Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

SDØE Balanse per 31. desember

Alle tall i millioner kroner

Note

2012

2011

2010

         
Immaterielle eiendeler

2

649

864

800

Varige driftsmidler

1, 2, 18, 21

196 365

194 702

179 953

Finansielle anleggsmidler

2, 11

1 102

1 746

1 382

Anleggsmidler

198 116

197 312

182 136

         
         
Lager

6

3 507

2 812

2 074

Kundefordringer

9, 10

26 776

25 752

23 102

Bankinnskudd

97

83

81

Omløpsmidler

30 380

28 647

25 257

         
SUM EIENDELER

228 496

225 959

207 392

         
         
Egenkapital per 1.1

152 029

146 456

144 649

Betalt fra/(til) Staten i året

-146 930

-128 083

-103 572

Årets resultat

149 986

133 721

105 379

Egenkapitaljustering*

0

-64

0

Egenkapital

19

155 085

152 029

146 456

         
         
Langsiktige fjerningsforpliktelser

12, 18

58 349

57 906

45 186

Annen langsiktig gjeld

13

2 081

2 449

1 827

Langsiktig gjeld

60 430

60 355

47 012

         
         
Leverandørgjeld

3 244

3 049

1 920

Annen kortsiktig gjeld

9, 14, 15

9 736

10 526

12 003

Kortsiktig gjeld

12 980

13 575

13 924

         
         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

228 496

225 959

207 392


* Knyttet til tilbakeføring av tidligere egenkapitaljusteringer i forbindelse med bytteavtale med Faroe Petroleum Norge AS og omregningsdifferanse og avvikling av Etanor DA i forbindelse med overføring til Gassled

 

petoro-balanse-signaturer
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro