Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

SDØE - Noter

Note 1 - OVERDRAGELSE OG ENDRING AV EIERANDELER


I 2016 tildelte Olje- og energidepartementet 22 utvinningstillatelser med SDØE-deltakelse. I forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2015 (TFO 2015) 19. januar 2016 ble 13 utvinningstillatelser tildelt med SDØE-deltakelse hvorav 3 er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. I 23. konsesjonsrunde 18. mai 2016 ble 5 utvinningstillatelser tildelt med SDØE-deltakelse. I løpet av 2016 ble det fradelt 4 utvinningstillatelser fra eksisterende lisenser med SDØE-deltakelse og 17 utvinningstillatelser ble tilbakelevert. I januar 2017 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2016) hvor ytterligere 13 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.

Med effekt fra 1. januar 2016 ble i tillegg Petoro rettighetshaver i Dvalin-lisensen (PL435) ved overtakelse av 20 % andel fra OMV. SDØE-andelen i PL 435 økte, med effekt fra 1.januar 2017 med 15 % gjennom overtakelse av en 5 % andel fra Edison samt inntreden i en 10 % andel som følge av Maersk uttreden fra lisensen. 

 
 

Note 2 - SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER

Alle tall i millioner kroner

Bokført pr 31.12.15

Historisk anskaff-elseskost per 1.1.16

Akkumulert avskrivning 1.1.16

Tilgang 2016

Ned-skrivning 2016

Avgang 2016

Over-føringer 2016

Av-
skrivning 2016

Bokført pr 31.12.16

Felt under utvikling

11 092

11 092

0

8 065

-2 654

0

122

0

16 625

Felt i drift

174 439 512 558 -338 119 16 574 -1 891 -853 366 -21 812 166 791

Rørledninger og landanlegg

35 222 71 538 -36 316 1 378 -1 855 0 0 -2 437 32 307

Balanseførte letekostnader

4 763 4 763 0 1 541 0 -542 -488 0 5 273

Sum varige driftsmidler

225 516 599 951 -374 435 27 558 -6 400 -1 396

0

-24 249 220 996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

76 287 -211 0 0 0 0 -4 72

Finansielle anleggsmidler

280 280 0 82

0

0

0

0

362

Sum anleggsmidler (NGAAP)

225 872 600 519 -374 647 27 639 -6 400 -1 396

0

-24 253 221 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omregning til kontante størrelser

-32 298 -70 723 38 325 1 068 -7 187 7 795

0

1 009 -29 712

Sum anleggsmidler kontantprinsippet

193 474 529 796  -336 321 28 708 -13 587

6 400

0

-23 244 191 718


Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 

Det er foretatt vesentlige nedskrivninger i 2016 for enkelte eiendeler på bakgrunn av lavere langsiktige prisforutsetninger og anleggs- og feltspesifikke forhold. Bruksverdi beregnes ved bruk at diskonterte fremtidige kontantstrømmer som neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi.

Immaterielle eiendeler inkluderer investeringer i videreutvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport.  
 
Finansielle anleggsmidler på 362 millioner kroner inkluderer:
  • Kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Virksomheten vurderes som en investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 11). SDØE deltar i SNG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.
  • Aksjepost i Norsea Gas AS med bokført verdi på 3,98 millioner kroner og en aksjepost i Norpipe Oil AS. 

 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

     

Alle tall i millioner kroner

2016

2015

Lisens

122 869

150 690

Marked

3 062

15 285

Netto overskuddsavtaler

8

567

Eliminering internt salg

-4 715

-4 600

Sum driftsinntekter (NGAAP)

121 224

161 942

     
Omregning til kontante størrelser

6 684

-3 107

Sum kontantprinsippet

127 909

158 835

 

 

 

Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. Bruttoføring fra og med 2016 medfører at kjøp trading varelager ikke nettes mot driftsinntektene. Tallene for 2015 er korrigert tilsvarende for å sammenligne årene. 
 
 
 

Note 4 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER PER PRODUKT

     

Alle tall i millioner kroner

2016

2015

Råolje, NGL og kondensat

49 322

59 436

Gass

60 927

90 286

Transport- og prosesseringsinntekter

10 597

11 113

Andre inntekter

369

540

Netto overskuddsavtaler

8

567
Sum driftsinntekter

121 224

161 942

 

 

 

Omregning til kontante størrelser 6 684 -2 402
Sum kontantprinsippet 127 909 158 835

All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Statoil og all gass omsettes av Statoil (gjennom avsetningsinstruks gitt til Statoil) for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over trading desk. Omlag 30 prosent av årlige volumer er kjøpt av de fire største kundene. Bruttoføring fra og med 2016 medfører at kjøp trading varelager ikke nettes mot driftsinntektene. Tallene for 2015 er korrigert tilsvarende for å sammenligne årene.

 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

     

Alle tall i millioner kroner

2016

2015

Produksjonskostnader

   

Lisens

14 060

15 264

Annen infrastruktur

555

1 445

Sum produksjonskostnader

14 616

16 709

     

Transport og prosesseringskostnader

   

Lisens

13 470

13 500

Marked

200

842

Eliminering internt kjøp

-4 715

-4 600

Sum transport og prosesseringskostnader

8 955

9 742

     

Andre driftskostnader

   

Marked

5 866

9 526

Sum andre driftskostnader

5 866

9 526

     

Sum driftskostnader

29 437

35 976

Omregning til kontante størrelser

1 723

-754

Sum kontantprinsippet

31 160

35 222


Marked består hovedsakelig av utgifter til kjøp av gass for videresalg og kjøp til varelager for optimalisering av gassalg. Bruttoføring fra og med 2016 medfører at kjøp trading varelager ikke nettes mot driftsinntektene, men vises brutto som andre driftskostnader under Marked. Tallene for 2015 er korrigert tilsvarende for å sammenligne årene.

 

Note 6 - Varelager

 
     

Alle tall i millioner kroner

2016

2015

Petroleumsprodukter

1 072

2 370

Reservedeler

1 665

1 916

Sum varelager

2 737

4 287

 

 

 


Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje da forskjellen mellom produsert og solgt volum inngår i over/ underlift.

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 7 - Renter inkludert i SDØE Bevilgningsregnskap


Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2016 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom føring på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2016 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP)

 

Note 8 - Netto finansposter

     

Alle tall i millioner kroner

2016

2015

Renteinntekter

81

53

Andre finansinntekter

72

42

Valutagevinst , realisert

4 904

6 778

Valutatap, realisert

-4 091

-5 288

Valutatap/gevinst urealisert -1 797 -547
Rentekostnader

-122

-397

Renter på fjerningsforpliktelse

-1 386

-1 632

Netto finansposter

-2 339

-991

 

 

 


Ikke relevant ved kontantprinsippet. Sammenligningstall for 2015 er omarbeidet for å vise urealisert valuta tap/ gevinst separat.

 

Note 9 - Nærstående parter


Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Statoil og 100 prosent i Gassco. Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. Petoro har vesentlige eierandeler i rørledninger og landanlegg som opereres av Gassco.
Statoil er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Statoil beløp seg til 49,3 milliarder kroner (tilsvarende 147 millioner fat o.e.) i 2016 mot 59,4 milliarder kroner (152 millioner fat o.e.) i 2015.
Statoil selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Statoils navn og sammen med Statoils egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2016 solgte staten tørrgass direkte til Statoil som kjøper til en verdi av 369 millioner kroner mot 550 millioner i 2015. Staten har dekket sin relative andel av Statoils kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 12,6 milliarder kroner i 2016 mot 15,1 milliarder i 2015. Mellomværende med Statoil var 5,2 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 4,2 milliarder i 2015.

Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. Investeringen bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Statoil eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.

 

Note 10 - Kundefordringer


Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP etter fradrag for påregnelige tap.