Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

SDØE - Noter

Note 1 - Overdragelse og endring av eierandeler

I 2012 ble det tildelt 18 utvinningstillatelser med SDØE deltakelse. 14 utvinningstillatelser ble formelt tildelt av Olje- og energidepartementet i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011 (TFO 2011), 17. januar 2012. I tillegg ble 4 utvinningstillatelser fradelt fra eksisterende lisenser med SDØE deltakelse. I 2012 ble 7 utvinningstillatelser tilbakelevert.

Som følge av medhold i glideskalavedtak og voldgiftsdom er eierandelen på Heidrun Unit endret fra 57,40288 til 57,79339 prosent.

 

Note 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Alle tall i millioner kroner

Historisk
anskaff-
elseskost per 1.1.12

Akk. av-
skrivning
1.1.2012

Tilgang
2012

Ned-
skrivning
2012

Avgang
2012

Over-
føringer
2012

Av-
skrivning
2012

Bokført per
31.12.2012

Felt under utvikling

1 214

0

2 954

-391

0

88

0

3 865

Felt i drift

400 652

-243 187

21 354

-547

0

357

-22 495

156 134

Rørledninger og landanlegg

60 538

-28 824

1 605

2

-2

0

-1 737

31 582

Balanseførte letekostnader

4 309

0

1 374

0

-455

-446

0

4 783

Sum varige driftsmidler

466 713

-272 011

27 287

-935

-457

0

-24 232

196 365

                 
                 

Immaterielle eiendeler

960

-96

70

-243

0

0

-42

649

Finansielle anleggsmidler

1 746

0

-644

0

0

0

0

1 102

Sum anleggsmidler (NGAAP)

469 419

-272 107

26 713

-1 179

-457

0

-24 273

198 116

Omregning til kontante størrelser

-51 909

23 693

-1 038

0

455

0

4 766

-34 905

Sum anleggsmidler kontantprinsippet

417 510

-248 414

25 675

-1 179

-2

0

-19 507

163 211


Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden.

Immaterielle eiendeler på 649 millioner kroner inkluderer hovedsakelig rettigheter i gasslageret i Aldbrough. Anlegget ble satt i kommersiell drift i 2009. Hele anlegget med 9 lagerkaverner er nå i drift. Samlet kapasitet for SDØE og Statoil er 100 millioner Sm3 hvorav SDØEs andel utgjør 48,3 prosent.  Investert beløp avskrives lineært over anslått økonomisk levetid 25 år.  På basis av tekniske rapporter om lavere utnyttelse av lagerkapasiteten og redusert volatilitet har Statoil foretatt en nedskrivning av verdien i anlegget i desember 2012. Verdien av SDØEs andel er tilsvarende skrevet ned i regnskapet for SDØE i 2012. Investeringer i videre utvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport er inkludert i immaterielle eiendeler. 

Finansielle anleggsmidler på 1 102 millioner kroner inkluderer:
  • Kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA som fra og med 2009 er reklassifisert som en finansiell eiendel. Virksomheten vurderes som en investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig Note 11) Det er tilbakeført opptjent resultatandel frem til 30.9.2012 som er bokført som et utbytte mot balansen per 31.12.2012  
  • Aksjepost i Norsea Gas AS med bokført verdi på 3,98 millioner kroner og en aksjepost i Norpipe Oil AS.
 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

 

Alle tall i millioner kroner

2012

2011

2010

Modne oljefelt

61 690

59 494

58 352

Gassfelt/Nye utbygginger*

142 416

121 481

95 576

Annen infrastruktur

2 548

2 566

2 275

Netto overskuddsavtaler

1 085

951

876

Øvrige inntekter

10 785

9 080

6 566

Eliminering internt salg

-4 640

-4 752

-4 375

Sum driftsinntekter

213 885

188 820

159 270


*Inkluderer Gassled

Øvrige inntekter består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av kjøpt gass.

 

Note 4 - Sepsifikasjon av driftsinntekter per produkt

 

Alle tall i millioner kroner

2012

2011

2010

Råolje, NGL og kondensat

96 320

95 375

81 019

Gass

106 442

81 683

67 964

Transport- og prosesseringsinntekter

9 913

10 178

8 989

Andre inntekter

124

633

422

Netto overskuddsavtaler

1 085

951

876

Sum driftsinntekter

213 855

188 820

159 270


All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Statoil og all gass avsettes av Statoil for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa og de tre største kundene kjøper omlag 30 prosent av årlige volumer på langtidskontrakter.

 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

 

Alle tall i millioner kroner

2012

2011

2010

Produksjonskostnader

 

 

 

Modne oljefelt

8 722

7 752

8 929

Gassfelt/nye utbygginger*

7 003

6 948

6 765

Annen infrastruktur

655

808

175

Sum produksjonskostnader

16 380

15 508

15 870

       
       
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

Modne oljefelt

2 748

2 866

3 210

Gassfelt/nye utbygginger*

10 332

9 906

10 280

Annen infrastruktur

-233

129

81

Øvrige driftsutgifter

10 003

9 164

7 731

Eliminering internt kjøp

-4 640

-4 752

-4 375

Sum andre driftskostnader

18 210

17 313

16 927

       
       
Sum produksjons- og andre driftskostnader

34 590

32 821

32 797


*Inkluderer Gassled

Øvrige driftsutgifter består hovedsakelig av utgifter til kjøp av gass for videresalg.
 

Note 6 - Varelager

 
Alle tall i millioner kroner 2012 2011 2010
Petroleumsprodukter 1 460 1 031 168
Reservedeler 2 047 1 781 1 904
Sum varelager 3 507 2 812 2 074

Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje, som selges i sin helhet til Statoil.
 

Note 7 - Renter (kontantprinsippet)

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (1993-94) og punkt 5.7 i tildelingsbrev for 2012 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet.

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt.

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom føring på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser.

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med punkt 5.6 i tildelingsbrev for 2012 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten.
 

Note 8 - Netto finansposter

 

Alle tall i millioner kroner

2012

2011

2010

Renteinntekter

71

101

4

Andre finansinntekter

58

432

101

Valutagevinst

4 427

5 512

5 898

Valutatap

-5 331

-5 287

-6 123

Rentekostnader

-74

-171

-151

Andre finanskostnader

-256

 

 

Renter på fjerningsforpliktelse

-1 626

-1 826

-1 575

Netto finansposter

-2 731

-1 239

-1 846Note 9 - Nærstående parter

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Statoil og 100 prosent av Gassco.  Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE.

Statoil er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Statoil beløp seg til 96,6 milliarder kroner (tilsvarende 158 millioner fat o.e.) i 2012 mot 95,5 milliarder kroner (161 millioner fat o.e.) i 2011.

Statoil selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Statoils navn og sammen med Statoils egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2012 solgte staten tørrgass direkte til Statoil som kjøper til en verdi av 407 millioner kroner mot 441 millioner i 2011. Staten har dekket sin relative andel av Statoils kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 19,5 milliarder kroner i 2012 mot 18,7 milliarder i 2011. Mellomværende med Statoil var 8,4 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 10,7 millarder i 2011.

Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Kontantstrømmene fra SNG per 30.9.2012 er gjort opp og overført SDØE i 2012 med NOK 1,3 millarder. Gjenstående opptjent kontantstrøm for 4. kvartal gjøres opp i 2013. Investeringen bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Statoil eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser p�� norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.
 

Note 10 - Kundefordringer

Det er i løpet av året konstatert og kostnadsført et mindre tap på 4,9 millioner kroner for SDØEs andel på kundefordringer for handelsvirksomheten i Storbritannia under avsetningsinstruksen.

Utover dette er kundefordringer og øvrige fordringer oppført til pålydende. 
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro