Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Petoro AS - Balanse

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2012

2011

2010

         
EIENDELER

 

 

 

 

Anleggsmidler

 

 

 

 

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l

4

4 810

4 320

6 219

Sum varige driftsmidler

 

4 810

4 320

6 219

Finansielle anleggsmidler

 

 

 

 

Aksjer i datterselskap

6

0

0

0

Sum finansielle eiendeler

 

0

0

0

Sum anleggsmidler

 

4 810

4 320

6 219

         
Omløpsmidler

 

 

 

 

Kundefordringer

 

7 987

3 582

1 448

Andre fordringer

7

13 107

8 465

9 430

Bankinnskudd

8

154 684

138 294

125 510

Sum omløpsmidler

���

175 778

150 340

136 388

         
SUM EIENDELER

 

180 588

154 660

142 607

         
EGENKAPITAL OG GJELD

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

 

Innskutt egenkapital

 

 

 

 

Selskapskapital (10 000 akskjer à NOK 1 000)

9

10 000

10 000

10 000

Opptjent egenkapital

 

 

 

 

Annen egenkapital

10

13 348

21 401

28 384

Sum egenkapital

 

23 348

31 401

38 384

         
Gjeld

 

 

 

 

Avsetning for forpliktelser

 

 

 

 

Pensjonsforpliktelser

11

92 904

77 458

61 424

Utsatt inntekstføring offentlig tilskudd

2

4 810

4 320

6 219

Sum avsetning for forpliktelser

 

97 713

81 778

67 644

        ��
Kortsiktig gjeld

 

 

 

 

Leverandørgjeld

 

20 363

14 743

13 364

Skyldige offentlige avgifter

 

8 366

7 729

7 159

Annen kortsiktig gjeld

12

30 797

19 009

16 057

Sum kortsiktig gjeld

 

59 527

41 481

36 580

Sum gjeld

 

157 240

123 259

104 223

         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

180 588

154 660

142 607

petoro-balanse-signaturer
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro