Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

SDØE bevilgningsregnskap i kontantstørrelser

       

 
   
Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 – tall i hele norske kroner
Utgifts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2016

Merutgift (-) og mindreutgift

2440

Utgifter

30

Investeringer

28 000 000 000

27 815 084 217

184 915 783

5440

Utgifter

24.02

Driftsutgifter

31 000 000 000

31 160 202 285

-160 202 285

5440

Utgifter

24.03

Lete- og feltutviklingsutg.

2 500 000 000

2 478 008 890

21 991 110

5440

Utgifter

24.04

Avskrivninger

23 500 000 000

23 276 647 734

223 352 266

5440

Utgifter

24.05

Renter

3 900 000 000

3 805 803 940

94 196 060

Sum utgiftsført

 

 

88 900 000 000

93 935 715 925

-

 
Inntekts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2016

Merinntekt og mindreinntekt (-)

5440

Inntekter

24.01

Driftsinntekter

124 400 000 000

127 908 603 522

3 508 603 522

5440

Utgifter

30

Avskrivninger

23 500 000 000

23 276 647 734

-223 352 266

5440

Utgifter

80

Renter fast kapital

3 900 000 000

3 819 818 714

-80 181 286

5440

Utgifter

85

Renter mellomregnskap

0

-14 014 774

-14 014 774

Sum inntektsført

 

 

151 800 000 000

154 991 055 196

-

5440

 

24

Driftsresultat

63 500 000 000

67 187 940 673

3 687 940 673

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

 

-66 455 308 130

  
Kapitalkontoer

0677.03.04693

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

119 545 783 889

 

0677.03.08710

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

17 506 196 547

 

0677.04.05015

Oppgjørskonto Norges Bank - utbetalinger

-71 154 814 696

 

 

Endring i mellomværende 2016

558 142 390

 

Sum rapportert

0

  
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

 

Konto

2016

2015

Endring

 

Mellomværende med statskassen

-3 227 328 534

-2 669 186 144

558 142 390 

Kommentar endring mellomværende 2015 til 2016: 
Endring skyldes i hovedsak økte forskuddsbetalinger og redusert arbeidskapital i lisensene.

NOTE A Forklaring av samlet tildeling

 

Kapittel og post

Overført fra i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

2440.30

 

28 000 000 000

28 000 000 000

5440.24.02

 

31 000 000 000

31 000 000 000

5440.24.03

 

2 500 000 000

2 500 000 000

5440.24.04

 

23 500 000 000

23 500 000 000

5440.24.05

 

3 900 000 000

3 900 000 000

5440.24.01

 

124 400 000 000

124 400 000 000

5440.30

 

23 500 000 000

23 500 000 000

5440.80

 

3 900 000 000

3 900 000 000

5440.85

 

0

0

5440.24

 

63 500 000 000

63 500 000 000


Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Ikke aktuell for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.