Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Petoro AS - Kontantstrømoppstilling

Alle tall i tusen kroner

2012

2011

2010

         
         

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

 

 

 

 

Tilført fra årets virksomhet *)

-4 802

-3 595

4 499

+/-

Endring i kundefordringer

-4 405

-2 134

-1 448

+/-

Endring i leverandørgjeld

5 620

1 379

2 460

+/-

Endring tidsavgrensede poster

23 719

18 623

2 417

 

Netto likviditetsendring fra virksomheten

20 132

14 272

7 928

         
         

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

 

 

 

         

-

Investert i varige driftsmidler

-3 742

-1 489

-2 152

 

Netto likviditetsendring fra investeringer

-3 742

-1 489

-2 152

         
         

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

 

 

 

         

+

Innbetaling av egenkapital

0

0

0

 

Netto likviditetsendring fra finansiering

0

0

0

         
         

 

Netto endring i likvider gjennom året

16 391

12 784

5 776

+

Likviditetsbeholdning per 1.1

138 294

125 510

119 734

 

Likviditetsbeholdning per 31.12

154 684

138 294

125 510

         
         

* )

Dette tallet fremkommer slik:

 

 

 

 

Årets underskudd/overskudd

-8 054

-6 983

-365

+

Avskrivninger og nedskrivninger

3 252

3 388

4 864

 

Tilført fra årets virksomhet

-4 802

-3 595

4 499>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro