Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter


Selskapet har i 2012 mottatt driftstilskudd fra den norske stat på totalt 225 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. I tillegg er det gitt en ekstra bevilgning i forbindelse med Johan Sverdrup på 27 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift, og av dette er 19,5 millioner inntektsført i 2012. Det er også gitt et tilskudd på 1,6 millioner kroner i forbindelse med drift og etablering av Petoro Iceland AS. Årets resultat etter finansposter viser et underskudd på totalt 8,1 millioner kroner som foreslås dekket av annen egenkapital. Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til fakturering av tjenester levert til operatør av interessentskap og andre interessepartnere.
 

Note 2 - Utsatt inntekt


Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 3,7 millioner kroner i 2012, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 3,3 millioner kroner.
 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

 
Lønnskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2012

2011

2010

Lønn

85 347

82 691

73 151

Arbeidsgiveravgift

12 918

11 978

10 616

Pensjonskostnader (se note 10)

30 864

27 274

20 870

Andre ytelser

3 878

4 574

3 500

Sum

133 007

126 517

108 136

       
       

Antall ansatte per 31.12

65

67

69

Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt per 31.12

1

1

0

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt

65

68

68

   
 
Ytelse til ledende personer
(Alle tall i tusen kroner)

Lønn

Annen
godtgjørelse

Samlet
godtgjørelse

Kostnadsført
pensjon

         
         
Administrerende direktør, Kjell Pedersen

3 587

177

3 764

3 419

Ledergruppen for øvrig:

 

 

 

 

Olav Boye Sivertsen

1 495

127

1 622

360

Marion Svihus

1 801

143

1 944

802

Tor Rasmus Skjærpe

2 488

142

2 630

1 634

Laurits Haga

2 013

137

2 150

1 068

Jan Rosnes

1 821

138

1 959

560

Grethe Kristin Moen

1 959

144

2 103

1 036

Roy Ruså

1 903

140

2 043

659


Administrerende direktør har valgt å gå av med pensjon 11.06.2013.

Kostnadsført pensjonsforpliktelse representerer årets beregnede kostnad for den samlede pensjonsforpliktelse for administrerende direktør og ledergruppen.
 
Styrehonorar fordelt på person (Alle tall i tusen kroner)

Styrehonorar

Gunnar Berge, styrets leder

353

Hilde Myrberg, styrets nestleder

228

Nils-Henrik M. von der Fehr, styremedlem

186

Per Arvid Schøyen, styremedlem

186

Mari Thjømøe, styremedlem

186

Line Geheb, ansattes representant, 1 halvår

97

Erik Aarrestad, ansattes representant, 1 halvår

97

Ragnar Sandvik, ansattes representant, 2 halvår

92

Anniken Gravem, ansattes representant, 2 halvår

92Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder justerte “Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlig foretak og selskaper” som ble iverksatt 01.04.2011. Disse retningslinjene erstattet tidligere “Retningslinjer for statlig eierskap: Holdning til lederlønn” fra 2006.

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.

Beslutningsprosess
Administrerende direktørs kompensasjonsordning fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjons-ordning for øvrige ledere. Styret har nedsatt en egen godtgjørelseskomite som består av styrets nestleder og et styremedlem. Direktør Strategi og Organisasjon ivaretar sekretærfunksjonen for komiteen. Godtgjørelseskomiteen utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål.

Hovedprinsippene for godtgjørelse kommende regnskapsår
Kompensasjonspakken til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers atferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring.

Hovedelement i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger, men med en noe utvidet ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. Ledergruppen, eksklusiv administrerende direktør, har også en lojalitetsordning som består av et årlig beløp som fastsettes av styret. Beløpet er for tiden 70 000 kroner og utbetales med 1/3 del av det innestående beløp hvert 5. år. De oppsparte midler faller bort dersom leder slutter i selskapet.  Petoro har ikke bonusprogram. Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro.

Lønn i et referansemarked bestående av relevante selskap i oppstrøm- og leverandørindustri innen olje og gass skal i utgangs-punktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, samt den enkeltes atferd og prestasjoner. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro har en ytelsesbasert pensjonsordning. Administrerende direktørs pensjonsalder er 62 år. Han kan velge å fratre med full pensjon ved fylte 60 år. Administrerende direktør fylte 60 år 11.12.2012. Administrerende direktør har meddelt styret at han ønsker å fratre med pensjon fra 11.06.2013. I tillegg har to personer i ledergruppen anledning til å fratre med full pensjon ved fylte 62 år. Tre personer i ledergruppen kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. Pensjonsytelsen er beregnet til ca 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fratrukket en beregnet ytelse fra folketrygden. Av konkurransemessige hensyn har Petoro en ytelsesbasert driftspensjonsordning for lønn over 12G. Pensjonsavtalen ble opprettet før de reviderte retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. Pensjonsordningen omfatter samtlige ansatte i foretaket med lønn over 12G og er ikke begrenset til ledende ansatte.

Petoro har startet arbeidet med en samlet gjennomgang av sine pensjonsordninger hensyntatt praksis i bransjen for selskaper som er sammenlignbare med Petoro. Banklovkommisjonens andre delutredning vil være sentral i dette arbeidet.

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 01. juli. For 2012 ble vurderingen gjennomført i 2. kvartal. Administrerende direktørs godtgjørelse ble behandlet og vedtatt i styret i 3. kvartal.
 

Note 4 - Varige driftsmidler

 
Alle tall i tusen kroner

Fast inventar

Driftsløsøre

IKT

Sum

Anskaffelseskost 1.1.

4 021

8 825

27 990

40 836

Tilgang driftsmidler

-

-

3 742

3 742

Avgang driftsmidler/utrangering

-

(1 385)

(7 914)

(9 299)

Anskaffelseskost 31.12.

4 021

7 440

23 818

35 279

         
Akkumulerte avskrivninger 1.1.

2 891

8 614

25 012

36 516

Tilbakeført akkumulert avskrivning

 

(1 385)

(7 914)

(9 299)

Årets avskrivninger

418

129

2 705

3 252

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

3 309

7 358

19 803

30 470

         
Bokført verdi 31.12.12

713

82

4 015

4810

         
Økonomisk levetid

Til leiekontrakt
går ut i 2014

3/5 år

3 år

 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  


Operasjonelle leasingkontrakter inkluderer leie av bil, kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år.

Note 5 – Finansposter

 
Alle tall i tusen kroner

2012

2011

2010

Finansinntekter

 

 

 

     Renteinntekter

3 474

3 373

2 843

     Valutagevinst agio

37

333

188

     Annen finansinntekt

 

 

 

Finanskostnader

 

 

 

    Rentekostnader

190

308

297

    Valutatap disagio

164

266

244

    Annen finanskostnad

 

 

 

Netto Finansresultat

3 156

3 133

2 490Note 6 - Investering i datterselskap

 
Firma

Anskaffels-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital
31.12.

Resultat 2012

Petoro Iceland AS 11.12.2012 Stavanger 100 % 100 % 2 mill NOK 0

Petoro AS har mottatt 2 millioner kroner i tilskudd som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0.

 

Note 7 - Andre fordringer


Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og tilgode merverdiavgift.

 

Note 8 - Bankinnskudd


Av bankinnskudd på totalt 154,7 millioner kroner utgjør bundne skattetrekksmidler og pensjonsmidler 105 millioner kroner.

 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.12 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.

 

Note 10 - Egenkapital

 
Alle tall i tusen kroner

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 1.1.

10 000

21 401

31 401

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

-8 054

-8 054

Egenkapital 31.12.12

10 000

13 348

23 348


 

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser


Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle selskapets ansatte. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.
 
Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2012

2011

2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

23 432

20 788

16 473

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

7 309

6 879

5 796

Avkastning på pensjonsmidler

-4 155

-3 899

-3 524

Resultatført estimatavvik

1 023

652

-198

Arbeidsgiveravgift

3 255

2 854

2 323

Netto pensjonskostnad

30 864

27 274

20 870

 
Balanseført pensjonsforpliktelse

2012

2011

2010

Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12

179 553

180 287

142 648

Pensjonsmidler til markedsverdi

-88 545

-80 484

-67 940

Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift

91 008

99 803

74 708

Ikke resultatført estimatavvik

-9 585

-32 028

-20 875

Arbeidsgiveravgift

11 481

9 683

7 591

Balanseført pensjonsforpliktelse

92 904

77 458

61 424


Ved beregning av årets netto pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:
 
 

2012

2011 2010
Diskonteringsrente

4,2 %

3,9 %

4,6 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,0 %

4,8 %

5,4 %

Forventet lønnsregulering

3,5 %

4,0 %

4,0 %

Forventet pensjonsøkning

0,2 %

0,7 %

1,3 %

Forventet G-regulering

3,25 %

3,75 %

3,75 %


De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.
 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, forskuddsbetalte prosjektkostnader, skyldig lønn og feriepenger.

 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor


Selskapets valgte revisor er Erga Revisjon as. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av selskapets finansregnskap utgjorde 0,2 millioner kroner i 2012.

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. I tillegg er Deloitte AS engasjert for å gjøre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. Deloitte AS har fakturert 1,5 millioner kroner for dette arbeidet i 2012. Deloitte AS har også gjennomført internrevisjonsprosjekter og levert tjenester innenfor partnerrevisjon for til sammen 2,2 millioner kroner.

 

Note 14 - Forretningsføreravtaler


For å sikre en effektiv ressursutnyttelse med en organisasjon på 65 ansatte, prioriterer Petoro AS arbeidsinnsatsen i og mellom de ulike interessentskap selskapet forvalter. Prioriteringen baseres på det enkelte interessentskaps verdimessige betydning i porteføljen, samt risikovurderinger knyttet til interessentskapenes ulike faser (leting, utbygging og drift). For å muliggjøre slik prioritering har Petoro AS inngått forretningsføreravtaler med ulike lisenspartnere. I disse avtalene delegeres den daglige administrative oppfølgingen av utvalgte utvinningstillatelser i porteføljen. Petoro AS har likevel det formelle ansvaret, herunder ansvaret for den løpende økonomistyringen for andelen i utvinningstillatelsen. Hoveddelen av forretningsføreravtaler er inngått med Statoil ASA.

 

Note 15 - Leieavtaler


Selskapet inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Gjenstående varighet av leiekontrakt er to år, med opsjon på ytterligere to perioder hver på fem år. Årets leiekostnad utgjør 8,2 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.

 

Note 16 - Vesentlige avtaler


Petoro AS har inngått en avtale med Upstream Accounting Excellence (UPAX) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen ble inngått i 2008, med leveranse fra 1. mars 2009 og har en varighet på 5 år. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til UPAX i 2012 utgjorde 15,2 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 0,2 millioner kroner.

 

Note 17 - Nærstående parter


Statoil ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Petoro AS har i 2012 kjøpt tjenester knyttet til forretningsføreravtaler, kostnadsdeling ved revisjon av lisensregnskap, forsikringstjenester for Statens Petroleumsforsikringsfond, samt andre mindre tjenester. Det er i 2012 kostnadsført 5,5 millioner kroner knyttet til kjøp av tjenester fra Statoil ASA. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk. Det er fakturert 1,3 millioner kroner som er solgte tjenester til Statoil ASA etter armlengdes prinsipp basert på timeforbruk til internt og eksternt personell.

 
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro