Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Dvalin – Illustrasjon: DEA

Nøkkeltall 2016

Årsresultatet i 2016 var 57 milliarder kroner sammenlignet med 89 milliarder kroner i 2015. Totale driftsinntekter i 2016 var 121 milliarder kroner mot 158 milliarder kroner året før. Kontantstrømmen til staten ble 66 milliarder kroner i 2016 mot 94 milliarder kroner i 2015. Total produksjon var 1,040 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var litt lavere enn produksjonen for 2015 på 1,068 millioner fat o.e. Investeringene var som i 2015 på omtrent 28 milliarder.

NGAAP

 

2016

2015

2014

Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP) 121 224 157 753 179 797
Feltkostnader produserende felt (millioner kroner) (NGAAP) 7 057 8 021 9 094
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP) 57 426 88 999 119 671
Investeringer (i millioner kroner) i kapitalregnskapet 27 815 28 955 35 742
Netto kontantstrøm (i millioner kroner) 65 897 93 639 111 068

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

409

411

407

Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)

100

105

94

Olje-, NGL og tørrgassproduksjon (tusen fat o.e/dag)

1 040

1 068

1 000

Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)

5 968

6 276

6 145

Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)

22

133

24

Reservetilgang (millioner fat o.e.)

82

520

88

Oljepris (USD/fat)

43

53

99

Oljepris (NOK/fat)

361

420

617

Gasspris (NOK/Sm3)

1,62

2,14

2,23

PRODUKSJON

Produksjon
Total produksjon var 1 040 tusen fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag tre prosent lavere enn i 2015, hovedsakelig som følge av lavere gassproduksjon. Gassproduksjonen i 2015 var høy som følge av flytting av gassvolumer fra 2014 til 2015. Økt boretakt og forbedret regularitet har motvirket naturlig produksjonsnedgang slik at væske-produksjonen var på nivå med 2015. 

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Resultat / kontantstrøm
Årsresultatet i 20161  var 57 milliarder kroner sammenlignet med 89 milliarder i 2015, om lag 35 prosent lavere. Resultatet er påvirket av utviklingen i olje- og gasspriser og ga en kontantstrøm til staten på 66 milliarder kroner i 2016 mot 94 milliarder i 2015.

OLJE- OG GASSPRIS

Olje- og gasspris
Gjennomsnittlig oljepris for året var 43 USD per fat mot 53 USD per fat i 2015. Gjennomsnittlig oljepris i 2016 omregnet til norske kroner var 361 kroner per fat mot 420 kroner per fat i 2015. Gjennomsnittsprisen for gass var 1,62 kroner per Sm3 i 2016 mot 2,14 kroner per Sm3 i 2015.

INVESTERINGER

Kostnader
Investeringer i 2016 var 28 milliarder kroner, som var omtrent på nivå med 2015. Produksjonsboring utgjør om lag halvparten av investeringene.

FELTKOSTNADER

Feltkostnader
Det har vært en betydelig reduksjon i kostnadene for å drive feltene. I figuren illustreres utviklingen i feltkostnader for produserende felt og viser at kostnadene for å drive de samme feltene er redusert med 24% siden 2013. 

HMS

Sikkerhet
2016 var preget av den tragiske helikopterulykken ved Turøy 29.april hvor 13 personer mistet livet. I tillegg har det vært en økning i antall tilløp til alvorlige hendelser gjennom året. Denne svært negative utviklingen reflekteres i Petoros HMS-resultater hvor alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer) økte fra 0,5 for 2015 til 1,0 i 2016. Også person-skadefrekvensen (antall personskader per million arbeidstimer) har hatt en negativ utvikling, og resultatet ble 4,1 i 2016 mot 3,3 året før. 

GJENVÆRENDE RESERVER

Ved utgangen av 2016 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 5968 millioner fat o.e. Dette er 308 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2015. Det ble produsert 381 millioner fat o.e. i 2016.
1 I henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk