Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2016
Grethe K. Moen - Foto: Emile Ashley

Et år preget av uforutsigbarhet

2016 var sterkt preget av den tragiske helikopterulykken på Turøy. 13 personer omkom på vei hjem fra jobb på Gullfaks B. Slike ulykker skal ikke skje. Etter mange år med positiv utvikling økte antall alvorlige hendelser ikke bare i Petoros portefølje, men også på norsk sokkel i 2016, og det er urovekkende. Petoro støtter fullt opp om operatørenes og myndighetenes tiltak for å snu trenden. Dette er avgjørende for å opprettholde tilliten til industrien og det nødvendige omstillingsarbeidet som pågår.  
Året har vært preget av volatilitet i priser og i etterspørsel etter olje og gass, samtidig som forventningene til fremtidig oljeprisutvikling har blitt nedjustert i løpet av året. Store svingninger i priser gir et krevende marked. Utvikling i kostnadsnivå for eksisterende og nye felt samt infrastruktur er av avgjørende betydning for norsk sokkels evne til å konkurrere i det globale energimarkedet. 

Med Paris-avtalen som bakteppe reises det i økende grad spørsmål ved framtiden for fossile brensler. På sikt utfordres markedet for olje og gass i økende grad av klimapolitikken, både på globalt, nasjonalt og regionalt nivå. Parallelt skjer det en rask teknologisk utvikling blant annet innenfor fornybar energi og transportsektoren. Samtidig er det rikelig tilgang på fossile brensler til en lavere kostnad enn tidligere antatt. Dette er spesielt utfordrende for norsk sokkel som så langt har vært kjennetegnet ved et relativt høyt kostnadsnivå og lange ledetider for nye prosjekter.

Olje og gass fra norsk sokkel produseres i dag svært energieffektivt, og industrien har satt konkrete mål om ytterligere utslippsreduksjoner. Kostnadseffektiv lavutslippsproduksjon vil være avgjørende for norsk sokkels framtidige konkurranseevne. Videre er norsk gass et bedre alternativ enn kull for å redusere utslipp. Derfor er det viktig at Norge forblir en pålitelig og langsiktig leverandør av gass til Europa. 

Vi har lagt bak oss nok et krevende år der mange kollegaer i industrien har mistet jobben, noe som gir store konsekvenser for dem som rammes. Når det i tillegg stilles spørsmål til langsiktigheten ved olje- og gassproduksjonen, blir en av konsekvensene at ungdommen ikke velger oljerelaterte fag i like stor grad som før. Dette er bekymringsverdig for framtidig rekruttering til næringen, for vi trenger tilførsel av ressurssterke og dyktige medarbeidere som er oppdatert både på teknologi- og samfunnsutvikling.

Heldigvis ser vi at omstillingsarbeidet også har gitt positive resultater. Investeringsanslagene for flere av våre nye prosjekter er blitt radikalt redusert, noe som gir et langt bedre utgangspunkt for å treffe en beslutning om utbygging. I tillegg er driftskostnadene redusert, samtidig som vi opplever høyere regularitet på feltene i SDØE-porteføljen. Spesielt gledelig er det at vi har oppnådd det mange ikke trodde var mulig, nemlig en halvering av kostnader per brønn, noe som allerede gir positivt utslag på kontantstrømmen og produksjonen til SDØE.

Totalt sett gjør dette oss optimistiske både med hensyn til å sikre lengre levetid for modne felt og få lønnsomhet i nye prosjekter, selv om vi tror konkurransen om kapital kommer til å bli like stor som den har vært tidligere. 

Forbedringene viser også igjen i Petoros årsresultat. Det har vært en betydelig reduksjon i feltkostnadene og for produserende felt er den redusert med 24 prosent fra 2013 til 2016. Denne reduksjonen medfører at vi kan levere over 2 milliarder kroner mer til statskassen i 2016 enn om kostnadene var som i 2013.

Petoro har gjennom flere år vært en aktiv pådriver for videreutvikling av Snorre-feltet. Den økte produksjonen vil tilsvare et Goliat-felt i størrelse, noe som er imponerende fra et felt som har vært i produksjon i 25 år. Vi skal jobbe for at lønnsomheten skal bli enda bedre, og vi har stor tro på at vi får tatt beslutning om å realisere prosjektet i løpet av dette året. 
Castberg-prosjektet har for mange blitt et symbol på hva vi kan få til på norsk sokkel gjennom å tenke annerledes og utnytte det pågående omstillingsarbeidet. Også her venter vi en investeringsbeslutning i 2017.

Petoro er en viktig partner i brønnene som skal bores i Barentshavet i år der ressurspotensialet er stort. Vi må hele tiden fortsette å lete for å sikre fremtidig produksjon. Løfter vi blikket noen år fram ser vi at det er få prosjekter etter 2021.

Nøkkelen til fortsatt forbedring avhenger av industriens evne til å ta i bruk de mulighetene som ligger i til dels allerede eksisterende teknologi. Selv om omstillingsarbeidet så langt har gitt imponerende resultater vil det framover ikke være nok å gjøre mer av det samme. Ytterligere digitalisering representerer her det største potensialet. I tillegg vil nye måter å organisere arbeidet på, ikke minst vil effektivt samarbeid mellom operatør og leverandører, bli viktig. Dette krever at bransjen tør å utfordre seg selv og bli mer åpne gjennom å dele data, informasjon og erfaringer. For å komme dit må vi tenke radikalt nytt gjennom å tørre og feile, samt unngå å bli introverte. 

Dette kan igjen gi oss innsikt i nye måter å løse problemer og skape verdi på. For det handler om å få kostnadsnivået ytterligere ned for å vinne fram i konkurransen om global kapital. Klarer vi dette vil olje- og gassindustrien fortsatt være Norges viktigste næring, og bidra med store verdier også for kommende generasjoner.

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.”
Henry Ford 
Grethe K. Moen
Grethe K. Moen

Administrerende direktør, Petoro AS