Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Heidrun – Photo: Øyvind Hagen, Statoil ASA

Måloppnåelse og resultat

Det viser til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2016”, samt plan for virksomheten
til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene fra oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse
av disse. 

Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med basis i porteføljen, og i samspill med øvrige aktører på norsk kontinentalsokkel, i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. Petoro skal sikre effektiv og lønnsom utbygging og drift samt sikkerhet for mennesker og miljø.

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å oppnå væskeproduksjon ihht budsjett 2016.” 
Styringsparametre: Væskeproduksjon, tusen fat per dag. Forklaring og utvikling over tid.

Total væskeproduksjon i 2016 ble 409 tusen fat per dag.  Produksjonen i 2016 var på nivå med 2015 som følge av at naturlig produksjonsnedgang har blitt motvirket av økt boretakt og forbedret regularitet.

Total produksjon var 1,040 million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag tre prosent lavere enn i 2015, hovedsakelig som følge av lavere gassproduksjon. Gassproduksjonen i 2015 var spesielt høy da det ble flyttet gassvolumer fra 2014 til 2015. Regulariteten har vært god gjennom året. 

Utover ordinær lisensoppfølging der operatør og partnere fastlegger produksjonsmål og operatør utfordres på avvikshåndtering og kompenserende tiltak, har Petoros innsats vært spesielt rettet mot tiltak for økt boreeffektivitet. Dette er et viktig virkemiddel for å få gjennomført det planlagte brønnprogrammet og for å opprettholde høy produksjon.
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å oppnå: Redusere kostnadene for å sikre lønnsom utvikling og at varige reduksjoner oppnås.”
Styringsparametre: Feltkostnader (prosent reduksjon fra året før) Investeringskostnader i milliarder NOK. Forklaring og utvikling over tid.

Kostnadseffektivisering i lisensene har vært en viktig del av Petoros arbeid i 2016, og har vært spesielt rettet mot boring, samt drift og vedlikehold.

Petoro har i 2016 vært en pådriver for å sikre at det settes ambisiøse mål for kostnadsforbedringer i lisensene, blant annet gjennom å få reflektert både oppnådde og forventede fremtidige forbedringer forventningsrett i budsjettene. Videre har Petoro hatt som fokus i oppfølgingen at kostnadsreduksjoner er bærekraftige på lang sikt slik at tiltakene innebærer en reell effektivisering og ikke bare aktivitetsreduksjon. 

Feltkost for alle produserende felt i porteføljen ble redusert med 12 prosent fra 2015, som betyr at forbedringstakten fra 2015 ble videreført i 2016. Siden 2013 har feltkostnadene blitt redusert med 24 prosent. Forbedringen er oppnådd uten negative utslag i regularitet eller underliggende KPI’er for vedlikehold.

Boreeffektiviteten i forhold til 2015 har flatet ut - gjennomsnittlig kostnad og tid pr. brønn holder seg på 2015 nivå. Boretakten i 2016 var imidlertid den høyeste på 10 år på de faste installasjonene i porteføljen. Forbedringen i 2016 skyldes i hovedsak økt tilgjengelighet av boreanlegget til å bore flere brønner per år.
 
Investeringer i 2016 var 28 milliarder kroner, som er på nivå med 2015. Produksjonsboring utgjør om lag halvparten av investeringene. 

 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å oppnå: Ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn.” 
Styringsparametre: Alvorlige hendelser (frekvens) og CO2-utslipp (tonn). Forklaring og utvikling over tid.

2016 var preget av den tragiske helikopterulykken ved Turøy 29. april hvor 13 personer mistet livet. I tillegg har det vært en svært negativ utvikling i Petoros HMS-resultater gjennom året hvor alvorlig hendelsesfrekvens økte fra 0,5 for 2015 til 1,0 i 2016. Personskadefrekvensen økte fra 3,3 for 2015 til 4,1 i 2016. Sist HMS-resultatene var på et slikt nivå var i 2013.

KPI for CO2-utslipp (tonn) ble etablert for læringsformål i 2016 med basis i de åtte største feltvise utslippskildene i porteføljen, som representerer omtrent 70 prosent av totale utslipp. Resultatene viser samme totale nivå, 2,3 millioner tonn, for 2016 som for 2015, men med feltvise variasjoner. Det er registrert reduserte utslipp på flere felt resulterende fra tiltak for energieffektivisering, men dette oppveies i stor grad av økte utslipp fra driftsrelaterte hendelser og oppstart av Åsgard undervannskompresjon. 

Det har ikke blitt registrert alvorlige utslipp til sjø i 2016.

De store omstillings- og endringsprosessene i industrien påvirker risikobildet, og Petoro har i 2016 adressert dette som tema i arbeidet med oppfølging av storulykkerisiko i lisensene. Det har også i 2016 blitt gjennomført flere ledelsesbesøk med fokus på helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner. 

Prioriterte mål og oppgaver for 2016

MODNE FELT
“Petoro skal arbeide for å redusere usikkerheten i reserve- og ressursgrunnlaget, at flere brønner vurderes og besluttes samt at robuste anleggsløsninger blir etablert. Som del av dette skal Petoro arbeide for operasjonelle forbedringer og økt effektivitet, særlig innenfor boring.” 

Styringsparametre: Beskrive hvordan Petoro har bidratt til å redusere usikkerheten i reserve- og ressursgrunnlaget og øke antall brønner. Beskrive hvordan Petoro har videreført arbeidet som pådriver for å redusere kostnadene for å sikre lønnsom utvikling og at varige reduksjoner oppnås. Spesielt omtale av Petoros bidrag til økt boreeffektivitet.

Petoros innsats knyttet til de modne feltene har til hensikt å øke utvinningen fra prioriterte felt gjennom valg av gode løsninger for langsiktig feltutvikling, boring av flere brønner per år og mer effektiv boring.

SDØE-porteføljen domineres av store andeler i modne felt. Petoro har i tillegg til det som ligger i dagens planer identifisert mer enn 100 millioner Sm3 i gjenværende reserver og tilleggsressurser med lønnsomhetspotensial fra porteføljen av modne felt. Marginal lønnsomhet, tidskritikalitet og behov for investeringer er faktorer som påvirker realisering. 
Petoro har over lengre tid arbeidet for å avklare reserve- og ressursgrunnlaget gjennom kartlegging av gjenværende ressurspotensial, og at tilhørende brønnmål blir identifisert slik at feltutviklingsbeslutninger kan tas basert på langsiktige og realistiske planer i lisensene. 
Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Som ledd i dette har Petoro fulgt utviklingen i boretakt på ti faste installasjoner på fem utvalgte felt i porteføljen. For dette utvalget er det oppnådd en dobling av antall brønner og halvering av borekostnadene per brønn over de siste tre årene. Dette resultatet kan hovedsakelig tilskrives økt boreeffektivitet, forenkling av brønndesign og økt tilgjengelighet av boreanlegget.

Det har vært oppnådd imponerende resultater innen borefremdrift også i 2016, og feltkostnaden for alle produserende felt ble betydelig lavere enn foregående år.  Dette gir et godt utgangspunkt for videre forbedringsinnsats i 2017, men det er nødvendig med nye tiltak for å realisere ytterligere forbedring.  
“Petoro skal særlig rette innsatsen mot prosjekter for økt utvinning fra Snorre, Heidrun, Troll og Oseberg. Disse interessentskapene står overfor viktige valg og investerings-beslutninger de nærmeste årene som skal bidra til økt utvinning og redusere risikoen for tap av reserver.”

Styringsparametre: Beskrive hvordan Petoro har bidratt til realisering av prosjekter for økt utvinning på utvalgte felt, herunder vært pådriver for identifikasjon av nye brønnmål, utnyttelse av riggkapasitet og faste boreanlegg.

I tråd med strategien om å realisere verdiene i modne felt, har det i 2016 vært rettet spesiell innsats mot feltene Snorre, Heidrun, Troll og Oseberg.
 
Petoro har vært en aktiv pådriver gjennom flere år for å realisere lønnsomme reserver på Snorre. Innsatsen har hovedsakelig vært rettet mot å styrke reservepotensialet, som har bidratt til at lisensen i desember 2016 besluttet videreføring av et videreutviklingsprosjekt basert på en havbunnsløsning som legger til rette for 24 nye brønner. Det planlegges for en investeringsbeslutning i lisensen i 2017 og produksjonsoppstart i 2021. Videreutviklingsprosjektet legger til rette for realisering av betydelige gjenværende verdier i Snorre-feltet.

På Heidrun-feltet har Petoro gjennom egne simuleringsstudier økt reservoarforståelsen og bidratt til økte basisreserver på feltet. I løpet av 2016 ble det foretatt konseptvalg for levetidsforlengelse for Heidrun som legger til rette for langsiktig reservemodning. Innsatsen har vært rettet mot å etablere et robust ressursgrunnlag for videreutvikling av feltet, med vekt på de nordlige delene.
  
I Troll-lisensen har Petoro vært en pådriver for å sikre utnyttelse av riggkapasitet gjennom å gjøre helhetlig vurderinger i prosessene med brønngodkjenning. I tillegg ble det i 2016 også startet arbeid for å vurdere muligheter for produksjon av gasskappen i Troll Vest (Troll fase 3) hvor Petoro har bidratt til at arbeidets omfang og tidsplan sikrer en helhetlig tilnærming til videreutvikling av Troll-feltet.

Petoros innsats i 2016 på Oseberg-feltet har vært rettet mot å øke ressursgrunnlaget for å legge til rette for nye investeringer i prosjektet “Oseberg videreutvikling”. 
FELTUTVIKLING
“Petoro skal bidra til valg av gode løsninger for nye feltutbygginger i SDØE-porteføljen slik at disse har tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta nye muligheter og tilrettelegge for langsiktig, lønnsom produksjon.”
Styringsparametre: Beskrive hvordan Petoro har bidratt til valg av gode og lønnsomme løsninger for nye feltutbygginger.

Som del av revidert strategi i 2016 har Petoro fokusert på å øke konkurransekraften i porteføljen. For nye feltutbygginger i planleggingsfasen er det oppnådd betydelige reduksjoner i investeringsestimatene, samtidig som det er beholdt funksjonalitet som sikrer at utvinnbare ressurser er tilnærmet uforandret. Dette betyr at konkurransekraften er økt, noe som gir et forbedret grunnlag for modning av nye lønnsomme prosjekt i porteføljen.

Basert på erfaring har Petoro valgt å fokusere på fleksibilitet i utbyggingsløsningene som legger til rette for at fremtidige muligheter ivaretas, at det tilrettelegges for lang, lønnsom levetid, effektiv og rask bruk av teknologimuligheter for økt utvinning, reservoarbeskrivelse og havbunnsprosessering. I 2016 har Petoro fokusert på å påvirke konseptvalgene i prosjektene Johan Castberg og Johan Sverdrup.
I 2016 ble det brukt ressurser spesielt i oppfølgingen av Johan Sverdrup, se egen omtale nedenfor.
“Petoro skal bidra til å sikre konseptvalg for fase to i Johan Sverdrup som også legger til rette for å realisere volumgrunnlag i de videre fasene.”
Styringsparametre: Beskrive initiativ og tiltak som er iverksatt for å nå målet og hvilke oppnådde resultater og effekter tiltakene har for senere faser.

Petoro har i 2016 bidratt sterkt til valg av konseptløsning for Johan Sverdrup fase 2 som ivaretar den funksjonalitet som er nødvendig for størst mulig verdiskaping. Flere alternativer med ulikt behov for investeringer og tilhørende konsekvenser for funksjonalitet har vært vurdert. Før sommeren ble interessentskapet enig om å opprettholde løsningen fra 2015 med en ny prosesseringsplattform med egen “strøm fra land” modul, i tråd med opprinnelig konseptvalget. Denne løsningen gir også tilstrekkelig kapasitet for installering av fremtidige IOR-tiltak. Prosjektet har blitt modnet gjennom 2016 mot en planlagt DG2 beslutning i mars 2017. Investeringskostnadene har gjennom optimalisering blitt betydelig redusert og prosjektet fremstår i dag som robust. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt til andre halvår 2022.
“Petoro skal arbeide for et konseptvalg i Johan Castberg som maksimerer verdi og ivaretar opsjoner for fremtidig utvikling.”
Styringsparametre: Beskrive initiativ og tiltak som er iverksatt for å nå målet og hvilke oppnådde resultater og effekter tiltakene kan få for å sikre gode løsninger for fremtidig utvikling.

I desember ble en DG2 beslutning tatt i lisensen og endelig investeringsbeslutning planlegges tatt i slutten av 2017. Administrasjonens innsats har vært rettet mot å øke verdiskapningsmulighetene i prosjektet samt å opprettholde fleksibilitet i det valgte konseptet.
OVERVÅKING AV STATOILS AVSETNING AV STATENS PETROLEUM
“Petoro skal overvåke at Statoil utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Statoil ASA, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader.”

“Som en del av selskapets overvåking av Statoils avsetning skal Petoro overvåke avsetningen av statens petroleum med oppmerksomhet på endret markedssituasjon samt saker av stor verdimessig betydning eller av prinsipiell karakter.” 

Styringsparametre: Beskrive hvilke initiativ og aktiviteter som er gjennomført og hvilke hensyn som er lagt til grunn for selskapets prioriteringer. Hva slags resultater er oppnådd gjennom aktivitetene og hvilke verdimessig effekter dette har hatt.

“Som en del av selskapets overvåking av Statoils avsetning skal Petoro sluttføre revisjonsarbeidet med formelverket for olje- og våtgass.”
Styringsparametre: Rapportere på resultater av revisjons-arbeidet som bør være ferdig i løpet av 1. halvår. Det reviderte formelverk for olje- og våtgass bør være implementert fra og med andre halvår 2016.

All olje og NGL fra porteføljen selges til Statoil. SDØE sin naturgass avsettes av Statoil sammen med Statoils egen naturgass som en samlet portefølje, men for statens regning og risiko. Petoro har ansvar for å overvåke at Statoils avsetning av SDØEs petroleum oppnår en høyest mulig verdi, samt å sikre en rettmessig fordeling av verdiskapingen. I dette arbeidet konsentrerer Petoro innsatsen om Statoils avsetningsstrategi, saker med stor verdi, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.
Petoro har i 2016 prioritert å følge opp implementeringen av et nytt oppfølgingssystem
for avsetningen. Oppfølgingssystemet vil tilrettelegge for bedre rapportering om løpende virksomhetsutøvelse til Petoro, inkludert måltavle for fellesaktiviteten.

Videre har Petoro bidratt til at revidert formelverk for LPG blir innført fra 2017. Endringene vil gi en mer rettmessig fordeling av verdiskapingen enn tidligere.

Fortsatt krevende markeder for olje og gass gjør at selskapet er opptatt av at produktene blir avsatt i de markeder hvor høyest pris kan oppnås. I denne sammenheng er optimal utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet i produksjonsanlegg og infrastruktur av stor betydning og dette har vært et prioritert område for oppfølgingen. Gassens rolle i Europas fremtidige energimiks utfordres i økende grad av EUs energi- og klimapolitikk, en utvikling Petoro følger nøye.
Det har blitt gjennomført kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen.
ØKONOMISTYRING
“Petoro skal;
  • ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE 
  • utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling. 
  • sikre gode avstemmingsrutiner og oppfølging av at operatørene overholder fristen satt for innrapportering av revisoruttalelser. “

Petoro har også i 2016 ivaretatt god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE. Petoro har i 2016 implementert ny versjon av regnskapssystemet som gir forbedret ytelse og større muligheter for effektivisering i rapportering av måloppnåelse og resultater. Krav til nytt betalingsformat er innført. Internrevisjonen konkluderte i en vurdering av overordnet styring og kontroll i 2016 at Petoro har god struktur for styring og kontroll.

I tillegg har Petoro styrket kvaliteten i beslutningsprosessene ved å utvide beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for viktige SDØE beslutninger.
Petoro har stått for regnskapsføring og foretatt periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling i henhold til frister spesifisert i Oppdragsbrevet. Petoro har også sikret gode avstemmingsrutiner og fulgt opp at operatørene overholder fristene som er satt for innrapportering av revisoruttalelser. 

Petoro benytter regnskapsleverandør for SDØE- regnskapet. I tillegg til å være opptatt av kvalitet stiller Petoro krav til effektive leveranser også fra vår regnskapsleverandør. Kontrakten har innarbeidet insentivordniger gjennom kontraktsfestet målpris. Dette har resultert i redusert tidsforbruk hos leverandør og lavere kostnader for Petoro.
Selskapet fikk også for 2015 ren beretning fra Riksrevisjonen.