Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Dvalin – Illustrasjon: DEA

Årsberetning 2016

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. 
Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. 

SDØE-ordningen ble opprettet i 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at staten får inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. Petoro bidro som forvalter av SDØE med en kontantstrøm på nærmere 66 milliarder kroner i 2016, en betydelig del av statens totale inntekter fra petroleumsvirksomheten. Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg, og skal ivareta porteføljen på et forretningsmessig grunnlag.


Utviklingstrekk i omgivelsene 

Global økonomisk vekst var i 2016 på rundt 3 prosent og var i tråd med forventningene. Kombinert med svake oljepriser bidro dette til fortsatt vekst i global oljeetterspørsel på rundt 1,4 millioner fat per dag i 2016. Oljeprisen var under 30 dollar per fat i januar 2016, men økte markant frem mot sommeren på bakgrunn av en forventning om rebalansering av markedet. Rebalansering har imidlertid tatt lengre tid enn først antatt. På tross av jevnlige utspill fra OPEC-land om nødvendigheten av produksjonskutt, økte produksjonen fra både OPEC og Russland, mens fallet i amerikansk skiferoljeproduksjon flatet ut. OPEC vedtok i november en avtale om produksjonskutt på 1,2 millioner fat per dag, støttet av enkelte land utenfor OPEC som Russland. Dette bidro til at oljeprisen mot årets slutt stabiliserte seg på rundt 55 dollar per fat, nær en dobling fra årets begynnelse. Gjennomsnittsprisen for året i norske kroner ble 361 kroner per fat, 59 kroner lavere enn i 2015.

Europeisk gassetterspørsel var i 2016 noe høyere enn året før. Økningen skyldtes til dels lavere temperaturer, men også høyere etterspørsel i kraftsektoren i flere europeiske land. Høsten 2016 økte kraftprisene som følge av flere nedstengte kjernekraftverk, noe som bidro til bedret lønnsomhet for gasskraftverk. En betydelig stigning i kullprisene styrket også gassens konkurranseposisjon i kraftsektoren. Russisk gasseksport til Europa var rekordhøy i 2016, mens LNG-import var lavere enn forventet. Norsk gasseksport var på omtrent samme nivå som fjoråret. Rikelig gassforsyning førte til at prisene var under betydelig press i Europa gjennom året. I august ble det notert priser under 1 kroner per Sm³. Mot vinteren styrket prisene seg som følge av blant annet lave temperaturer og den økte etterspørselen i kraftsektoren. Gjennomsnittlig oppnådd gasspris for porteføljen ble 1,62 kroner per Sm³ i 2016 mot 2,14 kroner per Sm³ i 2015.

Gjennom 2016 har det avtegnet seg et mer negativt bilde for langsiktig etterspørsel av både olje og gass. Paris-avtalen ble endelig ratifisert i november og legger opp til en utflating og etterhvert fallende etterspørsel etter fossile brensler. EU har bekreftet ambisjonene om en omfattende avkarbonisering på lengre sikt hvor spesielt energieffektivisering - i tillegg til fornybar energi – i større grad løftes frem som et viktig satsningsområde for å redusere forbruket av spesielt gass.

Som en respons på Norges klimaforpliktelser har næringen i 2016 gjennom Norsk olje og gass etablert et veikart fram mot 2030 og 2050. Veikartet inneholder konkrete og ambisiøse reduksjonsmål for utslipp fra produksjon og maritim virksomhet på norsk sokkel. Næringen vil jobbe systematisk for å utvikle og implementere en driftsfilosofi samt teknologi som reduserer utslipp, og eksempler på foreslåtte tiltak er lavutslippsløsninger i nye prosjekter og energieffektivisering i eksisterende anlegg. 

Den betydelige omstillingen som olje- og gassindustrien har vært gjennom de siste årene viser resultater. Det er oppnådd store kostnadsreduksjoner innenfor både drift av anlegg og i nye prosjekter. I tillegg er det gjort store forbedringer av effektiviteten, for eksempel innen borefremdrift og regularitet. Denne utviklingen legger til rette for nye lønnsomme prosjekter på norsk sokkel. Situasjonen er imidlertid fremdeles preget av stor usikkerhet om fremtidig prisutvikling for olje og gass, lønnsomhet og konkurransedyktighet. Både internasjonalt og i Norge har bransjen redusert sine investeringsplaner, som resulterer i at videre aktivitet knyttet til utbygging av ny produksjonskapasitet på norsk sokkel forventes å stabilisere seg på et lavere nivå enn tidligere. 

En sterk driver i omstillingen har vært behovet for rask bedring av kontantstrømmen. Forbedringsinnsatsen har vært rettet mot redusert aktivitet, kost/nyttevurdering av tiltak, forenkling og standardisering av løsninger og arbeidsprosesser, bedre planlegging og reforhandling av rater i kontraktene. Det er behov for ytterligere effektivisering og initiativer for å redusere kostnadsnivået og øke lønnsomheten i bransjen både på kort og lang sikt. Potensialet er stort gjennom anvendelse av ny teknologi, forbedret samarbeid mellom aktørene i forsyningskjedene og nye driftsmodeller. Slike tiltak vil medføre betydelig endring i måten industrien arbeider på og vil derfor kreve lang tid å gjennomføre. 

Resultatsammendrag SDØE 

Årsresultatet i 2016 var 57 milliarder kroner, 32 milliarder kroner lavere enn i 2015. Kontantstrøm til staten var 66 milliarder kroner i 2016, 30 prosent lavere enn i 2015. 

Kontantstrømmen og årsresultatet er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 sammenlignet med 2015. Total produksjon var 1,040 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag. Produksjonen var tre prosent lavere enn i 2015, primært grunnet lavere gassproduksjon. Den høye gassproduksjonen i 2015 skyldes flytting av gassvolumer fra 2014 til 2015. Regulariteten har vært god også i 2016. 

Investeringene i 2016 var 28 milliarder kroner, som er på samme nivå som året før. Produksjonsboring utgjør om lag halvparten av investeringene.

Bokførte eiendeler var 241 milliarder kroner per 31. desember 2016. Eiendelene består av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 153 milliarder kroner. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

2016 var preget av den tragiske helikopterulykken ved Turøy 29. april hvor 13 personer mistet livet.  I tillegg har det vært en økning i antall tilløp til alvorlige hendelser gjennom året, noe som har resultert i økt oppmerksomhet fra både rettighetshaverne og Petroleumstilsynet. Denne svært negative utviklingen reflekteres i Petoros HMS-resultater hvor alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer) økte fra 0,5 for 2015 til 1,0 i 2016. Også personskadefrekvensen (antall personskader per million arbeidstimer) har hatt en negativ utvikling, og resultatet ble 4,1 i 2016 mot 3,3 året før. Det har ikke blitt registrert alvorlige utslipp til sjø i 2016.

De store omstillings- og endringsprosessene i industrien påvirker risikobildet, og Petoro har i 2016 adressert dette som tema i arbeidet med oppfølging av storulykkerisiko i lisensene. Det har også i 2016 blitt gjennomført flere ledelsesbesøk med fokus på helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner. 

Virksomhetens hovedaktiviteter i 2016 

Ved utgangen av 2016 besto porteføljen av 180 utvinningstillatelser, 6 flere enn ved inngangen til året. I januar 2016 mottok Petoro andeler i 13 utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO 2015).  I 23. runde i mai 2016 mottok Petoro andeler i 5 utvinningstillatelser, alle i Barentshavet, hvor det forventes to letebrønner allerede i 2017.  I tillegg mottok Petoro andeler i 13 utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO 2016) i januar 2017.  

Selskapets strategi ble oppdatert i første halvår 2016. Gjennom en fokusert oppfølging understøttet av faglig dybdeinnsats vil Petoro forsterke mulighetene for verdiskaping med vekt på langsiktig forretningsutvikling. Strategien er todelt: Øke konkurransekraften til porteføljen og realisere verdiene i modne felt. 

Som ledd i å realisere strategien behandlet styret i 2016 selskapets klimapolicy. Policyen vektlegger Petoros bidrag til at olje- og gassindustrien på norsk sokkel er ledende i å møte klimautfordringene.

Selskapets hovedinnsats går mot å påvirke beslutningsprosessene i lisensene. I tillegg er Petoro en aktiv pådriver for forbedring og videreutvikling av aktiviteten på norsk sokkel gjennom aktiv dialog med industrien basert på egne analyser.

Produksjon fra de modne oljefeltene dominerer fortsatt oljeproduksjonen i SDØE-porteføljen. Feltene Troll, Åsgard, Oseberg, Heidrun, Snorre og Gullfaks sto for 60 prosent av den totale væskeproduksjonen. Om lag 70 prosent av gassproduksjonen kom fra feltene Troll, Ormen Lange og Åsgard. Gassens andel av produksjonen utgjorde i 2016 61 prosent. 

I tråd med strategien om å realisere verdiene i modne felt, har det i 2016 vært rettet spesiell innsats mot feltene Snorre, Heidrun og Oseberg. 

Petoro har vært en aktiv pådriver gjennom flere år for å realisere lønnsomme reserver på Snorre. Innsatsen har hovedsakelig vært rettet mot å styrke reservepotensialet, som har bidratt til at lisensen i desember 2016 besluttet videreføring av et videreutviklingsprosjekt basert på en havbunnsløsning som legger til rette for 24 nye brønner. Det planlegges for en investeringsbeslutning i lisensen i 2017 og produksjonsoppstart i 2021. Videreutviklingsprosjektet legger til rette for realisering av betydelige gjenværende verdier i Snorre-feltet.

På Heidrun-feltet har Petoro gjennom egne simuleringsstudier økt reservoarforståelsen og bidratt til økte basisreserver på feltet. I løpet av 2016 ble det foretatt konseptvalg for levetidsforlengelse for Heidrun som legger til rette for langsiktig reservemodning. Innsatsen har vært rettet mot å etablere et robust ressursgrunnlag for videreutvikling av feltet, med vekt på de nordlige delene.  

Petoros innsats i 2016 på Oseberg-feltet har vært rettet mot å øke ressursgrunnlaget for å legge til rette for nye investeringer i prosjektet “Oseberg videreutvikling”. 

I Troll-lisensen ble det i 2016 startet arbeid for å vurdere muligheter for produksjon av gasskappen i Troll Vest (Troll fase 3), hvor Petoro har bidratt til at arbeidets omfang og tidsplan sikrer en helhetlig tilnærming til videreutvikling av Troll-feltet.

Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg er to store prosjekter i planleggingsfase, hvor Petoro i 2016 har hatt fokus på å bidra til forbedret lønnsomheten og fremtidsrettede løsningsvalg som gir muligheter for god videreutvikling i driftsfasen. For Johan Castberg ble beslutning om videreføring tatt i desember 2016 med produksjonsskip som utbyggingskonsept. Det planlegges for en investeringsbeslutning i lisensen i 2017 og produksjonsoppstart i 2022.

Det ble godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) med SDØE-deltakelse i 2016: Oseberg Vestflanken 2. I tillegg ble det levert PUD til myndighetene for Dvalin (PL 435) i oktober 2016. Petoro ble rettighetshaver i desember etter overtagelse av en 35 prosentandel i lisensen. Feltet planlegges utbygd med tilknytning til Heidrun og gasstransport via Polarled og Nyhamna, og PUD ble godkjent av myndighetene i januar 2017. 

Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Som ledd i dette har Petoro fulgt utviklingen i boretakt på ti faste installasjoner på fem utvalgte felt i porteføljen. For dette utvalget er det oppnådd en dobling av antall brønner og halvering av borekostnadene per brønn over de siste tre årene. Dette resultatet kan hovedsakelig tilskrives økt boreeffektivitet, forenkling av brønndesign og økt tilgjengelighet av boreanlegget. 

Som del av strategien har Petoro fokusert på å øke konkurransekraften i porteføljen. Det er oppnådd gjennomgående forbedringer innenfor alle områdene i verdikjeden, illustrert ved reduserte investeringsestimater på totalt 15 milliarder kroner (SDØE-andel) for de 3 store nye prosjektene: Johan Sverdrup, Johan Castberg og Snorre videreutvikling. Utvinnbare ressurser for de store nye prosjektene er tilnærmet uforandret, noe som betyr at konkurransekraften er økt og gir et forbedret grunnlag for modning av nye lønnsomme prosjekt i porteføljen. Et annet eksempel på resultater fra forbedring er at det har vært 24 prosent reduksjon i feltkostnadene for produserende felt siden 2013.

Petoro arbeider kontinuerlig for at tiltak som iverksettes for å redusere kostnader er bærekraftige både på kort og lang sikt og innebærer en reell effektivisering og ikke bare aktivitetsreduksjon.  

Petoro har vært opptatt av å sikre at den betydelige riggkapasiteten som er forpliktet i SDØE-porteføljen blir utnyttet til verdiskapende aktivitet i lisensene og ikke blir liggende uvirksom.  På de modne feltene er det fortsatt et betydelig behov for boring av nye brønner for å realisere verdipotensialet, og i langtidsprognosene utgjør boring en vesentlig andel av investeringene.

Etter flere år med høy leteaktivitet, ble det i fjor boret 36 letebrønner på norsk sokkel, 20 færre enn året før. Petoro var deltaker i 12 av letebrønnene som ble ferdigstilt i løpet av året. Det ble gjort totalt 5 nye, i hovedsak små, funn i SDØE-porteføljen. 4 av disse antas å være kommersielle. Det største av funnene er gass/kondensat-funnet Herja, nordøst for Martin Linge, med et foreløpig ressursestimat mellom 2 og 11 millioner Sm3 utvinnbare o.e., og planen er å produsere disse volumene fra Martin Linge.

Ved utgangen av 2016 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 5968 millioner fat o.e. Dette er 308 millioner fat o.e. lavere enn ved utgangen av 2015. Reduksjonen av reserver i SDØE-porteføljen tilskrives i all hovedsak produksjon og at det ikke har vært noen beslutninger om større utbygginger i løpet av 2016.

OLJEPRODUKSJON/-PRIS

Oljeproduksjon og -pris

GASSALG/-PRIS

Gassalg og -pris

FELTKOSTNADER

Feltkostnader

Forskning og utvikling 

Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av kostnadene i utvinningstillatelsene. Midlene disponeres av de respektive operatørene. Dette utgjorde totalt 546 millioner kroner i 2016. I tillegg kommer prosjekter rettet mot feltspesifikk kvalifisering av nye løsninger eller førstegangs anvendelse av teknologi i lisenser der kostnadene belastes interessentskapene. Petoro initierer ikke egne teknologiutviklings- og forskningsprosjekter.

Avsetning av produktene 

All olje og NGL fra porteføljen selges til Statoil. SDØE sin naturgass avsettes av Statoil sammen med Statoils egen naturgass som en samlet portefølje, men for statens regning og risiko. Petoro har ansvar for å overvåke at Statoils avsetning av SDØEs olje og gass oppnår en høyest mulig verdi, samt å sikre en rettmessig fordeling av verdiskapingen. I dette arbeidet konsentrerer Petoro innsatsen om Statoils avsetningsstrategi, saker med stor verdi, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.

Petoro har i 2016 prioritert å følge opp implementeringen av et nytt oppfølgingssystem for avsetningen. Videre har Petoro bidratt til at et revidert formelverk for LPG blir innført fra 2017. 

Fortsatt krevende markeder for olje og gass gjør at selskapet er opptatt av at produktene blir avsatt i de markeder hvor høyest pris kan oppnås. I denne sammenheng er optimal utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet i produksjonsanlegg og infrastruktur av stor betydning og har vært viktig å følge opp. 

Gassens rolle i Europas fremtidige energimiks utfordres i økende grad av EUs energi- og klimapolitikk, en utvikling Petoro følger nøye.

Det har blitt gjennomført kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen.

Arbeidsmiljø og kompetanse 

Selskapets personalpolitikk skal sørge for mangfold og likestilling, kompetanseutvikling og tilrettelegging for godt arbeidsmiljø som hindrer diskriminering på grunn av alder, kjønn, kulturell og geografisk bakgrunn. 

Petoros ansatte har lang erfaring fra petroleumsvirksomheten og høy faglig kompetanse. Den enkelte ansatte i Petoro er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og styret legger vekt på at selskapet tilbyr konkurransedyktige betingelser og et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse og gode holdninger. Muligheter for faglig og personlig utvikling bidrar til å beholde, utvikle og tiltrekke dyktige medarbeidere. 

Antall ansatte i Petoro ved utgangen av 2016 var 64, det samme som ved utgangen av 2015. Petoro mottok tre oppsigelser, et engasjement av en midlertidig ansatt utløp og det var fire nyansettelser i 2016. Det var ingen arbeidsulykker blant Petoros ansatte. 

Det var 38 prosent kvinner i selskapet i 2016. Andel kvinner i både selskapets styre og ledelse er 43 prosent. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder mulighetene for faglig og personlig utvikling, samt lønnsutvikling. Selskapet legger arbeidsforholdene til rette slik at også ansatte med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i Petoro. Sykefraværet var 1,7 prosent i 2016, mot 1,8 prosent i 2015. Petoro har avtale om inkluderende arbeidsliv og legger vekt på tett oppfølging og dialog for å fremme helse og forebygge frafall fra arbeid.

Samarbeidet med selskapets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og samarbeidsutvalg (SAMU) danner et viktig fundament for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Arbeidet i disse utvalgene fungerte godt også i 2016.

I lys av pensjonsreformen har Petoro endret selskapets pensjonsordning gjeldende fra 1.1.2016. 

Eierstyring og selskapsledelse 

Styret legger vekt på god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at statens portefølje forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen i et langsiktig perspektiv. Kravene til virksomhetsstyring er fastsatt i “Reglement for økonomistyring i staten” og standarder for god eierstyring og selskapsledelse. Styret følger statens prinsipper for god eierstyring som gjengitt i Meld. St. 27, 2013-2014 “Et mangfoldig og verdiskapende eierskap” og de deler av “Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” som anses relevant for selskapets virksomhet og rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter.

Styringssystemet er tilpasset Petoros egenart og virksomhetsstyringen bygger på balansert målstyring hvor det etableres mål som understøtter bedriftenes strategi. Det vises for øvrig til eget kapittel i årsrapporten.

Verdigrunnlag og etikk er forankret gjennom selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer. 
 

Samfunnsansvar 

Petoro ivaretar sitt samfunnsansvar i tråd med selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar som er tilpasset selskapets rolle. Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål. 

Tiltak som sikrer utøvelse av samfunnsansvar i Petoro inkluderer etiske retningslinjer, åpenhet om pengestrømmer, HMS-erklæring, klimapolicy og en personalpolitikk som ivaretar mangfold og likestilling. Petoro rapporterer årlige pengestrømmer knyttet til statens portefølje til “Extractive Industries Transparency Initiative”. Virksomheten utenfor Norge er svært begrenset. Styret redegjør nærmere for utøvelse av samfunnsansvaret i eget kapittel i årsrapporten.

 

Risikostyring og internkontroll 

Styret har i 2016 vurdert risikobildet med utgangspunkt i vedtatt strategi og fastsatte mål for kommende år. Det er identifisert risikoreduserende tiltak for de vesentligste risikoene som Petoro har mulighet for å påvirke innenfor de rammene selskapet har. 

I 2016 ble det gjennomført tre internrevisjonsprosjekter som evaluerte henholdsvis virksomhetsstyring og internkontroll, valutaprognoser til Norges Bank og behandling av konfidensiell informasjon. Styret har mottatt en rapport som oppsummerer og beskriver foretatte kontrollhandlinger, funn, samt foreslåtte og gjennomførte tiltak. 

Internrevisjonsprosjektene i 2016 ble gjennomført av PwC som også har forestått den interne finansielle revisjonen av SDØE for regnskapsåret 2016.

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 11 møter i 2016. Styret har utarbeidet en møte- og arbeidsplan med vekt på behandling av strategiske saker, mål, budsjetter og kvartalsresultater. Styret er opptatt av verdiskaping for den samlede porteføljen og at staten får sin rettmessige andel og ikke belastes større del av kostnadene enn det som er berettiget. Som et sentralt virkemiddel i oppfølgingen av selskapets resultater, benytter styret balansert målstyring og måler oppnådde resultater mot etablerte forretningsmessige og organisatoriske mål.

Styret behandler store investeringsbeslutninger innenfor porteføljen og følger opp og behandler den forretningsmessige virksomheten, inkludert overvåking av Statoils oppgaver under avsetningsinstruksen. I tillegg følger styret opp selskapets totale risikobilde. Styret sikrer at det er etablert kontrollsystemer, og at virksomheten drives i samsvar med selskapets verdier og forretningsetiske retningslinjer. Styret har utarbeidet erklæring for godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte. Styret har organisert sitt forberedende arbeid knyttet til godtgjørelsesordninger i et underutvalg. 

Habilitet er et fast punkt på dagsorden i styremøtene, og eventuell inhabilitet medfører styremedlems fratreden i den aktuelle sak. Styret foretar en årlig vurdering av eget arbeid. Styret gjennomgår også selskapets forretningsetiske retningslinjer, retningslinjer for samfunnsansvar og styreinstruks. Styremedlemmer skal rutinemessig opplyse om eie av aksjer eller lignende i andre selskaper som kan medføre, eller som kan oppfattes å kunne være i interessekonflikt med vervet. Videre skal det opplyses om andre relasjoner til rettighetshavere i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, eller til selskaper som er leverandør til rettighetshavere. 

Det enkelte styremedlem og styret som kollegium søker på ulike vis å styrke sin kompetanse. Dette skjer ved deltakelse på kurs og konferanser og ved generelt å følge med i hva som skjer innenfor virksomheten. 

Styret i Petoro AS består av Gunn Wærsted som styreleder, nestleder Brian Bjordal, Per Arvid Schøyen, Trude J. H. Fjeldstad og Per-Olaf Hustad som aksjonærvalgte styremedlemmer, samt styremedlemmer valgt av de ansatte, Ove Skretting og Heidi I. Nes. 

RESULTAT

Resultat

INVESTERINGER

Investeringer

ALVORLIG HENDELSESFREKVENS

Alvorlig hendelsesfrekvens

Petoro AS og konsern

Aksjekapital og aksjonærforhold 

Petoro AS ble etablert som en del av restruktureringen av statens olje- og gassvirksomhet i 2001, da Statoil ble delprivatisert og forvaltningen av SDØE ble lagt til Petoro AS. Selskapets virksomhet er regulert i petroleumslovens kapittel 11. Selskapets generalforsamling er Olje- og energidepartementet. 

Selskapets aksjekapital var 10 millioner kroner per 31. desember 2016, fordelt på 10 000 aksjer som eies av den norske stat, ved Olje- og energidepartementet. Petoro har forretningskontor i Stavanger. 
 

Petoro Iceland AS 

Petoro Iceland AS ble etablert i desember 2012 som et heleid datterselskap av Petoro AS. Selskapet er gjennom filial registrert på Island som rettighetshaver og deltaker i utvinningstillatelser der den norske stat velger å delta. Selskapets aksjekapital var 2 millioner kroner per 31. desember 2016, fordelt på 2 000 aksjer. Selskapet har ingen ansatte og har inngått en forvalteravtale med Petoro AS. 

 

Årsresultat og disponeringer 

Petoro AS fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene i interessentskapene. Inntekter og kostnader fra SDØE-porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro AS. Kontantstrømmen fra porteføljen overføres til statens egne konti i Norges Bank. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

Midler til driften av Petoro AS og Petoro Iceland AS bevilges av staten, som er direkte ansvarlig for de forpliktelser selskapene pådrar seg. Konsernregnskapet omfatter morselskapet og Petoro Iceland AS.  Beløp knyttet til interne transaksjoner er eliminert i konsernregnskapet. 

Bevilgning til ordinær drift for Petoro AS var 338,4 millioner kroner for 2016. I tillegg fikk Petoro AS en tilleggsbevilgning på 5,3 millioner kroner til å dekke ekstern juridisk bistand og annen teknisk bistand i pågående rettstvister. Bevilgning til Petoro Iceland AS var 11,1 millioner kroner.

Totale kostnader for året var i henhold til styregodkjent budsjett, selskapets bevilgning og oppdragsbrev. Årsresultatet for Petoro AS på minus 4,5 millioner kroner skyldes planlagt høy aktivitet for å realisere selskapets mål og strategi. For konsernet var resultatet et underskudd på 4,1 millioner kroner. Styret foreslår at underskuddet i Petoro AS dekkes gjennom overføring fra annen egenkapital og dermed blir annen egenkapital redusert til 7,3 millioner kroner per 31. desember 2016. Konsernets fond var 9,3 millioner kroner og består av annen egenkapital i morselskapet, tilskudd fra den norske stat på to millioner kroner i forbindelse med etablering av Petoro Iceland AS og akkumulerte resultater i datterselskapet.  
 
I henhold til regnskapslovens §§ 3-3 og 3-2a bekrefter styret at porteføljens og aksjeselskapets årsregnskap gir et riktig bilde av virksomhetenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, samt at årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har en tilfredsstillende egenkapital og lav finansiell risiko.

Fremtidsutsikter 

Det antas at oljemarkedet vil være i rimelig balanse mot utgangen av 2017, forutsatt at OPEC og andre land gjennomfører annonserte produksjonskutt. Økte oljepriser mot slutten av 2016 bidro til at boreaktiviteten i amerikansk skiferolje økte betydelig. Det forventes en moderat økning i produksjonen av skiferolje i 2017. Fortsatt vekst i global oljeetterspørsel vil understøtte rebalansering av markedet.

Etterspørselen i det europeiske gassmarkedet i 2017 forventes i store trekk å være på nivå med året før. Det antas også en stabil og høy forsyning av russisk gass. Den globale LNG-kapasiteten vil øke ytterligere i 2017. Avhengig av utviklingen i det globale gassmarkedet vil LNG-volum i økende grad kunne ha Europa som foretrukket marked, noe som vil bidra til en ytterligere økning i forsyningen. Kombinasjonen av rikelig gasstilførsel og relativt flat gassetterspørsel tilsier fortsatt press på gassprisene også i 2017. 

De siste to årene har medført en betydelig innsats på tiltak med mål om å forbedre kontantstrømmen på kort sikt i feltene og forbedre lønnsomheten i nye prosjekter. Det er oppnådd gode resultater som har hatt stor forretningsmessig betydning. Styret ønsker å gi uttrykk for anerkjennelse for den innsats som er gjort i næringen som helhet og som har bidratt til at norsk sokkel fremstår som mer konkurransedyktig.  Styret konkluderer imidlertid med at det er behov for ytterligere forbedring av lønnsomheten for å styrke konkurransekraften til fremtidige prosjekter i SDØE-porteføljen.

Det er i 2017 planlagt flere letebrønner i lisenser tildelt i 23. konsesjonsrunde i Barentshavet.   Resultatene fra disse blir avgjørende for videre utvikling av nordområdene og sannsynligvis også for tilførsel av nye store prosjekter, og ny produksjon på lang sikt.
Signaturer2016-nor