Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

SDØE kontantstrømoppstilling

       
Alle tall i millioner kroner Noter

2016

2015

   

 

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

 

 

Innbetalinger fra driften 3, 4

127 828

158 782
Utbetalinger fra driften 5

-33 634

-36 993
Endring arbeidskapital i lisensene   1 807 -802
Endring over/undercall i lisensene   -2 297 1 673
Netto rentebetalinger  

75

-97

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

93 778

122 563

   

 

 

Kontantstrøm investeringsaktiviteter  

 

 

Investeringer 2, 11

-27 815

-28 955
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  

-27 815

-28 955
   

 

 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

 

 

Netto overført til staten  

-65 897

-93 639

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

-65 897

-93 639

   

 

 

Økning beholdning bankkonto DA-selskap  

66

-31