Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
0073514%20-%20Transocean%20Leader%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil%20(1)

Redegjørelse for samfunnsansvar

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte.
I 2012 vedtok styret i Petoro egne retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar tilpasset selskapets virksomhet. Samfunnsansvar innebærer hva selskapet gjør på frivillig basis utover eksisterende lover og regler. Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål innenfor selskapets mandat. Styret legger vekt på at Petoros samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet og strategier. Dette reflekteres blant annet i selskapets verdier. Selskapets samfunnsansvar har tidligere vært adressert gjennom Petoros forretningsetiske retningslinjer som del av selskapets forretningsetikk.
 
Petoro utøver sin virksomhet i henhold til god virksomhetsstyring. Dette gjelder som deltaker i de enkelte utvinningstillatelsene og som partner i interessentskapene. I samarbeidsavtalene for utvinningstillatelse inngår krav til virksomhetsstyring hos operatørene. Petoro utøver sin rolle gjennom aktiv deltakelse i styringskomiteer og underliggende komiteer i forhold til en prioritering av tilgjengelige ressurser og hvor Petoro kan gjøre en forskjell. Oppfølging av statens eierinteresse i alle interessentskap inngår i Petoros styringssystem.
 
Petoro utøver sin virksomhet på en bærekraftig måte som minimaliserer negativ påvirkning av natur og miljø. Alvorlige hendelser følges opp som en kritisk suksessfaktor i Petoros styringssystem, og Petoro har tett oppfølging av ytre miljø hendelser som kan gi negative konsekvenser for natur og miljø. Resultatene innen helse, miljø og sikkerhet for anlegg i porteføljen har over flere år vist forbedring. Petoro deltar hvert år på ledelses-inspeksjoner for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner.

Petoro er opptatt av at nye felt og større ombygginger skal vurdere kraft fra land, gitt teknisk mulig løsning innenfor en akseptabel tiltakskostnad. I tilknytning til utvikling av Johan Sverdrup og andre felt på Utsirahøyden er det i 2012 etablert et pre-interessentskap som blant annet utreder felles løsninger for forsyning av strøm fra land. Statoil foretar utredningen og Petoro deltar i pre-interessentskapet.
Petoro bidrar til å skape miljøbevisste holdninger hos alle ansatte og har i 2012 videreført kildesortering for avfall og etablert insentiv til økt bruk av kollektive og miljøvennlige transportmidler. Selskapet vektlegger effektive IKT-løsninger og gode kommunikasjons-løsninger med muligheter for å erstatte møter med videokonferanser.
 
Petoro rapporterer utslipp til luft og vann fra porteføljen i et eget kapittel om ytre miljø basert på tall som innhentes fra operatørene. Det har i løpet av 2012 ikke vært vesentlige utslipp til sjø og land i SDØEs portefølje
 
Petoro aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller andre misligheter og de ansatte har ikke anledning til å ta imot godtgjørelse fra andre i sitt arbeid for selskapet. Forretningsetiske retningslinjer definerer hva som anses som korrupsjon, og konsekvenser av brudd på disse retningslinjene er særskilt omhandlet. Det er ikke registrert brudd på disse retningslinjene.
 
Ansatte i Petoro mottar ikke urettmessige pengegaver eller andre ytelse eller tilbyr dette for å oppnå en fordel privat, for Petoro eller andre. Ansattes styreverv og bierverv må godkjennes av administrerende direktør for å unngå mulig interessekonflikt. Forretningsetiske retningslinjer omhandler konsekvenser av brudd. Det er hittil ikke registrert brudd på retningslinjene
 
Ansatte i Petoro følger selskapets forretningsetiske retningslinjer
Selskapets forretningsetiske retningslinjer er offentlig tilgjengelige. Formålet med retningslinjene er å klargjøre prinsipper som skal være styrende for selskapets forretningsdrift og ansattes adferd. Alle medarbeiderne har i 2012 signert selskapets etiske retningslinjer, som omfatter forhold som taushetsplikt, mulige interessekonflikter og spørsmål knyttet til mottak av gaver og tjenester. Petoro har fastsatt krav til informasjons- og IKT sikkerhet for sin virksomhet. Informasjonssystemer og data er sikret mot uautorisert tilgang. Konsekvenser av brudd på Petoros forretningsetiske retningslinjer er omhandlet i et eget avsnitt.
Petoros ansatte utfører oppgaver med høy integritet og ærlig framferd, og utviser respekt for andre mennesker, myndigheter og forretningsforbindelser, og for sikkerhet, helse og miljø.
Petoro har gjennom sin HMS-erklæring et felles mål om et godt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for alle ansatte. I selskapets forretningsetiske retningslinjer inngår krav til etisk adferd for alle. PetoroAktiv organiserer en rekke aktiviteter for ansatte sosialt, kulturelt og sportslig. Det er god deltakelse på ulike arrangementer som bl.a. inkluderer skirenn, stafetter, teaterbesøk og konserter.
 
Petoro diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk tilhørighet, samfunnsgruppe eller politisk oppfatning.
Selskapets kvinneandel i 2012 var 36 prosent; det samme som i 2011. Andel kvinner i selskapets styre og ledelse var henholdsvis 42 og 25 prosent. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder mulighetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement. Selskapet legger til rette for fleksibel tilpasning av arbeidstiden. Ved fastsettelse av lønn og lønnsoppgjør er selskapet oppmerksom på at kvinner og menn skal behandles likt, og det er ingen systematiske eller vesentlige forskjeller i lønnen til kvinnelige og mannlige medarbeidere i Petoro. Selskapet har flere medarbeidere med ulik kulturell og etnisk bakgrunn.
 
Selskapet har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold.

Styret oppfordrer selskapets ansatte til å ta opp etiske problemstillinger og melde fra dersom det oppdages brudd på reglene. Internrevisjonen er uavhengig varslingskanal med rett og plikt til å rapportere videre til styret. Det er ikke registrert noen varslingssaker i 2012.
 
Petoro forventer at selskapets samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den selskapet setter til egen forretningsdrift. I interessentskapene skal styringskomiteene behandle og avgjøre saker knyttet til anskaffelses- og kontraktstrategi. I Petoros standard avtalevilkår inngår krav om at leverandører skal gjennomføre oppdrag med høy profesjonalitet og etter høy etisk standard. Petoros forretningsetiske retningslinjer vedlegges alle kontrakter som retningsgivende.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro