Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Snorre B – Foto: Harald Pettersen, Statoil

Ledelseskommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen 2016 besto porteføljen av 180 utvinningstillatelser, seks flere enn ved inngangen til året. I januar 2017 mottok Petoro andeler i 13 utvinningstillatelser til forvaltning gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2016). 
 

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.  

Styret bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, forpliktelser og resultat per 31. desember 2016.
 

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 23. desember 2016 var SDØEs bevilgning til investeringer3 28,0 milliarder kroner og til driftsresultat4 63,5 milliarder kroner.   Bevilgning til renter av statens kapital5 var 3,9 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Statoil som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom en avsetningsinstruks. 


4Kap/post 2440.30
5Kap/post 5440.24
6Kap/post 5440.80
Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter inkludert finansinntekter på 127,9 milliarder kroner i 2016 mot 158,8 milliarder kroner i 2015 og består hovedsakelig av inntekter fra olje- og gassalg. Inntektene er særlig påvirket av lavere olje- og gasspriser i 2016 samt lavere gassvolum. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer på 27,8 milliarder kroner og driftsutgifter på 32,0 milliarder kroner. Utbetaling av finansutgifter kommer i tillegg. Avskrivninger på felt og anlegg var 23,3 milliarder kroner i 2016 mot 23,7 milliarder kroner i 2015. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutgifter. Utbetalinger i 2015 knyttet til investeringer var 28,9 milliarder kroner og til drift 34,7 milliarder kroner.

Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer blant annet balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  

Årsresultatet i 2016 var 57,4 milliarder kroner, 31,6 milliarder kroner lavere enn i 2015.  Netto kontantstrøm overført til staten var 65,9 milliarder kroner i 2016 sammenlignet med 93,8 milliarder i 2015. Kontantstrømmen og årsresultatet er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 sammenlignet med 2015. Gjennomsnittlig realisert oljepris for året var 361 kroner per fat mot 420 kroner per fat i 2015. Gjennomsnittsprisen for gass var 1,62 kroner per Sm3 i 2016 mot 2,14 kroner per Sm3 i 2015. Total produksjon var 1,040 millioner fat oljeekvivalenter (o.e) per dag som var tre prosent lavere enn produksjonen året før, primært grunnet lavere gassproduksjon. Den høye gassproduksjonen i 2015 skyldes flytting av gassvolumer fra 2014 til 2015. Regulariteten har vært god også i 2016. 

Totale driftskostnader inkludert letekostnader samt avskrivninger og nedskrivninger var 61,5 milliarder kroner, om lag ni prosent lavere enn fjoråret.  Kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var 14,6 milliarder kroner, som er 13 prosent lavere enn fjoråret. Driftskostnadene ble påvirket av avskrivning- og nedskrivningskostnader i 2016 på noen felt.  Petoro var deltaker i 12 av de 36 letebrønnene som ble ferdigstilt på norsk sokkel i 2016. Det ble gjort totalt fem nye, men små funn. 

Investeringer i 2016 var 28,3 milliarder kroner og var på nivå med 2015. Produksjonsboring utgjør om lag halvparten av investeringene. Letekostnader som ble balanseført i 2016 var i tillegg 1,1 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2016 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 5 968 millioner fat o.e. Dette er 308 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2015. Reduksjonen av reserver i SDØE-porteføljen tilskrives i all hovedsak produksjon og at det ikke har vært noen beslutninger om større utbygginger i løpet av 2016. 

Bokførte eiendeler var 241 milliarder kroner per 31. desember 2016. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer. Eiendelene er nedskrevet med om lag 6 milliarder kroner i 2016, i hovedsak som følge av reduserte prisforventninger og feltspesifikke hendelser. Egenkapitalen var ved årets slutt 153 milliarder kroner. Fremtidige fjerningsforpliktelser er estimert til 67,5 milliarder kroner. 
 

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av andre kvartal 2017. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. 

Styret har engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE- regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  PwC gir en skriftlig uttalelse til styret i Petoro AS av årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet som bygger på revisjonsstandard 800 “Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål”.  PwCs revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
Signaturer2016-nor