Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012
0074256%20-%20Platform%20leg%20on%20Troll%20A%20-%20Photo%20Harald%20Pettersen%20-%20Statoil

Virksomhet

Petoro er et aksjeselskap som eies av Den norske stat. Hovedoppgavene følger av petroleumslovens kapittel 11 og selskapets vedtekter og defineres nærmere av Olje- og energidepartementet i årlige tildelingsbrev.
Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette.

Selskapets overordnede mål er på forretningsmessig grunnlag å skape størst mulig økonomiske verdier fra statens olje- og gassportefølje.

Selskapet har tre hovedoppgaver:
  • Ivaretakelse av statens deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike.
  • Overvåking av Statoils avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Statoil.
  • Økonomistyring, herunder utarbeiding av budsjetter og føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

Petoro AS etablerte i desember 2012 et norsk datterselskap, Petoro Iceland AS, med islandsk filial for å forestå den løpende forvaltningen av norske deltakerandeler i to utvinningstillatelser som ble tildelt av islandske myndigheter den 4. januar 2013. Filialen er rettighetshaver og deltaker i to interessentskap på islandsk sokkel. I hver av disse utvinningstillatelsene har staten en deltakerandel på 25 prosent, som nærmere omtalt i Prop. 42 S (2012-2013).

Petoros virksomhet er underlagt aksjeloven og petroleumsloven samt reglement for statlig økonomiforvaltning, herunder bevilgnings- og økonomireglementet. Olje- og energidepartementets instruks for økonomiforvaltning av SDØE, samt årlige tildelingsbrev, er styrende for selskapets forvaltning av SDØEs virksomhet. I tillegg er selskapets vedtekter, strategi, verdier og forretningsetiske retningslinjer, herunder prinsipp for samfunnsansvar, førende for virksomheten i Petoro.
Selskapets visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel.

Petoros strategi har fokus på verdipotensialet i porteføljen og der Petoros påvirkningskraft er størst. Strategien er tredelt og er spesielt vektet mot en aktiv rolle innenfor modne felt, både grunnet verdien i porteføljen og begrenset oppmerksomhet fra andre lisenspartnere i disse feltene. De strategiske temaene er:
  • realisere potensialet i og nær store modne felt
  • helhetlig og tidsriktig videreutvikling av gassverdikjeden
  • sikre verdier i nye funn

Organisasjonen skal underbygge og gi kraft til realisering av den nye strategien.

Petoro er rettighetshaver – med samme rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere - for andeler i 158 utvinningstillatelser samt ivaretar 15 eierposisjoner i interessentskap og selskap for rørledninger og terminaler. SDØE har andeler i 33 produserende felt, der de ti største feltene utgjør om lag 80 prosent av porteføljens verdi. Petoro er en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger og målrettet innsats, bidrar til å maksimere verdien av porteføljen. Arbeidet orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med utgangspunkt i porteføljen – og i samspill med øvrige aktører på norsk sokkel – best kan bidra til dette. Petoro er opptatt av god virksomhetsstyring i interessentskapene og samarbeider med partnerne om fremtidig videreutvikling av gode målstyringsprosesser i utvalgte lisenser.
Staten har gjennom Petoro AS sine vedtekter §11 og avsetningsinstruks for Statoil, tillagt Petoro ansvaret for å påse at Statoil utfører sine oppgaver i samsvar med instruksen. Ved at staten er majoritetsaksjonær i Statoil og eier av Petoro, utøver staten felles eierskapsstrategi gjennom avsetningsinstruksen vedtatt av Statoils generalforsamling.
 
Det er taushetsplikt i forbindelse med informasjon Petoro mottar under overvåkingen av Statoils avsetning og i arbeidet med budsjett og regnskap som gjelder avsetningen av statens petroleum. Selskapets etiske retningslinjer understreker at mottakere av slik konfidensiell informasjon kun skal benytte informasjonen til det den er bestemt for, og skal ikke handle i Statoil ASAs verdipapirer, så lenge slike opplysninger ikke er alminnelig kjent.
 
Selskapet har også intern instruks for behandling av innsideinformasjon som mottas i Petoro. Instruksen gjelder for Petoros styre, ansatte, selskapets revisor, rådgivere eller andre knyttet til Petoro som mottar informasjon der det uttrykkelig opplyses at informasjonen er ”innsideinformasjon” i henhold til Lov om verdipapirhandel.  I tillegg er det etablert et eget system for godkjenning av ansattes eksterne styreverv.
 
Petoro avlegger særskilt regnskap for SDØE-porteføljens transaksjoner som inngår i statsregnskapet og revideres av Riksrevisjonen.  Kontantstrømmer som genereres fra porteføljen, overføres til statens egne konti i Norges Bank. Petoro rapporter årlige pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til staten i tråd med EITI-forskriften som trådte i kraft 1. juli 2009.
 
Petoro har en aksjekapital på 10 millioner kroner. Aksjeselskapets egne driftskostnader dekkes av årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Driftstilskuddet presenteres som driftsinntekt i aksjeselskapets regnskap.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro