Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Petoro AS - Noter

Regnskapsprinsipper

Beskrivelse av selskapets virksomhet
Petoro AS ble stiftet av Den Norske Stat ved Olje- og energidepartementet, 9.mai 2001. Selskapets formål er, på vegne av staten å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel (SDØE) og virksomhet i tilknytning til dette.

Staten er majoritetsaksjonær i Statoil ASA og eier av SDØE. Med dette som utgangspunkt forestår Statoil avsetningen av statens petroleum i henhold til instruks. Petoro AS har ansvaret for å påse at Statoil utfører sine oppgaver i samsvar med vedtatt avsetningsinstruks.

Petoro AS har også ansvaret for å avlegge eget årsregnskap for SDØE-porteføljen, kontantstrømmer for SDØE omfattes således ikke av aksjeselskapets årsoppgjør.

Petoro Iceland AS ble etablert i desember 2012. Dette er et heleid datterselskap av Petoro AS. Selskapets formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til den norske stats deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette.
 
Konsern og konsolidering
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2012, da det har vært liten eller ingen aktivitet i datterselskapet i 2012. Utelatt konsolidering har av den grunn ikke betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat for 2012.
 
Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
 
Anleggsmidler
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.
 
Aksjer i datterselskap
Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden.
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende.

Bankinnskudd
Bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
 
Pensjoner
Selskapets pensjonsordning for ansatte er ytelsesbasert.  Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplanen er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatført estimatavvik. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode og forventet sluttlønn. Pensjonsordningens midler verdsettes til antatt markedsverdi. Bokført netto forpliktelse er inkludert arbeidsgiveravgift.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønnskostnader og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og periodisert arbeidsgiveravgift.

Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene utover det største av 10 prosent av verdien av pensjonsmidlene eller 10 prosent av pensjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventede gjennomsnittlige resterende ansettelsesperiode.
 
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende.

Skatter
Selskapet er fritatt for skatteplikt etter Skatteloven § 2-30.

Driftsinntekter
Selskapet mottar bevilgninger fra staten for tjenester ytet for Olje- og energidepartementet i samsvar med selskapets formål. Dette driftstilskuddet bevilges årlig av Stortinget.
Driftstilskuddet er presentert som driftsinntekt i regnskapet.

Tilskudd til spesielle prosjekter inntektsføres i takt med fremdriften i prosjektene (løpende avregning).

Tilskudd som går med til å dekke årets investeringer periodiseres som utsatt inntektsføring, og føres opp som gjeld i balansen. Det periodiserte tilskuddet inntektsføres i takt med avskrivningene for investeringene og spesifiseres som inntektsført utsatt inntekt i resultatregnskapet.
 
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta er ført etter kurs på transaksjonstidspunktet. Fordringer og gjeld i valuta er oppført til kursen på balansedagen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro