstillinger prioriteres innen temaene “Avkarbonisere felt”, “Produktdifferensiering” og “Avkarboniserte produkter”. 

I løpet av 2021 har klimarisikoen for SDØE blitt tydeligere, dette gjelder spesielt gass som selges til land i Europa med høye ambisjoner om reduksjon i utslipp av klimagasser. Petoro har det siste året vurdert hvilke utfordringer og muligheter omleggingen til et lavutslippssamfunn kan få for SDØE-verdiene på lengre sikt. Selskapet har identifisert tiltak som vil bli gjennomført de nærmeste årene sammen med partnere og operatører gjennom å bidra til å identifisere og modne frem en rekke elektrifiseringsprosjekter som på sikt vil redusere utslippene fra SDØE-porteføljen. Dette omtales nærmere i Petoros bærekraftsrapport.

Petoro rapporterer utslipp til luft og vann fra porteføljen i selskapets bærekraftsrapport basert på tall som innhentes fra operatørene.
Petoro aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller andre misligheter og de ansatte har ikke anledning til å ta imot godtgjørelse fra andre i sitt arbeid for selskapet. Forretningsetiske retningslinjer definerer hva som anses som korrupsjon, og konsekvenser av brudd på disse retningslinjene er særskilt omhandlet. Det er ikke registrert brudd på disse retningslinjene. 

Ansatte i Petoro mottar ikke urettmessige pengegaver eller andre ytelse eller tilbyr dette for å oppnå en fordel privat, for Petoro eller andre. Ansattes styreverv og bierverv må godkjennes av administrerende direktør for å unngå mulig interessekonflikt. Forretningsetiske retningslinjer omhandler konsekvenser av brudd. Det er hittil ikke registrert brudd på retningslinjene. 

Ansatte i Petoro følger selskapets forretningsetiske retningslinjer. Selskapets forretningsetiske retningslinjer er offentlig tilgjengelige. Formålet med retningslinjene er å klargjøre prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift og ansattes adferd. Alle medarbeidere signerer årlig selskapets etiske retningslinjer. Retningslinjene setter krav til at den enkelte skal utvise en atferd det ikke kan settes spørsmål ved, forankret i kravet til høy etisk standard. Det følger av retningslinjene at det forventes at den enkelte bidrar til et inkluderende arbeidsfellesskap. Den enkelte har et medansvar for et godt miljø som ivaretar helse og sikkerhet. Retningslinjene adresserer også forhold som taushetsplikt, mulige interessekonflikter og spørsmål knyttet til mottak av gaver og tjenester. Ledende ansatte (administrerende direktør og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør) tillates ikke å ha aksjer i rettighetshaverselskaper. Petoro har fastsatt krav til informasjons- og IKT sikkerhet for sin virksomhet. 
Petoros ansatte utfører oppgaver med høy integritet og ærlig framferd, og utviser respekt for andre mennesker, myndigheter og forretningsforbindelser, og for sikkerhet, helse og miljø. Petoro har mål om et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for alle ansatte. Selskapet skal ha en selskapsstruktur som fremmer gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet. Petoro vil være en aktiv pådriver for kontinuerlig HMS-forbedring og mener at alle hendelser kan forebygges. Ansattes forening PetoroAktiv organiserer en rekke aktiviteter for ansatte sosialt, kulturelt og sportslig. Det er god deltakelse på de ulike arrangementene.

Petoro diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller politisk oppfatning. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder mulighetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement. Selskapet legger til rette for fleksibel tilpasning av arbeidstiden. Ved fastsettelse av lønn og lønnsoppgjør er selskapet oppmerksom på at kvinner og menn skal behandles likt, og det er ingen systematiske eller vesentlige forskjeller i lønnen til kvinnelige og mannlige medarbeidere i Petoro. Selskapet har flere medarbeidere med ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Selskapet legger arbeidsforholdene til rette slik at også ansatte med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i Petoro. Ytterligere redegjørelse for mangfold, inkludering og likestilling vil gis i selskapets bærekraftsrapport.

Selskapet har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Styret oppfordrer selskapets ansatte til å ta opp etiske problemstillinger og melde fra dersom det oppdages brudd på reglene. Internrevisjonen er uavhengig varslingskanal med rett og plikt til å rapportere videre til styret. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten omfatter også konsulenter som utfører oppdrag for Petoro. 

Petoro forventer at selskapets samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den selskapet setter til egen forretningsdrift. I Petoros standard avtalevilkår inngår krav om at leverandører skal gjennomføre oppdrag med høy profesjonalitet og etter høy etisk standard. Utdrag av Petoros forretningsetiske retningslinjer inngår i alle Petoros standardkontrakter som retningsgivende. I interessentskapene skal styringskomiteene behandle og avgjøre saker knyttet til anskaffelses- og kontraktstrategi.