Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

SDØE Balanse per 31. desember

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2016

2015

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

2

72

76
Varige driftsmidler

1, 2, 18,21

220 996

225 516
Finansielle anleggsmidler

2, 11

362

280
Anleggsmidler

 

221 430

225 872
 

 

 

 
Lager

6

2 737

4 287
Kundefordringer

9, 10

16 839

17 870
Bankinnskudd

 

149

84
Omløpsmidler

 

19 726

22 241

 

 

 

 
Sum eiendeler

 

241 156

248 112
  

 

 

 
Egenkapital per 1.1

 

161 524

166 165
Betalt fra/(til) Staten i året

 

-65 897

-93 639
Årets resultat

 

57 426

88 999
Egenkapital

19

153 053

161 524
       
Langsiktige fjerningsforpliktelser

12, 18

67 546

70 129
Annen langsiktig gjeld

13

7 268

7 390
Langsiktig gjeld

 

74 814

77 519
       
Leverandørgjeld

 

2 411

1 967
Annen kortsiktig gjeld

9, 14, 15

10 878

7 101
Kortsiktig gjeld

 

13 289

9 069
 

 

 

 
Sum egenkapital og gjeld

 

241 156

248 112
 

 

 

 
Signaturer2016-nor