Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016

SDØE artskontorapportering i kontantstørrelser

     

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2016

   
 

2016

2015

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Salgs- og leieinntekter

116 916 966 237,23  

148 801 222 540,28 

  Andre innbetalinger

11 518 725 781,11 

9 013 754 670,74 

Sum innbetalinger fra drift

128 435 692 018,34 

157 814 977 211,02 

     

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Avskrivninger

23 276 647 734,23

23 726 240 273,99 

  Andre utbetalinger til drift

31 997 464 222,10

34 664 327 354,79 

Sum utbetalinger til drift

55 274 111 956,33

58 390 567 628,78 

Netto rapporterte driftsutgifter

-73 161 580 062,01

-99 424 409 582,24 

     

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

  Innbetaling av finansinntekter

-527 088 496,64 

1 019 959 029,06 

Sum investerings- og finansinntekter

-527 088 496,64 

1 019 959 029,06 

     

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

   Utbetalt til investeringer

27 725 735 797,99

28 384 404 067,08 

   Utbetaling til kjøp av aksjer

 90 825 759,65 

540 889 236,56

   Utbetalinger av finansutgifter

5 445 073 552,52

6 619 854 992,14

Sum investerings- og finansutgifter

33 261 635 110,16

35 545 148 295,78

     

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

33 788 723 606,80

34 525 189 266,72

     

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

 

 

  Avskrivninger (ref.kap. 5440 inntekt)

-23 276 647 734,23

-23 726 240 273,99 

  Renter av statens kapital og mellomværende med statskassen
  (ref.kap. 5440 inntekt)

-3 805 803 940,13

-4 091 743 742,47

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

-27 082 451 674,36

-27 817 984 016,46 

     

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

-66 455 308 129,57

-92 717 204 331,98 

     
 
 
Oversikt over mellomværende med statskassen

 

 

Eiendeler og gjeld*

2016

2015

O/U call

2 296 729 921,06 

-1 673 092 256,27

AP Nonop

-331 626 638,02 

911 833 471,31

AR Nonop

-417 271 621,26 

-157 892 878,88

Inventory Nonop

-250 731 281,73 

-573 579 172,77

Prep Exp Nonop

17 232 617,98 

-79 431 088,36

Working cap - Nonop

-758 899 585,52 

669 681 601,04

Merverdiavgift

2 708 977,61 

-19 444 510,80

Agio

-0,07

-0,03

Sum mellomværende med statskassen

558 142 390,05 

-921 924 834,76


*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prer Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2015 til 2016:                
Endring skyldes i hovedsak endringer i avsetninger i lisensene, samt endringer forskuddsbetaling i lisensene.